Door Henk Tamboer op 29 juni 2014

Keek op de Week – 29 juni 2014…

Alles is nog op een hoog abstractieniveau geformuleerd maar als je nu een thuishulp hebt moet je maar afwachten hoe dat in januari zal zijn wanneer wordt bepaald in welke mate je zelf zorgend geacht wordt te zijn.

 


De week van…

Henk Tamboer…

Vergrootglas 160 pixelsNa twee voor ons teleurstellend verlopen verkiezingen komt het politieke leven in Hellevoetsluis weer langzaam op gang. Het is een wat vreemde periode. Nieuwe raads- en commissieleden zoeken hun weg in de voor buitenstaanders vaak onbekende wegen van de besluitvorming en beginnen die te kennen. Veel kennis moet worden ingehaald en ik blijf er op hameren, dat nieuwe raadsleden zich niet moeten verliezen in het bestuderen van alle nota’s die er voorhanden zijn. Blijf bij je leest en richt je vooral op de zaken die je wilde bereiken toen je je kandidaat stelde, anders sneeuw je onder en zeker in onze gemeente is er beslist behoefte aan een frisse kijk op de zaken die al gemeengoed lijken te zijn geworden.

Afbeelding4Persoonlijke teleurstellingen bij de verkiezingsuitslag zijn nu wel zowat verwerkt en wordt er overgegaan tot de orde van de dag. Als eerste moeten er losse eindjes van de vorige collegeperiode aan elkaar worden geknoopt of worden afgehecht.

Deze maand wordt er in de raad besloten over de gemeenterekening 2013, die ruim € 1,5 miljoen overschot te zien geeft tegenover een groot tekort bij het vaststellen van de oorspronkelijke begroting voor dat jaar. Op een of andere manier komt een dergelijk overschot ieder jaar weer tevoorschijn. Zuur is het vooral voor die activiteiten die wegbezuinigd zijn en waar dat dat dus (nog) niet nodig was geweest.

Er is in de raad regelmatig gesproken over deze overschotten maar niemand lijkt hierop een juist antwoord te hebben. Ik wijt het altijd aan te grote ambities van raad en college die altijd onder tijdsdruk meer hooi op hun vork nemen dan de uitvoerende ambtenaren daadwerkelijk aan kunnen in enig jaar. Ook vallen doorlooptermijnen altijd tegen, waardoor dit effect zichzelf vergroot.

Het nieuw college heeft zichzelf gepresenteerd middels de zomernota en het collegeprogramma. Na de relatief korte tijd die het college gegund was zijn dit stukken die helder en goed leesbaar zijn. Op het eerste gezicht valt er dan ook weinig over op te merken, maar je houdt je hart vast bij het grote aantal keren dat er gewag wordt gemaakt van de aanname dat de inwoners vooral “zelf zorgend” moeten zijn en dat het woord ”sociaal” in de teksten tot een minimum wordt beperkt.

Ik verwacht dat onze fractie in hoofdlijnen wel zal willen meedenken in de uitwerking van het voorgenomen beleid maar alles valt of staat met de concrete maatregelen die het college gaat voorstellen. Nu is alles nog op een hoog abstractieniveau geformuleerd maar als je nu een thuishulp hebt moet je maar afwachten hoe dat in januari zal zijn wanneer wordt bepaald in welke mate je zelf zorgend geacht wordt te zijn.

Logo 3D AWBZVooral de decentralisatie van rijkstaken, gekoppeld aan forse bezuinigingen, de zogenaamde 3D-taken, zijn in de voorliggende stukken wel aangekondigd maar nog niet uitgewerkt. Bij de begroting in september zal dat wel wat duidelijker worden, maar waarschijnlijk zullen we ons, nog tot het einde van dit jaar, over vele voorstellen moeten buigen die meteen per januari ingaan. Het is een grote ingrijpende operatie waar bijvoorbeeld in Venlo goede resultaten mee zijn bereikt en ook hier goede kansen biedt maar waarbij ook veel mis kan gaan. Het zal ook in Hellevoetsluis gaan over grote budgetten en veel organisaties die nu nog deels onbekend zijn bij de gemeente. Wij zullen er in de voorbereiding bovenop zitten maar vooral proberen om na januari door goede contacten te houden met betrokkenen zien dat de hele operatie in goede banen wordt geleid.

Recentelijk is de financiële positie van de gemeente tegen het licht gehouden om te zien waar we in staan ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Daarin valt op dat Hellevoetsluis een beheersbare schuldenpositie heeft, dat er weinig fondsen zijn gereserveerd voor onderhoud, dat de risico’s van het grondbedrijf te overzien zijn en dat de inkomsten relatief laag zijn als gevolg van de lage OZB tarieven.

De algemene conclusie is dat Hellevoetsluis financieel solide is maar op het randje balanceert wanneer er grote tegenvallers komen. Wanneer de 3D operatie bijvoorbeeld uit de hand loopt, zal OZB verhoging niet te vermijden zijn. Want aan moestuintjes voor iedereen beginnen we hier niet.