04.1 —– Scholen en omgeving zijn veilig en toegankelijk

Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig is. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De school werkt samen met de buurt en andere instanties die zich ook met kinderen en hun omgeving bezig houden.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De beschikbare middelen inzetten om te zorgen dat gebouwen voldoen aan de eisen van deze tijd, zowel met betrekking tot de fysieke kwaliteit van de gebouwen als de luchtkwaliteit in de ruimtes waarin leerlingen en personeel veel tijd doorbrengen. Samen met de schoolbesturen maken we een plan voor tijdig onderhoud c.q. renovatie van de schoolgebouwen.
• Samen met de bevolking, de medezeggenschapsraden en de schoolbesturen maken wij tijdig plannen voor maatregelen om krimpende school te behouden en de geografische spreiding hiervan binnen Hellevoetsluis te waarborgen, onder meer door de vorming van samenwerkingsscholen te stimuleren.
• Een school staat in een buurt. Welzijn, buurtagent, wijkverpleegkundige, consultatiebureaus, het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen enz. horen allemaal betrokken te zijn bij de school. Het schoolmaatschappelijk werk wordt verder uitgebreid.
• De rol van de Zorg Advies Teams (ZAT’s) op het voortgezet onderwijs zullen wij onverminderd in stand houden, waarbij de leerplichtambtenaar ook een spreekuur voor ouders en leerlingen op school houdt. Samen met de andere gemeenten in de regio optimaliseert de leerplichtambtenaar het beleid om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
• Wij zijn voorstander van het uitbreiden van integrale kindcentra (IKC’s) en brede scholen. Maatschappelijk vastgoed wordt waar mogelijk geconcentreerd in de wijk waarmee een bundeling van voorzieningen en kennis ten goede kan komen aan de ontwikkeling van kinderen en de buurt.
In dit kader streven wij ernaar om alle reguliere basisscholen te integreren in IKC’s met voldoende spreiding over de wijken, en te streven naar het inrichten van ten minste één Brede School in Hellevoetsluis.
• Ouders worden aangespoord om kinderen deel te laten nemen aan de vroeg- en voorschoolse educatieactiviteiten. Daartoe willen wij dat er meer flexibiliteit komt in de ruimte voor particuliere initiatieven en –opvangcapaciteit ook als die niet aansluiten op een geldend bestemmings-plan. Dit doen we door verruiming van de mogelijkheden voor particuliere initiatieven voor kinderopvang binnen de randvoorwaarden voor de veiligheid van kinderen en personeel en de leefbaarheid voor de omgeving.

Krimp en scholen: Geen kind in de primaire onderwijsleeftijd dat binnen de bebouwde kom van Hellevoetsluis woont, moet verder dan 1 km naar een geschikte reguliere school hoeven te gaan. Dat betekent dat er binnen elke straal van 1 km van woonlocaties een Integraal KindCentrum moet zijn.

• Wachtlijsten in de kinderopvang zijn niet gewenst. Daarom wordt gestimuleerd dat er voldoende kinderopvang komt. De gemeente kan kindplaatsen inkopen voor cliënten zodat er voor hen geen wachtlijsten zijn.
• De PvdA is van mening dat de lokale politiek uitdrukkelijk een verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van het geboden onderwijs, zowel primair als voortgezet. Zij zal deze verantwoordelijkheid dan ook praktisch vorm geven in een beleid waarbij het kwaliteit doeltreffend wordt beheerd.
• Een veilige school en schoolomgeving is essentieel voor goed onderwijs en goede ontplooiing van kinderen en jongeren tot sociaal vaardige volwassenen. Wij steunen initiatieven die de school veilig bereikbaar maken en houden, en die leerlingen sociaal weerbaarder maken.
• Rond scholen zijn veilige schoolzones. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor auto’s 30 km/u, zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige fietsroutes en voldoende fietsstallingen. ‘Op voeten en fietsen naar school’ wordt gestimuleerd.
• Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen en zijn een voorstander van verkeerseducatie en de toepassing van verkeersveiligheidslabels voor scholen.
• Samenwerking tussen voortgezet onderwijs VO en MBO dient te worden ondersteund. Dit kan er voor zorgen dat de leerlingen beter voorbereid zijn op het werken in de industrie (Europoort/Botlek/Maasvlakte).