Door op 10 november 2015

Politieke Ledenraad – Doe mee!

Beste partijgenoten, Aanstaande zaterdag vind in Amersfoort weer een politieke ledenraad van onze partij plaats. Als afgevaardigde van de samenwerkende afdelingen (SWV) op Voorne-Putten zal ik daar uiteraard aan deelnemen. Maar feitelijk staat de politieke ledenraad open voor alle PvdA-leden, u kunt er dus zelf bij zijn en uw zegje doen!

Maar er zijn meer mogelijkheden…

Nieuwe ontwikkelingen

Sinds de afgelopen congressen is er veel gedaan aan optimaliseren van de ledendemocratie. Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit: vanuit het principe ‘One (wo)man, one vote’ werkt onze partij aan een systeem waarbij iedereen mee kan beslissen over moties en amendementen die op het volgende congres aan de orde zullen komen, en kan ook elk lid daar dan zijn stem over uitbrengen. Uiteraard zal dat ter plaatse kunnen, maar het zal ook mogelijk worden om digitaal van huis uit te stemmen via internet. Tijdens de aanstaande ledenraad en het congres in februari 2016 zullen hiermee al de nodige proeven worden gedaan. Als dat allemaal goed gaat zal ik op het congres in 2016 voor het laatst als afgevaardigde van de SWV Voorne-Putten aanwezig zijn, en zal de zeggenschap volledig bij de leden liggen. U zult er binnenkort (veel) meer over horen, en we zullen met jullie bespreken hoe we optimaal van deze mogelijkheid gebruik zullen maken, op regionaal en op afdelingsniveau. De partij is immers van ons allemaal.

Logo PvdA VPJe zou de politieke ledenraad kunnen beschouwen als korte tussentijdse ‘congresjes’ waar de leden enkele malen per jaar de gelegenheid krijgen om rechtstreeks met elkaar, met ons partijbestuur en met onze Kamerfracties en met onze bewindslieden van gedachten kunnen wisselen over het lopende beleid. Vanaf de politieke ledenraad van 14 september worden de discussies op een zeer boeiende en actieve wijze voorbereid op een aparte website www.politiekeledenraad.nl. Als u daar nog niet heeft gekeken, kan ik alleen maar van harte uitnodigen om dat alsnog te doen. Een prima middel om de agenda te raadplegen, maar ook om per onderwerp veel achtergronden te kunnen lezen, en veel reacties van (vaak ter zake deskundige) partijgenoten. Je ziet dan meteen welke onderwerpen er spelen en hoe divers wij, allemaal sociaaldemocraten hierover denken. Tegen de tijd dat de dag van de ledenraad nadert, zul je hier ook steeds meer moties aantreffen die aan de orde zullen komen. Uiteraard kun je ook op de ‘ ouderwetse’ wijze je inbreng op de ledenraad zelf hebben, en dat is goed, maar met de website hebben we een prachtig middel gekregen om goed beslagen ten ijs de ledenraad in te gaan. Ik zal het in elk geval actief gebruiken om mijn standpunten als afgevaardigde mede te bepalen.

Agenda

Deze ledenraad staat in het licht van twee onderwerpen: INTERNATIONAAL en DUURZAAM, en heeft de volgende zeven punten geagendeerd (bij elk punt heb ik de tot dusverre aangemelde discussiestukken vermeld met auteur en een korte inleiding; er zullen er nog nieuwe aan toegevoegd worden):

