07 – VEILIGE WIJKEN EN BUURTEN

Veiligheid, een groot goed

Een ieder die woont werkt of verblijft in Hellevoetsluis moet zich veilig voelen en veilig zijn. We bestrijden overlast, intimidatie en criminaliteit. Daarvoor is het belangrijk dat mensen elkaar op straat aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken. Wij werken samen met de woningbouwcorporatie, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, burgers en bedrijven. In deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol als regisseur. Onderlinge concurrentie tussen deze organisaties mag niet voorkomen. Alle betrokkenen, inclusief Openbaar Ministerie en de Veiligheidshuizen, moeten bereid zijn om grenzen los te laten en creatief en onorthodox bij te dragen aan een doeltreffend lokaal veiligheidsbeleid. Dit heeft alleen kans van slagen als ook bewoners hierbij betrokken zijn. De gemeente faciliteert deze betrokkenheid. Wanneer het om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar het moet.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet.
• Wij staan voor een gezamenlijke aanpak van woningbouwcorporatie, VVE’s (verenigingen van eigenaren) brandweer, gemeente, politie en anderen om aantasting van het woongenot door woonoverlast, illegale bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing (verkamering) te voorkomen.
• Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid maar ook bij de uitvoering ervan. Jaarlijks vragen we wijkbewoners welke problemen zij in hun wijk ervaren, hoe die moeten worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen. Elke wijk wordt gevolgd met de leefbaarheidsmonitor via het Lemon onderzoek.
• Het doen van aangifte maken we zo eenvoudig mogelijk. Heb je aangifte gedaan, dan word je op de hoogte gehouden van het verloop hiervan.
• Wij gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen door het opleggen van hogere boetes voor bijvoorbeeld intimiderend gedrag. Als je binnen een lokale samenleving rottigheid wilt uithalen, word je herkend, gekend en aangepakt.
• We pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aan langs drie wegen: Via de thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders voor schade veroorzaakt door kinderen) en via de schoolcultuur (voorkomen van schooluitval).
• Wij vinden een actieve aanpak van gemeente, politie en openbaar ministerie tegen veelplegers belangrijk.
• We tolereren uitgaansgeweld niet. Politie en horeca treden hiertegen gezamenlijk op.
• Wij stimuleren deskundigheid van professionals op het gebied van veiligheid en de aanpak/signalering van huiselijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van eergerelateerd geweld, de aanpak van geweld tegen homo’s en de loverboy-problematiek.

Klik hieronder voor ons specifieke standpunt over:
7.1 – Aanpak drankmisbruik