Door Hennie Wiersma op 3 juni 2016

Tegen verkoop sociale woningen…

GroenLinks en wij zijn heel gelukkig met de aangenomen motie tegen de verkoop van sociale woningen. Donderdag stond de lokale Woonvisie op de agenda van de raad in Hellevoetsluis. Een visie met heel weinig ambitie en een hoog gehalte aan ‘het ligt niet aan ons, maar het wordt ons opgedrongen’…

 

En dat is in onze ogen en in die van GroenLinks een gebrek aan visie…

Maasdelta 200Onze gemeente heeft een fors tekort aan (sociale) huurwoningen, terwijl er met de wooncorporatie Maasdelta afspraken zijn gemaakt dat zij 364 huurwoningen mogen gaan verkopen. Voor minder draagkrachtigen betekent dit nog langere wachttijden om in aanmerking te komen voor een betaalbare woning. Gevolgen: jongeren vertrekken uit Hellevoetsluis (vergrijzing!), spanningen in gezinnen. Voor onze PvdA en GroenLinks is dit onaanvaardbaar; wij dienden dan ook een motie in waarin het college opgeroepen werd om met Maasdelta in overleg te gaan om de 10 jaar oude afspraken over de verkoop van (sociale) huurwoningen te herzien.

Hennie 220x170Op alle manieren probeerde de portefeuillehouder, wethouder Hofman, uit te leggen dat deze motie geen goede zaak zou zijn, waarbij hij echter volledig verzande in zijn eigen argumenten; zozeer zelfs dat de burgemeester zich genoodzaakt zag hem zachtjes tot de orde te roepen. Fractievoorzitter van GroenLinks Bianca Verschoor en ons raadslid Hennie Wiersma verdedigden hun standpunten met verve, onder meer met het argument dat 10 jaar oude afspraken gewijzigd moeten kunnen worden, zeker in de enorm veranderde omstandigheden. Hierbij werd gerefereerd aan de invoering van de 3 decentralisatie en de crisis die in Nederland heeft plaatsgevonden. Saillant is dat vrijwel terzelfdertijd drie grote wooncorporaties in Amsterdam besloten een soortgelijke stap te zetten.

Toen bij het einde van de beraadslagingen de balans werd opgemaakt, stemden GroenLinks, PvdA en ook IBH vóór de motie; deze werd daarmee aangenomen. Dat VVD en D66 tegen stemden lag in de lijn der verwachtingen, maar van CDA werd toch op een meer sociale insteek gerekend.

Onze PvdA en GroenLinks zijn in elk geval gelukkig met dit resultaat en vertrouwen er op dat de wethouder zijn schouders er nu onder zet. Dan moet het toch mogelijk zijn de om de niet-armlastige wooncorporatie Maasdelta, met een algemene reserve van ruim €260 miljoen, te bewegen tot herziening van de afspraken. De mensen in Hellevoetsluis die het nodig hebben zullen er in elk geval blij mee zijn.