05 – JEUGD EN JEUGDZORG

‘Er is niet zoiets als ‘andermans kinderen’’ (Hillary Rodham Clinton). Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook situaties waarin er sprake is van kleine of grote problemen. De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente.

De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten.
Veel gezinnen en kinderen hebben te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken organisaties moeten samenwerken. Dit kan door verschillende regelingen bij elkaar te brengen. We benutten de eigen kracht van deze jongeren en de gezinnen. Per gezin is er één gerichte aanpak. Een integrale benadering op de terreinen AWBZ Jeugdzorg maar ook het passend onderwijs is daarbij van groot belang en vraagt een duidelijke regie van de gemeente al of niet in samenwerking met andere gemeenten.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met onnodige etikettering, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren.
• Voor betere en efficiënte Jeugdzorg willen we dat de gemeente (al of niet in samenwerking met andere gemeenten) de samenwerking tussen de aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen samenwerken, worden andere aanbieders gezocht.
• Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin en/of kind één plan van aanpak komt.
• Geen kinderen buiten spel. Het investeren in actieve sport- en cultuurparticipatie voor jongeren heeft een preventieve werking. Het voorkomt dat kinderen zich buitengesloten voelen en dat hun talenten geen kans krijgen. Ieder kind moet mee doen. Het is onze plicht om deelname van kinderen aan het sportieve en culturele leven te bevorderen en te verwezenlijken
• Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen en situaties. We houden kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd extra in de gaten. Vroegtijdige signalering, doorverwijzing en gecoördineerde hulpverlening kunnen voor kinderen, hun ouders en de samenleving veel problemen voorkomen en kosten besparen.
• We werken met meldcodes voor het herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Alle professionals worden getraind op het herkennen van deze signalen. We handhaven op het naleven van de meldingsplicht door zorgverleners. Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig ingegrepen en zijn er goede opvangvoorzieningen beschikbaar.
• De problemen van dak- en thuisloze jongeren en tienermoeders zijn vaak zeer complex. Alle middelen moeten ingezet worden om hun leven zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen bijvoorbeeld door het aanbieden van huisvesting, scholing, werk, schuldhulpverlening en kinderopvang.
• Er is niet alleen aandacht voor speelvoorzieningen voor kleine kinderen, maar ook ruimte en geld voor voorzieningen voor de oudere jeugd, in nauw overleg met de jongeren zelf. Dat wordt gerealiseerd in samenwerking met het professionele jeugd- en jongerenwerk.
• Wij maken beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we betrekken jongeren bij zaken die henzelf aangaan. De Hellevoetse Jongerenraad zal daarbij als belangrijke volwaardige partner worden beschouwd.
• We accepteren wangedrag van jongeren en groepen jongeren niet. Hiervoor is een stevige aanpak nodig (zie ook veiligheid), met inbegrip van een plan van aanpak om alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren te verminderen. Om te voorkomen dat meer jongeren wangedrag vertonen is preventie belangrijker dan repressie. Waar nodig zal repressie als een noodzakelijk sluitstuk van het beleid worden toegepast.
• De PvdA vindt het belangrijk dat de Jeugdzorg in 2015 daadwerkelijk gedecentraliseerd wordt. Wij zetten in op preventie, ombuigingen binnen het budget van curatief naar preventief, ontschotting, betere samenwerking en afstemming van de activiteiten van Jeugdzorgaanbieders.