06.2 —– Wijken

De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor leefbaarheid, kwaliteit van woningen, sociale cohesie en onderwijs. De wijk is een belangrijk ontmoetingspunt voor verschillende bevolkingsgroepen.

Het blijft essentieel dat we investeren in de wijken en buurten om de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt. Inwoners weten als geen ander waar behoefte aan is en wat er mis gaat in hun wijk. We willen de bewoners de mogelijkheid geven om inspraak te hebben in wat er in hun wijk gebeurt. Naast het oplossen van problemen en knelpunten in de wijk, heeft de wijkaanpak ook een sociale dimensie. Bewoners kunnen elkaar beter leren kennen en de sfeer in de wijk wordt beter.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil voor elke wijk een wijkontwikkelingsplan en ervoor zorgen dat verschillende projecten in dezelfde wijk elkaar versterken. De gemeente, bewoners, ondernemers, corporaties en andere organisaties trekken bij het uitvoeren van die plannen samen op.
• Wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten.
• Onze openbare ruimte beheren we vanuit de principes soberheid, degelijkheid en eenvoud. Iedere wijk dient ongeacht de leeftijd te voldoen aan dezelfde basiskwaliteit. Er dient meer aandacht besteed te worden aan delen van oudere wijken, welke tot op heden buiten de buurtaanpak zijn gebleven, om hier een inhaalslag te maken.