 • Rusland: geopolitiek, mensenrechten
  • Hou Rusland kort, start een energie-unie: (Kati Piri en Paul Tang) “Het gedrag van Rusland vraagt om een ander Europees buitenlandbeleid: meer focus op democratische waarden en eigen energie. Poetin luistert niet zomaar.”
  • Poetin en de sociaaldemocratie: (Hubert Smeets) “Het Rusland van Poetin manifesteert zich steeds uitdrukkelijker en agressiever op het Europees toneel. Tegelijkertijd zijn er steeds meer ‘Putinversteher’: van SP tot VNO-NCW en van Corbyn tot Le Pen. Een stevig sociaaldemocratisch antwoord blijft uit, terwijl er toch het nodige op het spel staat. Blijft Europa een waardengemeenschap of laten we ons uit elkaar spelen door het Kremlin?”
 • Hoe verder met de EU na de crisis met Griekenland?
  • Opinie in NRC: Linksom de crisis uit: (Paul Tang) “Tijd om linksom te gaan, en met meer democratie graag”
  • Griekenland, Europa en de legitimatie van politiek: (Ruud Koole) “Dat de nieuwe Griekse regering op haar kop krijgt wegens ‘verkiezingsretoriek’ is een scherpe illustratie van de oplopende spanning tussen politiek die het volk vertegenwoordigt en politiek die draait om goed bestuur. Wanneer sociaaldemocraten geloofwaardig willen blijven met pleidooien voor sociaal beleid moeten ze een beter antwoord verzinnen op de Griekse crisis dan “geld terug”.”
  • Soevereiniteit, solidariteit en democratie in Europa: de linkse puzzel: (Frank Vandenbroucke) “Op het nippertje kwam er dan toch een akkoord tussen Griekenland en de eurogroep. De crisis lijkt daardoor voorlopig afgewend. Voorlopig, want de dieperliggende oorzaken zijn allerminst weggenomen. Zolang er geen deling van soevereiniteit is en de solidaire risicospreiding uitblijft, modderen we door.”
  • Hoe verder met de EMU?: (Chris Peeters) “De diepe economische crisis waar de Eurozone doorheen is gegaan heeft ons geleerd dat de Euro niet vanzelf leidt tot convergentie tussen de deelnemende landen. Integendeel, uit onderzoek is gebleken dat juist de sterke landen (zoals Duitsland en Nederland) voordeel hebben gehad van de Euro.”
  • Europa na de crisis: Tijd voor meer sociaal beleid: (Kirsten Meijer en Jan Marinus Wiersma) “De EU en de Eurozone krabbelen op uit een diep dal. Hoewel de onzekerheden groot blijven, wordt overal groei voorspeld. Ons land loopt daarbij voorop. Maar nu het ergste voorbij is, is het des te schrijnender dat de werkloosheid hoog blijft en armoede nog steeds voor veel EU burgers de dagelijkse werkelijkheid is. Dat tij te keren is de grote opdracht voor de Europese sociaaldemocratie.”
 • De oorlog in Syrië
  • Met hernieuwde energie werken aan een oplossing van het conflict in Syrië: (Arjen Berkvens) “Het vluchtelingenvraagstuk laat niemand koud, maar in feite is het een praktisch en oplosbaar probleem. Mensen opvangen en ervoor zorgen dat ze zonder grote ontberingen een veilig land kunnen bereiken? Dat moet gebeuren en dat kunnen we, want dat hebben we eerder bewezen tijdens het uiteenvallen van Joegoslavië in de jaren negentig van de vorige eeuw. Bovendien hebben wij ons daar met VN-verdragen gewoon toe verplicht. Het is de enorme schaal die ons heeft overvallen, maar wat doen we aan de oorzaak? Die ligt voor een groot deel in Syrië.”
  • Jemen, de ellende die ons niets interesseert: (Jordy Rutten) “De aandachtspanne van de wereldgemeenschap en de politiek is weerzinwekkend kort. Toen Vladimir Poetin in het voorjaar van 2014 een schiereiland van een van zijn buurlanden bezette, annexeerde en daarmee de internationale rechtsorde openlijk aan zijn laars lapte, stonden Oekraïne en de Krim wereldwijd in het middelpunt van de belangstelling. Niemand bekommerde zich nog om het lot van miljoenen Syriërs, die nog steeds te lijden hadden onder een allesvernietigende burgeroorlog. Anderhalf jaar later kijkt diezelfde wereldgemeenschap, maar eigenlijk Europa in het bijzonder, nu weer opnieuw naar Syrië.. De separatisten met baarden, BUK-raketten en gebroken vredesakkoorden in Oekraïne gingen vervelen. Jihadisten met nog veel indrukwekkendere baarden, onthoofdingen en gifgasaanvallen in het Midden-Oosten waren ineens weer interessant.”
 • Vluchtelingen: warm hart, koel hoofd
