Door op 25 september 2013

Een bijzondere avond…

Maandagavond 23 september vond onze slotbijeenkomst plaats met betrekking tot het inzamelen van ideeën en suggesties voor ons verkiezingsprogramma gemeenteraad 2014. Hierbij werden de  indieners van de vier winnende ideeën in de gelegenheid gesteld hun idee te presenteren en te verdedigen. Hierbij het relaas van de positieve en negatieve resultaten.

PvdA slotbijeenkomst verkiezingsprogramma…

Laten we negatief beginnen: de bijeenkomst in het KDO-foyer werd bezocht door een schamele twintig gasten; wij hadden er wel wat mee verwacht en zeker gehoopt. Wat moeten we daarvan denken? Ook hier weer strijden positieve en negatieve gedachten. Positief: de inwoners van Hellevoetsluis gaan er in grote mate van uit dat zij de politiek hebben ingehuurd om het beleid te ontwerpen en uit te voeren, waarbij zij er vanuit gaan dat de politiek goed genoeg weet wat hen bezig houdt. Wat de PvdA betreft kunnen we daarmee leven als dat echt de oorzaak van de lage opkomst is. Inderdaad hebben wij zeker een redelijk beeld van wat er leeft, mede door onze regelmatige buurtbezoeken waarbij wij huis-aan-huis met de inwoners praten. Negatief is het echter als de lage opkomst veroorzaakt wordt omdat door de gemeenschap de politiek (en dus ook de PvdA) niet begrepen wordt of, nog erger, gewantrouwd wordt. In dat laatste geval zullen we ons uiterste best moeten blijven doen om ons beleid nog beter uit te leggen. We zullen op alle manieren moeten laten zien dat ons beleid gestoeld is op eerlijke en integere gronden, gebaseerd op samenwerking en het geloof in eerlijk delen waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, en de mensen die het niet alleen kunnen rooien adequaat geholpen worden. Werk aan de winkel dus!

Aan de positieve kant: de bijeenkomst verliep in een zeer harmonieuze sfeer. Aanvang met een paar ronden ‘pubquiz’ onder leiding van quizmaster Remco Harmsen en medewerking van Bea Struijk van iQuizzen ( www.iquizzen.nl); deze pubquiz stond uiteraard wel wat in het licht van de lokale en PvdA-politiek: o.m. plaatjes van PvdA-politici, en vragen vanuit het gemeentelijke beleid. Leuk was dan ook om te ervaren dat uiteindelijke deze korte speelronde gewonnen werd door team ‘De Struytjes’ die voornamelijk gevormd werd door niet-PvdA-leden. Na een korte pauze met ‘natje en droogje’ kwam het serieuze deel van de avond aan bod: onder leiding van PvdA-Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug werden de vier winnende ideeën gepresenteerd.

