08.2 —– Cultuur

Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven: kunstbeoefening door amateurs, muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie. Juist deze voorzieningen en hun toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen. Door de inzet van middelen zoals het sport en cultuurfonds willen wij ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk blijft.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA blijft via de inzet vanuit het sport- en cultuurfonds jongeren stimuleren hier gebruik van te maken.
• Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen, met name de muziekschool en bibliotheek, staan onder druk door bezuinigingen. De grenzen hiervan zijn bereikt. Bovenlokale samenwerking kan hiervoor een oplossing bieden.
• De bibliotheek past zich aan de moderne tijd aan en wordt een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar naast het uitlenen van boeken de multimediale wereld toegankelijk wordt gemaakt.
• Wij nemen het initiatief van lokale cultuurinstellingen om een Cultuurhuis op te richten serieus en stimuleren cultureel ondernemerschap. Dit kan leiden tot nieuwe creativiteit met een economische spin-off.
• Wij willen jonge startende kunstenaars in hun bestaan als ZZP’er ondersteunen onder andere bij het zoeken naar publiek/private financiering en door regelgeving te vereenvoudigen.
• Samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs is belangrijk. Kennis over ons cultureel erfgoed – waar komen we vandaan – helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit.
• Wij willen aan subsidie voor (semi-)
professionele culturele instellingen de voorwaarde verbinden dat zij educatie als kerntaak hebben.
• Culturele instellingen gaan zelf actief op zoek naar bronnen van financiering, de gemeente is indien nodig cofinancier.
• Muziekscholen, (amateur)orkesten en poppodia sluiten nieuwe allianties om muziekonderwijs betaalbaar te houden.
• De gemeente zal actief ondersteuning verlenen aan het vrijwilligerswerk zowel in de sport als in de culturele sector en de samenwerking van organisaties honoreren wanneer uitkeringsgerechtigden hierin een waardevolle dagbesteding kunnen vinden.