  • Samenwerken aan oplossingen: (Diederik Samsom) “Wie de afgelopen tijd Nederland louter via de televisie en kranten bekeek, kreeg de indruk van een diep verdeeld land, waar bewoners en politici met scherpe meningsverschillen recht tegenover elkaar staan. Een land waar we in een tijd dat de nood hoog is, er niet samen uit komen. We zagen mensen die met knuffelberen en kindertekeningen de vluchtelingen welkom heetten, maar ook de man die in blinde woede zijn camper op de weg zette om de bus met vluchtelingen te blokkeren. Maar wie verder keek zag iets anders, betoogde ik vandaag in debat in de Tweede Kamer.”
  • Vluchtelingen opvangen én oplossingen bieden voor terechte zorgen: (Attje Kuiken) “De opvang van duizenden mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vraagt veel van Nederland. We moeten deze vluchtelingen een veilig thuis bieden, en tegelijkertijd moeten we niet wegkijken bij de problemen die hierbij komen kijken. Problemen met het organiseren van voldoende opvang, problemen met het opnemen van mensen uit een ander land en een toenemende druk op de beschikbare woningen. Dat vraagt om politieke oplossingen.”
  • Kabinetsplan schiet tekort: (Christian Mommers en Myrthe Wijnkoop) “Het kabinet tracht de vluchtelingencrisis te bezweren door zoveel mogelijk vluchtelingen in de regio van herkomst op te vangen. Daarvoor moeten vluchtelingen veilig zijn en een toekomstperspectief hebben. Hoewel staatssecretaris Dijkhoff en zijn collega’s dit erkennen, blijven concrete maatregelen tot nu toe uit en dreigt de situatie van de vluchtelingen nog sterker achteruit te gaan.”
  • Solidair met vluchtelingen, opvangen met verstand: (Carine Bloemhoff) Vanwege oorlog en geweld zoeken grote stromen vluchtelingen een veilige haven in ons land. We moeten solidair zijn, maar tegelijkertijd merken de mensen die het hardst geraakt zijn door de crisis het meest van de komst van vluchtelingen. Maatschappelijke onrust dreigt. Gemeenten kunnen wel wat, maar niet genoeg doen. Het kabinet zal de komende jaren daarom meer moeten investeren in de sociale woning- en arbeidsmarkt.”
 • Eerlijk werk over de grenzen heen
  • Tijd voor nieuwe keurmerken: (Lucas van Bilderbeek) “In de hoogontwikkelde landen zijn de consumenten bewust geworden van de impact van hun koopgedrag. Omdat mensen bewust de “juiste waren” willen aanschaffen zijn er talloze gedragscodes door het bedrijfsleven afgesproken die deze keuze aanprijzen door middel van een keurmerk. Zowel nationaal als internationaal erkende keurmerken worden gebruikt om de ecologische, gezonde of sociale kant van een eindproduct in de winkelschappen aan te bevelen. Zo is er de Rainforest Alliance, een keurmerk dat de bescherming of instandhouding van regenwouden in de productieketen van een product aantoont. Of bijvoorbeeld de Max Havelaar sticker op de koffieverpakkingen die laat zien dat de koffieboeren in deze productieketen een iets hoger loon hebben gekregen vergeleken met de boeren die niet aan deze keten deelnemen. Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen.”
 • Duurzaamheid en klimaatproblematiek in internationale context
  • Het Ministerie van Duurzaamheid: (Wouter Welling) “Op 15 maart 2017 zullen we in Nederland weer naar de stembus mogen als het huidige Kabinet de rit uitzit. Wat het Jong WBS Oikoslab betreft zal het Ministerie van Economische Zaken vanaf dat moment het Ministerie van Duurzaamheid heten.” Een oproep om duurzaamheid meer op te nemen in het sociaaldemocratisch beleid.
 • Duurzaamheid en energie vanuit binnenlands perspectief
  • Energietransitie: (Frans A. van der Loo) “De Energietransitie is onomkeerbaar ingezet. De Europese Energie Unie gaat uit van tenminste 80% CO2-reductie in 2050. Het Nederlandse Kabinetsbeleid sluit zich daarbij aan. Duitsland, Engeland en Denemarken hebben alle energieplannen met een soortgelijke ambitie.”
  • Groningen helpt Nederland van het gas af: (Maarten de Groot en Sjak Rijploeg) aardgas was een groot goed voor Nederland. Terwijl de uitstoot van het broeikasgas CO2 al tot maatregelen noopte om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, voelt Groningen nu aan den lijve dat er snel iets moet gebeuren.

Iedereen kan aan de discussie op de website meedoen; mocht je daar echter niet toe in staat zijn, dan kun je mij altijd een boodschap meegeven. Ik zal dan proberen deze op de een of andere wijze in de politieke ledenraad in te brengen.

Samen maken we een mooie PvdA!
Daan Dankaart
Afgevaardigde Politieke Ledenraad voor SWV Voorne-Putten