Door op 2 december 2014

Subsidie jeugdwerkeloosheid…

In oktober stelden wij vragen aan het college over het aanvragen van subsidie aan het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en voor inpassing van andere mensen die minder makkelijk aan werk komen. In november gaf het college antwoord op deze vragen.

De beantwoording van de vraag of de gemeente Hellevoetsluis een dergelijke subsidie wil gebruiken om de jeugdwerkeloosheid te bestrijden gaf ons onvoldoende duidelijkheid waarom hiervan geen gebruik gemaakt wordt.

Werkeloosheid bij jongeren en mensen die moeilijker aan werk komen (zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 55-plussers, enzovoort) vraagt om een actief beleid en de nodige inspanningen van de gemeente, zoals wij ook al in het gepubliceerde Plan van de Arbeid stelden.

Een ESF-subsidie die de helft van in dat kader gedane investeringen zou dekken, zou dan ook een welkome aanvulling kunnen zijn om de betreffende mensen beter en doeltreffend aan werk te helpen.

Extra vragen PvdA over subsidiegelden jeugdwerkeloosheid!

Daarom hebben wij opnieuw vragen aan het college gesteld onder meer om helder te krijgen hoe groot de jeugdwerkloosheid in onze gemeente is, waarom hiertegen niet meer inspanningen worden gedaan, en nog enkele hieraan gerelateerde vragen om een beter begrip te krijgen of er wel optimaal gebruik gemaakt wordt van Europese fondsen die daarvoor bedoeld zijn.

Klik hier voor de volledige tekst van de brief aan het College van Burgemeester en Wethouders.