02.2 —– Jongeren en werk

Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. De eerste baan, het begin van je verdere werkzame leven. Juist nu, in deze economische crisis, is het vinden van die eerste baan die goed aansluit op de opleiding moeilijk. De startkwalificatie helpt daarbij, maar soms is dit niet voldoende. Als het niet lukt om een baan te vinden die bij je past, willen wij je helpen. Voor ons is het belangrijk dat jongeren actief blijven.

Dit betekent voor de komende raadsperiode :

• Voor de PvdA is de aanpak van de jeugdwerkloosheid van het grootste belang. Hiervoor ontwikkelen we in onze regio samen met jongeren, onderwijs en bedrijfsleven een aanvalsplan tegen de jeugdwerkloosheid als onderdeel van het Plan van de Arbeid.
• We maken discriminatie op de regionale arbeidsmarkt bespreekbaar met werkgevers- en werknemersorganisaties om zo ondermeer de verschillen in kansen en positie van allochtone en autochtone jongeren op de arbeidsmarkt te verkleinen.
• We willen dat de gemeente als organisatie stageplaatsen en werkervaringsplaatsen biedt voor jongeren van het MBO. Zo kan zij ook beter afspraken hierover maken met andere bedrijven in de regio om stage- en werkplekken op MBO-niveau te creëren.
• Het behalen van een startkwalificatie is cruciaal. Het verrichten van stages en/of werk moet kunnen leiden tot een erkende startkwalificatie. De huidige route naar het behalen van een startkwalificatie is niet voor iedereen haalbaar.
• Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met werk. Het uitgangspunt voor leerplicht en toeleiding naar werk is ‘school eerst’.
• De versnippering van opleidingen in het MBO gaan we tegen. Experimenten die de aansluiting onderwijs en arbeid oplossen, ondersteunen we.
• Jongeren die speciale aandacht nodig hebben, krijgen dit ook. We maken in onze regio een speciaal actieplan voor deze jongeren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven.
• Samen met bedrijven en MBO’s zorgen we ervoor dat jongeren naar technische beroepen gaan, door vroege voorlichting op scholen en stages en bijvoorbeeld een techniekservicepunt met de taken: bemiddeling, scholing, voorlichting en facilitering voor de techniekbranche. We maken regionale afspraken hierover.