Vragen aan het College…

Door Daan Dankaart op 28 januari 2019

PvdA Hellevoetsluis stelt vragen over lonen in de thuiszorg

In de WMO spelen op dit moment veel zaken, die soms op één hoop worden gegooid. Daardoor wordt het als raadslid lastig om het overzicht te bewaren. Allereerst is er de vraag of gemeenten voldoende geld krijgen van het Rijk om de WMO uit te voeren. Veel gemeenten zijn de afgelopen jaren al geconfronteerd met tekorten.

Indertijd stelde toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn een Algemene Maatregel van Bestuur voor de Reële kostprijsberekening op. Dit was broodnodig, omdat veel gemeenten bij aanbestedingen vooral oog hadden voor het drukken van de prijs en daardoor de positie van de thuiszorgmedewerkers steeds slechter werd. Met deze maatregel worden thuiszorgmedewerkers beschermd tegen uitbuiting en zijn zij zeker van een fatsoenlijk loon conform de cao-afspraken.

Tot slot speelt op dit moment nog de discussie over het abonnementstarief voor de eigen bijdrage in de WMO. Waar die eigen bijdrage eerst afhankelijk was van inkomen en vermogen, heeft dit kabinet voor een vast bedrag gekozen. Hierdoor hebben gemeenten minder mogelijkheden om te sturen op de toegankelijkheid van de ondersteuning en kunnen ze de kosten van de WMO moeilijker in de hand houden.

Al met al reden om door middel van schriftelijke vragen aan het college van B & W te weten te komen of de gemeente Hellevoetsluis zorg draagt voor een fatsoenlijke salariëring van medewerkers in de thuiszorg.

Klik hier voor onze vragen aan het collegePvdA Hellevoetsluis:  Zorgen over vergunningverlening

Tussen 2015 en 2017 leidde de verlening van exploitatievergunningen aan de horecagelegenheden De Dijk en Shoarma Dave tot enkele bezwaarschriften. Bij een van de zaken werd door de gemeente besloten het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren omdat de bezwaartermijn zou zijn overschreden; de oorzaak hiervan lag in het verschil van ruim een week dat er lag tussen de datum van Verzending en de datum van Publicatie van de vergunning.

Met verzenddatum 13 december 2018 werd in december 2018 opnieuw een exploitatievergunning aan horecagelegenheid De Dijk verleend, met een daarin vermelde bezwaartermijn van zes weken vanaf verzenddatum. Deze vergunning werd op 08 janurari 2019 gepubliceerd in het Gemeenteblad en op 09 januari 2019 in het huis-aan-huisblad Groot Hellevoet. Daardoor werd de bezwaartermijn van zes weken voor deze vergunning de facto verkort tot slechts iets meer dan twee weken.

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over deze gang van zaken.

Klik hier voor onze vragen aan het college.

Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart