Eén gemeente Voorne?

Door Daan Dankaart op 31 maart 2019

De drie gemeenten op Voorne staan voor de vraag wat men wil met betrekking tot het zelfstandig blijven: of als drie gemeenten gaan werken met een gezamenlijk ambtenarenapparaat, of volledig te fuseren tot één gemeente Voorne. Om goed beslagen ten ijs te komen heeft de PvdA afdeling Voorne hierover in februari jongstleden in samenwerking met het Rode Nest van de PvdA een ledenraadpleging uitgevoerd (klik hier voor meer informatie over het Rode Nest).

In de Algemene LedenVergadering van 27 maart werden de resultaten van deze ledenraadpleging met de aanwezige leden besproken. Hierbij een samenvatting van deze themabespreking, en alle resultaten in de bijlagen.

Logistiek
57 leden namen deel aan de ledenraadpleging, waarvan 53 de hele vragenlijst invulden. Deze respondenten kwamen uit de volgende woonkernen: 23 uit Hellevoetsluis, 13 uit Brielle, 8 uit Rockanje, 4 uit Vierpolders (what’s in the name?), 3 uit Oostvoorne, 2 uit Nieuwenhoorn, 2 uit Oudenhoorn, 1 uit Zwartewaal en 1 uit het buitengebied.

Eén gemeente Voorne: welke voordelen?
Naar aanleiding van deze vraag werd met name de volgende aspecten als mogelijk voordeel van één gemeente Voorne gezien: betere spoedeisende hulp, betere ruimtelijke ordening en betere dienstverlening met betrekking tot gemeentelijke voorzieningen.

Belang van voorzieningen
Op de vraag wat er nodig is om de nadelen van één gemeente Voorne te ondervangen scoorden vooral de volgende aspecten hoog op de wensenlijst: een dorpshuis in elke kern, een buurt- of dorpswinkel in elke kern, en een belbus van elke kern naar de centrumvoorzieningen. Daarnaast werd ook regelmatig gesteld dat de eigen identiteit van de kernen behouden moet blijven.

En dan de hamvraag: VOOR of TEGEN één gemeente Voorne
Over de hele lijn is er een duidelijke meerderheid VOOR één gemeente Voorne: VOOR (helemaal of onder voorwaarden) = 78%, TEGEN (liever niet of absoluut niet) = 23%.
Zoals te verwachten zijn de verhoudingen in de drie huidige gemeente wel verschillend: In Hellevoetsluis is 93%, in Brielle 61% en in Westvoorne 64% VOOR de eenwording.
Opvallend was dat in de Algemene Ledenvergadering 100% van de aanwezigen die de vraag beantwoorden VOOR de fusie waren, weliswaar met allerlei ‘mitsen en maren’.

Conclusie
De ledenraadpleging en de daarop volgende bespreking in de ledenvergadering kon dan ook als volgt worden samengevat:
• Zowel uit de ledenraadpleging als uit de peiling in deze ALV wordt duidelijk dat een duidelijke meerderheid zich aftekent VOOR een fusie tot één gemeente Voorne
(93% in Hellevoetsluis, 61% in Brielle en 64% in Westvoorne).
• Belangrijke randvoorwaarden daarbij: behoud eigenheid van de kernen, een dorpshuis en een buurt- of dorpswinkel in elke kern, en een belbus van de kernen naar de centrumvoorzieningen.

En nu, hoe verder?
Voorop gesteld, het komen tot een besluit tot samenvoeging van de drie gemeenten op Voorne is iets dat alle inwoners op Voorne aangaat. Het laat zich aanzien dat binnen afzienbare tijd alle drie de gemeenten in het kader van burgerparticipatie (een mooi woord voor: ‘iedereen mag er over meepraten’) hun inwoners hierover zullen raadplegen. Daarna ligt de bal bij de gemeentebesturen en gemeenteraden om tot een definitief besluit te komen. Het zal duidelijk zijn dat eer dergelijk besluit makkelijk zal zijn, en sneller genomen kan worden, als de drie gemeenten op één lijn liggen.

In elk geval hebben onze PvdA raadsleden in de drie gemeenten nu wel een duidelijk beeld van wat de PvdA-achterban er van vindt. Maar dan geldt ook nog dat de fracties van de PvdA handelen ‘Zonder last’, d.w.z. op basis van eigen inzicht en overtuiging, zoals de Grondwet stelt. Daarbij zullen zij echter de mening van de PvdA leden zo goed mogelijk mee laten wegen.

Voor wie alle details wil zien, de bijlagen

• Van het Rode Nest:

o Analyse Ledenraadpleging: de analyse van de ledenraadpleging door het Rode Nest uit februari
o Open antwoorden Ledenraadpleging: in aanvulling op de Analyse de open antwoorden die op een aantal vragen werden gegeven
o Vragenlijst Ledenraadpleging: De (blanco) vragenlijst die in februari aan de leden werd toegestuurd

• Van de PvdA afdeling Voorne:

o Presentatie: de presentatie zoals die in de Algemene Ledenvergadering werd besproken, aangevuld met enkele elementen uit de ledenvergadering

Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart