01 – HELLEVOETSLUIS

Welk Hellevoetsluis wil de PvdA? Solidair is onze samenleving, zelfredzaam zijn onze burgers, ondersteunend is onze overheid

Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed. We leven in een rijk land en in een rijk deel van de wereld. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich in onze gemeente Hellevoetsluis voordoen. Nog steeds groeien kinderen in armoede op. Eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook in onze gemeente voor. Niet iedereen in Hellevoetsluis heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Nog steeds geldt: hoe hoger het inkomen, des te beter de gezondheid. Om al deze redenen zijn de idealen van de Partij van de Arbeid ook in 2014 nog hard nodig.

Wij willen in Hellevoetsluis werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.
Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de overheid om, samen met bewoners, solidariteit te organiseren. We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven.

De Partij van de Arbeid wil een respectvolle samenleving. Onze samenleving is een samenleving waarin iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit (even) niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn omgeving maar als dat niet kan, zorgt de lokale overheid voor een goed vangnet. Ook als je (even) hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht, is dicht bij de mensen georganiseerd, met meer aandacht en minder bureaucratie. De PvdA verwacht dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. In eerste instantie via een betaalde baan, en als dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk.

Wij willen een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, je dorp of je stad is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit van de PvdA. Zowel preventie als repressie willen we verbeteren.
De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. Als PvdA vinden we dat onze gemeente dat juist moet stimuleren.

De samenleving die ons voor ogen staat is ook een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen mee telt en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn.
In onze samenleving willen wij het beste onderwijs voor alle kinderen. Wij vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs, voor gelijke kansen van kinderen en voor een goede huisvesting van de scholen.
Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan de sociale cohesie van een gemeenschap. Door te investeren in sport en beweging investeren we in de gezondheid van mensen, in het bevorderen van participatie en sociale samenhang voor zowel jongeren als ouderen. Daarom is het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is. Wij vinden dat inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking daar geen belemmering voor mag zijn.
De PvdA is trots op ons culturele leven. Cultuur draagt bij aan het imago van de gemeente en de Hellevoetse identiteit.

In onze samenleving heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Wij willen terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft.

De PvdA heeft vertegenwoordigers op alle niveaus. In Brussel, Den Haag, in de provincies, bij de waterschappen en in onze gemeente. Verbindingen zijn dus snel gelegd. Als we in onze gemeente kansen zien of tegen problemen aanlopen dan kunnen wij die verbindingen inzetten om snel tot resultaat te komen.

In dit verkiezingsprogramma verwoorden we welke keuzes er door de PvdA in Hellevoetsluis worden gemaakt en wat dit betekent voor de komende raadsperiode. Vanuit onze waarden en onze sociaaldemocratische visie. Dat betekent niet dat we onze ogen sluiten voor de realiteit. De financiële crisis gaat ook aan Hellevoetsluis niet voorbij, veel bezuinigingen zijn er al doorgevoerd, alleen zijn de keuzes in veel gevallen niet die van de PvdA geweest. De stilstand op de woningmarkt heeft geleid tot vertraging van het bouwprogramma en heeft forse gevolgen voor de financiële veerkracht van onze gemeente.

Tegelijkertijd zien we dat Hellevoetsluis steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen. De drie grote decentralisaties waardoor de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg, één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (WWB) en de overheveling van delen van de AWBZ, krijgen in de komende raadsperiode hun beslag. Als PvdA zijn wij voorstander van het overdragen van taken in het sociale domein naar de gemeente. Wij vinden dat de gemeente als eerste overheid die het meeste directe contact met haar inwoners heeft, het beste weet waar inwoners behoefte aan hebben. Wij zijn geen voorstander van het overdragen van taken en verantwoordelijkheden, met korting op korting, waardoor groepen aan de onderkant van de samenleving het meeste de dupe zijn. Als PvdA willen wij dit effect voorkomen.

