Door op 18 augustus 2014

Sluiting OBS de Wateringe?!?

Wij werden onlangs, weliswaar niet verrast maar zeker wel onaangenaam, getroffen door een persbericht van de gemeente waarin het voornemen wordt gehandhaafd om OBS De Wateringe aan de Bremstraat op te heffen.

PvdA bezorgd over voornemen sluiting OBS De Wateringe.

Onze fractie heeft zich in de afgelopen jaren, meestal samen met de fractie van IBH, doorlopend op het standpunt gesteld dat de Bloemen- en Plantenbuurt in Hellevoetsluis om verschillende redenen de beschikking over een volwaardige vorm van basisonderwijs moet hebben en behouden. Het heeft altijd onze voorkeur gehad om te komen tot een Brede School in de Boomgaard; gezien de huidige krimpsituatie waarin onze gemeente zich momenteel bevindt hebben wij met teleurstelling moeten aanvaarden dat dit plan van tafel ging, en daarmee werd het voortbestaan van De Wateringe des te belangrijker; we brengen de belangrijkste argumenten hiervoor nog even in herinnering: de afstand naar de vervangende schoollocatie aan de Sportlaan is voor sommige kinderen uit de Bloemen- en Plantenbuurt te groot om dagelijks enkele keren te lopen, de looproute is met het oversteken van de drukke Rijksstraatweg en langs de Moriaanseweg verre van veilig, en de buurt blijft verstoken van een belangrijke ontmoetingsplaats.

Het college baseert haar voornemen hierbij op twee belangrijke argumenten: het draagvlak ontbreekt bij verschillende instanties, w.o. de onderwijsgroep PRIMO, om de school aan de Bremstraat te behouden, en de huidige school vervult geen proactieve rol bij het bevorderen van de samenhang en leefbaarheid in de wijk.

Onze fractie kan zich niet neerleggen bij deze argumenten. Enerzijds zijn wij van mening dat het aan de gemeente is om aan de onderwijsgroep de kaders mee te geven van het gemeentelijke onderwijshuisvestingsbeleid; vanuit die visie is het draagvlak bij de bevolking, de gemeente en de gemeenteraad belangrijker dan die van de uitvoeringsorganisatie. Anderzijds, met betrekking tot de samenhang en leefbaarheid in de buurt, haalt het college haar eigen argument onderuit door in een volgende alinea te stellen dat “… bij gebrek aan ontmoetingsplaatsen vervult de school voor de ouders, leerlingen, onderwijzend personeel en de direct omwonenden een belangrijke rol.”

OBS de Wateringe

Daarnaast heeft OBS De Wateringe ‘geleerd’ haar onderwijskundige en pedagogische rol uitstekend te vervullen in een buurt waar dit zeker extra inzet en kennis vereist. Dit werd dan ook herhaaldelijk bevestigd, door de jongste CITO-resultaten, maar ook door de doorgaans kritische onderwijsinspectie: “De wijze waarop de onderbouwleerkrachten op basisschool De Wateringe erin slagen om zelfstandigheid te bevorderen bij de kinderen is uitstekend te noemen.” (Inspectierapport 14nov2012)

Slaat de gemeente Hellevoetsluis daarmee de weg in naar een (te) beperkt aantal (te) grote schoollocaties voor basisonderwijs, en verschraling van de leefbaarheid van de buurten, of houden wij de menselijke maat hoog in het vaandel? Wij zullen de onderliggende onderzoeksrapporten terdege bestuderen en samen met de andere fracties in raadscommissie ZWO en in de gemeenteraad bespreken; ons standpunt is daarbij helder: of de Brede School komt er in De Boomgaard, of OBS De Wateringe blijft aan de Bremstraat.