08.1 —– Sport

Sport en spel zijn belangrijke middelen voor integratie. Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn in veel wijken en dorpen het sociale cement van de samenleving. Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest en het idee van fairplay. Breedtesport is dé voedingsbodem voor topsport. Sport en sportevenementen leveren een bijdrage aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil het sport- en cultuurfonds behouden en dit actief onder de aandacht brengen van kinderen en hun ouders. Sport is er voor iedereen.
• Bij de aanleg van nieuwe wijken passen we de Jantje Betonnorm toe voor sport en spel. Dit betekent dat 3 procent van het voor wonen bestemde gebied voor (informele) speelruimte wordt gereserveerd. In bestaande wijken streven we naar inpassing van deze norm.
• Jongeren bereiken we op een laagdrempelige manier in hun directe woonomgeving met trapveldjes,
Cruijffcourts enz. Samen­werking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en sportverenigingen vinden we belangrijk.
• We ontwikkelen samen met de GGD, scholen en maatschappelijke organisaties en anderen projecten om overgewicht en obesitas tegen te gaan.
• Wij willen de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen te leggen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, wijkcentra en/of dorpshuizen.
• Voor ons is multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties het uitgangspunt. Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van de begeleiding – AWBZ.
• Wij faciliteren schoolzwemmen voor leerlingen vanaf 8 jaar die nog niet kunnen zwemmen.
• De activiteiten van de sportwerkers zullen wij blijven steunen en zo mogelijk uitbouwen. Zij ondersteunen de verenigingen bij hun vrijwilligersbeleid en het opbouwen van een vrijwilligerskader. Zij zorgen samen met het onderwijs en de verenigingen voor naschoolse sportactiviteiten in de wijken en buurten.
• Wij zullen in samenspraak met de sportverenigingen de huidige investeringssubsidies (zg 1/3 regeling) evalueren en zo nodig bijstellen.
• De jeugdsportsubsidie blijft gehandhaafd.