09.1 —– Natuur en milieu

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Onze ambities zijn hoog. De PvdA wil bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame economie is.

Lokaal/regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en onze omgeving schoon en gezond te houden. Hierbij is het noodzaak dat iedereen binnen de gemeente/regio zich hiervoor inzet. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, overweegt bij elk beleidsonderwerp hoe dit groener en duurzamer kan, en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil vervuiling door auto’s in onze stad zoveel mogelijk tegen gaan. Auto’s zijn nog steeds één van de grootste vervuilers. In de gemeente wordt de fiets en het openbaar vervoer daarom maximaal gefaciliteerd, onder andere door goed onderhouden fietspaden.
• Door het aanleggen van oplaadpunten stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s en scooters. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld door met een gefaseerd plan te groeien naar het zelf uitsluitend gebruik te maken van een elektrisch wagenpark.
• Het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw bevorderen we. Bij aanbestedingen en bestemmingsplannen nemen we dit als eis op.
• Wij hebben de ambitie dat onze gemeente in 2020 een CO2-neutrale gemeente is; dit willen we bereiken door:
• Toepassen van mogelijkheden van alternatieve energiebronnen als warmte-koude opslag en zonne-energie in nieuwe woonwijken;
• Het stellen van eisen voor duurzaam materiaal gebruik bij bouwplannen;
• Particuliere huiseigenaren stimuleren tot energiemaatregelen door voorlichting en zo mogelijk een gemeentelijke startsubsidie;
• Prestatieafspraken maken met de woningverhuurders om in hun woningbezit te investeren in energiebesparende maatregelen;
• Bij tariefstellingen wordt uitgegaan van het beginsel, dat de vervuiler betaalt;
• Wij maken het huidig woningbestand energiezuiniger, bijvoorbeeld door in de prestatieafspraken met woningcorporatie(s) duurzaamheid als doel op te nemen of door te wijzen op energiebesparende maatregelen;
• Duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren we. Zo willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende technologieën zoals warmte-koude-opslag en LED-verlichting;
• We stimuleren lokale initiatieven bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige coöperatieve energiebedrijven voor decentrale duurzame energieopwekking;
• Openbare ruimte beheren we natuurlijk en ecologisch door ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.

Bijenhotels
Creëer langs de gehele Amnesty Internationallaan een bijenlint. Plant bijvriendelijke planten en zorg voor de plaatsing van bijenhotels.

• Wij willen geen teruggang van het groen in Hellevoetsluis; dat betekent dat bestaand groen wordt behouden, of gecompenseerd indien rooien praktisch onvermijdelijk is.
• Kinderen betrekken we bij natuur en milieu. Bijvoorbeeld door het subsidiëren van milieu- en natuureducatie voor kinderen en het aanleggen van natuurlijke speelbossen.
• Biomassacentrales of mestvergisters willen we actief stimuleren, door het meewerken aan bestemmingsplannen of actieve begeleiding van dit soort initiatieven aan te bieden vanuit de gemeente.

Voedseltuin
Een groene plek in een stadsdeel dat in ontwikkeling is. De voedseltuin heeft als doel om groente en fruit te produceren voor de cliënten van de voedselbank. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet om de tuinen te onderhouden. Hiermee wil de voedseltuin mensen een perspectief bieden op een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Door de tuinen in te richten als park is het tegelijkertijd een verbindende factor voor bewoners, organisaties en tuinliefhebbers.

• Huishoudens kunnen hun afval gratis bij het afvalscheidingstation afgeven om illegale stort te voorkomen.
• Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld hoort te geven door zorgvuldig om te gaan met het gebruik van papier, bijvoorbeeld door de gemeenteraad papierloos te laten werken.

Weggeefhoek
In plaats van nog bruikbare spullen weg te gooien of te vernietigen, kunnen deze vaak een tweede leven krijgen bij andere mensen. Een initiatief als Weggeefhoek0181 past hier op een praktische manier een mouw aan.