02.7 —– Economie

Economische groei creëert banen. In veel gemeenten is sprake van een tekort aan mensen in de zorg en techniek. We moeten dat in onze gemeente samen met de partners in onze regio oplossen. Bedrijven horen zich thuis te kunnen voelen in onze gemeente. Daarom zorgen we voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is en waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie. Voor ons blijft toerisme en recreatie speerpunt in het economisch beleid. De mogelijkheden als watersportgemeente moeten beter worden benut.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil een nauwe samenwerking met lokale en regionale ondernemers om regionale economische kansen te benutten. Wij beschermen het ondernemersklimaat. De gemeente brengt ondernemers en bedrijven bij elkaar om samen te werken aan de lokale economie.
• We zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat door het bieden van voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen.
• We maken actief reclame voor onze mooie gemeente Hellevoetsluis. Trots en kwaliteit staan hoog in het vaandel.
• De basis voor de detailhandel ligt in sterke winkelcentra in de bestaande centra met de Struytse Hoeck als hoofdcentrum. Hierbij passen geen Mall-achtige ontwikkelingen op bedrijventerreinen. Wij houden nauwlettend in de gaten dat de leegstand in winkelruimten niet toeneemt en willen met de verhuurders aan tafel om de verhuurkosten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Parkeren blijft gratis.
• Ondernemers die investeren in de Hellevoetse economie/samenleving krijgen bij ons een warm onthaal.
• Wij vinden het belangrijk dat er één loket is voor alle dienstverlening aan burgers en bedrijven, dat altijd bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening en melding van calamiteiten.
• Wij maken het voor starters makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen bijvoorbeeld door bestemmingsplannen hiervoor te verruimen.
• Bij grootschalige openbare werken (bijvoorbeeld als wegen worden opengebroken) vinden wij bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie belangrijke toetscriteria zodat ondernemers en burgers niet onnodig worden gehinderd.
• Voor onze regio ontwikkelen we een strategie om de bouw, een belangrijke banenmotor, te stimuleren. We zetten alle landelijke regelingen lokaal in en maken afspraken met bouwondernemers en woningcorporaties.

• Wij vinden dat revitalisering van bestaande bedrijventerreinen zoals KickersBloem I en II vóór nieuwbouw of uitbreiding van bedrijventerreinen gaat. Leegstand op bedrijventerreinen en kantoorpanden willen we tegengaan.
• We willen onderzoeken of in Hellevoetsluis een deel van de OZB voor bedrijven in een Ondernemersfonds kan worden gestort. Lokale ondernemers bepalen zelf waaraan dit geld besteed wordt. Zo kunnen ondernemers jaarlijks investeren in lokaal economisch beleid. Gemeente en bedrijfsleven werken samen aan een economisch aantrekkelijke gemeente.