  1. Groen en duurzaam beleid’ werd ingeleid door de indiener, mevrouw Hennie Wiersma-den Dulk. Zij hield een gloedvol betoog waarin zij met voorbeelden aantoonde dat een dergelijk beleid enerzijds noodzakelijk is, en anderzijds zonder veel extra kosten mogelijk is als de beleidsmakers maar creatief en tijdig over opties en alternatieven nadenken. PresentatieGroenDuurzaamBeleid
  2. Balans in budgetten oude en nieuwe wijken’ werd gepresenteerd door mevrouw Michielsen, een van de bewoners van de Korenaar. Zij gaf in duidelijke bewoordingen aan hoe haar woonbuurt langzamerhand verpaupert door achterstallig en ondoelmatig onderhoud aan de openbare ruimte en groenvoorziening; het lijkt er hierbij op dat het onderhoud in deze oudere buurt achter blijft bij dat in nieuwe wijken als de Bonsen Hoeck of de Ravense Hoeck. Vanuit de zaal werd dit gevoel ook bevestigd vanuit andere oudere wijken, en dit is ook een aspect dat de PvdA Hellevoetsluis al verschillende malen gesignaleerd kreeg tijdens buurtbezoeken.
  3. Ouderen als waardevolle groep beschouwen’. Dit idee werd in eerste instantie ingediend door de ANBO Hellevoetsluis, maar achtte het niet wenselijk om dit vanuit hun instelling te presenteren ten behoeve van een enkele politieke partij, in dit geval de PvdA Hellevoetsluis. Het idee werd echter wel dermate ondersteund dat wij besloten om dit door een terzake kundige en sinds kort ook ervaringsdeskundige uit de PvdA-gelederen te presenteren en te verdedigen. Anneke Lagendijk kweet zich meer dan voortreffelijk van deze taak, en beklemtoonde in verschillende toonaarden hoe je de specifieke kennis en ervaring van senioren voor de maatschappij nuttig kunt inzetten. Astrid Oosenbrug gaf vanuit een landelijk perspectief welke grote waarde bij deze groep mensen te vinden is. Het idee kreeg veel ondersteuning uit de zaal.
  4. Bijenlint langs de Amnesty Internationallaan’ was ingebracht door mevrouw Postma; zij was echter tot haar spijt niet in de gelegenheid om haar eigen idee te presenteren; gelukkig kon het idee wel de instemming krijgen van Daan Dankaart, die dan ook de presentatie voor zijn rekening nam. Essenties hiervan waren: – bijeen zijn meer dan nuttig, zij zelfs noodzakelijk – Bijen worden massaal met uitsterven bedreigt – met beperkte middelen kan een stad bijvriendelijker worden – De Amnesty Internationallaan zou zich goed kunnen lenen om een bijenlint te worden met bijvriendelijke bloemen/planten en bijenhotels. De discussie die volgde gaf met name aan dat het idee op zich sympathiek is, maar te detaillistisch is om als specifiek punt in het verkiezingsprogramma te staan; wel zou het passen in het beleid zoals in het eerste idee werd gepresenteerd, en zou het zich goed kunnen lenen om hierin als voorbeeld te worden opgenomen. Klik hier voor een presentatie van het Bijenlint

In de volgende open discussie werden door de gasten nog de volgende aspecten ter tafel gebracht:

  • Ga voor anders bouwen: meer-generatiewoningen (woningen waarin ruimte is voor gezinnen maar ook voor grootouders). Vaak hebben 50+ minder behoefte aan volledige gezinswoningen, en meer aan kleinere appartementen. Maak dat mogelijk.
  • Bouw meer voor de jeugd.
  • Betreffende natuur en milieu: begin in het basisonderwijs met het bewust maken met je leefomgeving, vanuit het perspectief: ‘jong geleerd, oud gedaan’. In dit kader werd ook teruggegrepen over de discussie over het bijenlint, met de suggestie in de wijken kleine gemeenschapstuinen aan te leggen. Dit ter bevordering van de educatie van kinderen, maar ook de onderlinge contacten met de buurtbewoners.
Astrid Oosenbrug

Astrid Oosenbrug

Bij alle discussies werd door Astrid Oosenbrug op een betrokken en ‘voeten in de aarde’-wijze de vertaalslag gemaakt van de lokale wensen naar rol hier vanuit de landelijke politiek. Ook was dit een bron van informatie naar haar fractie toe die zij dankbaar aanpakte. Henk Joosten deed hetzelfde vanuit het perspectief van de lokale politiek, en beloofde dat alle suggesties in de programmacommissie van de PvdA Hellevoetsluis bespoken zullen worden.

Om 22u30 sloot Daan Dankaart de bijeenkomst met een woord van dank aan alle gasten, en in het bijzonder de indieners van de ideeën voor ons verkiezingsprogramma. Ook ging een woord van dank uit naar de discussieleiders Astrid en Henk, iQuizzers Remco en Bea, en de vrijwilligers die gezorgd hadden voor zaal inrichting en de horeca: Adrie, Annemarie, Menna en Paul. En natuurlijk de vele vrijwilligers die voorafgaand hun wijkje hadden voorzien van een uitnodiging voor deze avond.

We zien elkaar terug op de (openbare) algemene ledenvergadering van de PvdA Hellevoetsluis op dinsdag 22 oktober, waar het verkiezingsprogramma definitief besproken en vastgesteld zal worden.

Daan Dankaart

Hieronder wat sfeerfoto’s:

Astrid Oosenbrug was zeer vereerd met 'haar' kitkat's...

Astrid Oosenbrug was zeer vereerd met ‘haar’ kitkat’s…

 

234

Daan sluit een succesvolle, gezellige queetzavond af...

Daan sluit een succesvolle, gezellige queetzavond af…