Door op 22 september 2014

Structuurvisie schaliegas…

Vorige week heeft de PvdA Hellevoetsluis schriftelijke vragen gesteld aan het college over het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de beste schalielocaties in Nederland.

 

 

Raadsgriffier gemeente Hellevoetsluis
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Per e-mail aan: griffier@hellevoetsluis.nl

Betreft: Schriftelijke vragen art. 37 RvO m.b.t. Notitie Reikwijdte en detailniveau plan MER Structuurvisie schaliegas

Geacht college,

Minister Kamp(EZ) heeft opdracht gegeven voor een breed onderzoek naar de beste schaliegaslocaties in Nederland. Naar aanleiding van de conceptnotitie “Reikwijdte en detailniveau ten behoeve van het opstellen van een plan MER voor de Structuurvisie schaliegas”, vragen wij u het volgende:

– Is uw college op de hoogte, dat in de nabijheid van Hellevoetsluis twee plateaus zijn genoemd, die hiervoor mogelijk in aanmerking komen?

– Deelt uw college de mening van de colleges van omringende gemeenten zoals o.a.Westvoorne, welke zij in zienswijzen d.d. 8 juli jl. verwoord hebben aan het bureau Energieprojecten?

– Bent u met ons van mening, dat het gebied van Voorne, mede vanwege de vele leidingen en petrochemische industrie een extra kwetsbaar gebied is, gelet op problemen met bodemverzakking die kunnen ontstaan, zoals in Groningen?

– Bent u voornemens actie te ondernemen en op welke wijze, om de zorgen op het eiland Voorne, alsmede Hellevoetsluis, onder de aandacht van de minister te brengen?

De fractie van de PvdA ziet uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Namens de fractie van de PvdA Hellevoetsluis
Hennie Wiersma-den Dulk