Wij vinden dat je visie nodig hebt om de keuzes waar Hellevoetsluis voor staat, te kunnen maken. Hoe willen wij dat onze lokale samenleving eruit gaat zien? In die keuzes laten we ons leiden door begrippen als solidariteit en rechtvaardigheid, een samenleving waarin voor ieder plaats is en waaraan iedereen bijdraagt en waar we niemand uitsluiten. Met een gemeentelijke overheid die gelooft in de zelfredzaamheid van haar burgers, die dienstbaar is aan haar burgers en een vangnet biedt aan die burgers die even een vangnet nodig hebben. Onze samenleving is een samenleving waarin we ons niet neerleggen bij onrecht en armoede. Het is onze opdracht om als gemeente samen met bewoners solidariteit te organiseren.

In deze economische tijd is prioriteiten stellen dé uitdaging voor onze lokale politiek. Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de gemeente steeds kleiner. Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan noodzakelijke bezuinigingen.

Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een lokale overheid nodig die slagvaardig is, die de taken waarvoor zij staat goed kan uitvoeren. Dit kan betekenen dat er meer regionale samenwerking nodig is. Op heel veel terreinen, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, economische zaken en de woningmarkt, mogen gemeentegrenzen geen belemmeringen vormen maar is een regionale aanpak gewenst. De PvdA is geen voorstander van een wildgroei van nieuwe gemeenschappelijke regelingen of andere vormen van regelingen die niet direct democratisch zijn gelegitimeerd zoals de huidige voorstellen voor de metropoolregio. Samenwerking met de buurgemeenten op Voorne en ook op hoger schaalniveau in de regio Rotterdam vinden wij een goede zaak. Een eventuele fusie willen we niet uitsluiten maar wel pas beoordelen als de voordelen ten opzichte van andere vormen van samenwerking zeer groot zijn. De eigenheid en de schaal van Hellevoetsluis is dusdanig dat een herindeling voor ons geen noodzaak is.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom. We zien bewoners als verantwoordelijke burgers die het beste met de stad voor hebben. Voor onverschilligheid is in onze gemeente geen plaats.
• De Partij van de Arbeid wil zoveel mogelijk gebruik maken van betrokken bewoners die het beste met Hellevoetsluis of hun wijk of buurt voor hebben. Veel bewoners zetten zich graag in voor de lokale samenleving. Waar mogelijk betrekken we bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij belangrijke keuzes. Dat komt het beleid ten goede: de kans op succes is groter als bewoners weten dat ze invloed op het beleid hebben.
• De lokale overheid heeft een verbindende rol. De gemeente brengt bewoners, bedrijven en instellingen bij elkaar om samen te werken aan de toekomst van Hellevoetsluis. Hiermee kan de gemeente weer het vertrouwen van bewoners winnen. We combineren daadkracht met draagvlak.
• Regionale samenwerking is op onderdelen noodzakelijk. Op economisch en sociaal terrein is hier veel winst te behalen, zeker nu de gemeente voor steeds meer taken op het gebied van zorg, welzijn en sociale zekerheid verantwoordelijk is. Ook bij de aanpak van bedrijfsterreinen is regionale samenwerking noodzakelijk. Dit mag echter niet leiden tot nieuwe bestuursorganen die slecht dan wel onvoldoende democratisch controleerbaar zijn.
• De Partij van de Arbeid wil bureaucratie en regeldrift samen met bewoners en ondernemers aanpakken. Regels zijn er om bewoners en bedrijven te helpen, niet om ze dwars te zitten. We schaffen overbodige regels af.
• Als gemeente hebben we één aanspreekpunt (loket) voor bewoners en ondernemers. Kom je bij het loket van de gemeente, dan word je snel geholpen.
• Wij besteden alleen overheidstaken uit als marktpartijen deze echt beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Verdere uitbesteding van taken en marktwerking heeft niet onze voorkeur.
• Geen enkele trouwambtenaar mag weigeren een homostel in de echt te verbinden. Onze overheid is dienstbaar aan haar burgers.
• Het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod – allen die zich in de gemeente Hellevoetsluis bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld – zijn voor ons uitgangspunt. Dit discriminatieverbod geldt ook voor de seksuele geaardheid van onze inwoners.
• Gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. We staan in nauw contact met bewoners, maken waar mogelijk gebruik van hun kennis en ervaring en leggen over standpunten en besluiten voortdurend verantwoording af.