10 februari 2015

1 Keer lopen = 2 Keer stemmen!!!

Cok Sas – Het onderwerp ‘water’ zal, door de huidige klimaatverandering, steeds urgenter worden. Water is niet alleen meer een onderwerp voor buitengebieden. Ook voor steden kan de overlast grote gevolgen hebben.

 

 

Dorien KickertIn onze eerste Nieuwsbrief over de verkiezingen voor het Waterschap Hollandse Delta heb ik als fractievoorzitter en huidig lijsttrekker van de PvdA teruggekeken op de behaalde resultaten van de afgelopen bestuursperiode. Ook heb ik gesteld graag de volgende bestuursperiode door te willen gaan met het uitvoeren van onze speerpunten. Dat kan niet meer met hetzelfde team, want zowel Maarten van Hulst als Hans Hijgemann nemen afscheid. Ik ga als enige oudgediende verder met nieuwe enthousiaste mensen, die graag de komende jaren hun kennis en kunde willen inzetten voor het waterschapsbestuur. De komende weken stelt steeds een kandidaat zich voor. Hieronder de nummer 2 op de lijst, Cok Sas uit Dordrecht.

Dorien Kickert
PvdA Waterschap Hollandse Delta

Waarom ik voor de PvdA verkiesbaar ben voor het Waterschap Hollandse Delta    

Ik ben aan de Noordendijk in Dordrecht in Dordrecht geboren, toen een waterkering. Nu ligt aan de andere zijde van de dijk de wijk Stadspolders. Waar nu de woningen staan, was vroeger weiland. Een enkele keer heb ik delen van die polder ook onder water zien staan. Waterveiligheid is mij dus met de paplepel in gegeven. Dat geldt eigenlijk ook voor de kwaliteit van het water. Een keer per jaar kwamen de mannen van het polderschap de Vierpolders (vrouwen waren er blijkbaar nog niet) kijken of de sloot rond het huis en de tuin voldoende uitgebaggerd en schoongemaakt waren.

Veel later, in mijn periode als wethouder van Dordrecht, ben ik intensief bezig geweest met natuurontwikkeling op het Eiland van Dordrecht: het Strategisch Groen Project. Het betrof de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch. De klei uit de Sliedrechtse Biesbosch is in de jaren 90 gebruikt voor dijkverzwaring in de regio. De Dordtse Biesbosch is aangelegd als werkverschaffingsproject in de jaren dertig. Nu wilden we hem weer deels onderwater zetten en landbouwgronden omzetten in natuurgebied. Voor oudere inwoners van Dordrecht die de inpoldering nog hadden meegemaakt was het niet gemakkelijk de gedeeltelijke ontpoldering te begrijpen. Zij werden niet warm van het begrip “nationale ecologische verbindingszone”. In die periode heb ik geleerd wat het grondwaterpeil betekent voor de landbouw én voor natuurontwikkeling en weidevogels. Mijn rol was keuzes expliciet te maken en bij beslissingen de belangen van de verschillende partijen zorgvuldig af te wegen. In heb daarbij gezien dat je als gemeente, landbouwers en natuurontwikkelaars stappen in elkaars richting kunt maken als je begrip hebt voor elkaars positie en belang.

Naar mijn mening zal het onderwerp ‘water’ door de huidige klimaatverandering steeds urgenter worden. Water is niet alleen meer een onderwerp voor buitengebieden. Ook voor steden kan de overlast grote gevolgen hebben. Bedenk bijvoorbeeld dat de historische binnenstad van Dordrecht, met zo’n 1000 rijks- en gemeentelijke monumenten, grotendeels buitendijks ligt. Maar ook aan de afvoer van water na de enorme hoosbuien die er steeds meer zullen zijn. En aan de enorme hoeveelheid medicijnen e.d. die in steden in het afvalwater terecht komen. In het economisch getij van vandaag zullen de keuzes ook lastiger worden. Kies je voor hoge en brede dijken of voor ruimte voor de rivier. Wat is doeltreffend, maar ook doelmatig? Ik word uitgedaagd door de keuzes die rond het water voor de deur staan. Hoe organiseer je veiligheid en schoon water? Hoeveel geld heb je daar voor over? Wie betaalt waarvoor? Hoe respecteer je de verschillende belangen en hoe weeg je die?

Dat soort vragen te bespreken in de ‘oudste democratie’ van Nederland, het waterschap, zal nieuw voor mij zijn. Ik was de algemene democratie van de gemeente gewend, waar alles ten opzichte van elkaar kan worden afgewogen. Een functionele democratie die zich alleen bezighoudt met water zal anders zijn. Maar voor de sociaaldemocraat die ik ben blijven een aantal uitgangspunten hetzelfde. Zoals dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, dat in principe de vervuiler betaalt, dat iedereen gelijke rechten heeft wat betreft veiligheid en schoon water, en dat je respectvol met elkaar en met elkaars belangen omgaat.

Ik zie er naar uit om aan de slag te gaan. Dus vergeet u niet 18 maart voor het waterschap Hollandse Delta op de PvdA stemmen.

Cok Sas