Door Henk Joosten op 29 januari 2016

Keek op de Week – 29 januari…

Een referendum met als enige vraag: Wilt u een AZC, met als enig antwoord: Ja of Nee acht ik te simpel en ongeschikt als middel van meting en verkrijging van draagvlak. Zonder alle antwoorden en zonder het gesprek en overleg met onze inwoners aan te gaan is voor mij geen peiling van voldoende draagvlak mogelijk.


De week van…

Henk Joosten…

Referendum over de komst van een AZC???

Vorige week is er een burgerinitiatief ingediend door een tweetal inwoners van Hellevoetsluis over het organiseren van een gemeentelijk referendum over de komst van een AZC.
COA
Dit initiatief is een vervolg op een motie die enkele maanden geleden unaniem in de gemeenteraad is aangenomen. In deze motie wordt gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders om de mogelijkheden te onderzoeken voor de opvang van vluchtelingen in Hellevoetsluis en daarover met het COA in gesprek te gaan, waarbij de consequenties van de opvang in zijn volle omvang eerst onderzocht moeten worden, alle maatschappelijke partners te betrekken in het onderzoek en de uitkomsten van dit onderzoek met de gemeenteraad te bespreken.

De motie geeft aan dat de gemeenteraad in Hellevoetsluis in principe de bereidheid heeft om akkoord te gaan met de opvang van vluchtelingen in Hellevoetsluis. Anders namelijk hoef je niet te vragen om een dergelijk onderzoek.

Gemeenteraad

Onze voltallige gemeenteraad…

Wij als PvdA en met ons de voltallige gemeenteraad geven daarbij aan een steentje te willen bijdragen aan de opvang van door oorlogsgeweld verdreven en gevluchte groepen mensen uit het Midden-Oosten met name uit Syrië. Nederland heeft daarin een taak en daarbinnen zullen er voldoende gemeenten moeten zijn die de bereidheid hebben om concreet opvang te bieden.

ReferendumBij de begrotingsbehandeling in november 2015 werd vanuit het IBH voorgesteld om de komst van een mogelijk AZC afhankelijk te maken van de uitkomst van een te houden referendum. Nadat daar discussie over kwam vanuit de andere partijen met de vraag of het IBH niet meer stond achter de ook door haar onderschreven en mede ingediende motie kwam men daar op terug.

BurgemeesterIn die discussie heeft de burgemeester benadrukt dat er, in samenspraak met de raad,  een zeer zorgvuldig en tijdig traject van inspraak en communicatie zal worden gehouden met de Hellevoetse burgers en alle relevante maatschappelijke partners , en op die wijze ook het draagvlak mee te nemen en mogelijk te versterken. Daarop  trok het IBH haar vraag in.

Wat vragen nu de indieners van het burgerinitiatief de heren Bontes (2e kamerlid en voormalig PVV) en Sierag;

In de omschrijving van hun initiatief geven zij het volgende aan:

“De indiener verzoekt de gemeenteraad het initiatief te nemen om voorafgaand aan een eventueel te nemen besluit tot het vestigen van een AZC in Hellevoetsluis de inwoners hierover te raadplegen d.m.v. een raadplegend referendum”

Als toelichting geven zij aan :

“Feit is dat het woord Asielzoekerscentrum bij veel mensen reacties oproept en de eventuele komst hiervan grote gevolgen heeft op veel beleidsterreinen. Zorgen en vragen moeten serieus genomen worden en voordat men daadwerkelijk overgaat tot opvang, moet het college en de gemeenteraad verzekerd zijn voor voldoende draagvlak onder de inwoners van Hellevoetsluis. Een referendum samengevoegd op 6 april 2016 is een unieke kans hiervoor! Vanzelfsprekend nemen B&W dan voorafgaand geen onomkeerbare stappen.

Tot zover de letterlijke inhoud van het verzoek.

Een burgerinitiatief heeft 50 handtekeningen nodig om te worden behandeld door de gemeenteraad en voor zover mij bekend hebben zij deze handtekeningen ook onder hun initiatief staan.

Het verzoek vraagt om het zorgvuldig omgaan met zorgen en vragen vanuit de bevolking. Dat komt overeen met de voorwaarden die door de gemeenteraad al zijn gesteld onder meer in de raadsbreed gesteunde motie , en kan ook de volledige steun van onze raadsfractie hebben. Ook vragen de ruim 50 ondertekenaars aan de raad en het college om te zorgen voor voldoende draagvlak onder de inwoners over een komst van een AZC. Ook deze overweging heeft en had onze instemming en maakt voor ons een onlosmakelijk deel uit van de motie.

De indieners vragen tenslotte om dit draagvlak te onderzoeken via een raadplegend referendum en doen de suggestie om dit te doen op 6 april aanstaande.

Voor mij is het de vraag of het middel van referendum wel het juiste middel is om tot een voldoende draagvlak te komen. Wat is hierbij voldoende? En welke vraag zou daarbij aan de orde moeten zijn?

GemeentelogoBij de komst van een AZC zijn nog vele andere vragen te beantwoorden en te bespreken zoals welke omvang gaat dat krijgen, welke plekken komen daarvoor in aanmerking, hoe lang gaat dat blijven, welke ondersteuning gaat worden geboden, hoe is de beveiliging geregeld, zijn er voldoende vrijwilligers , is de aanvullende infrastructuur zoals opvang op scholen en/of vluchtelingenzorg toereikend?

Al dit soort vragen en mogelijke oplossingen behoren mee te worden genomen in gesprek en overleg met belanghebbenden waaronder onze inwoners en hoort mijns inziens  bij het verkrijgen van een voldoende draagvlak.

Ten slotte is ook op dit moment (nog) niet bekend of het COA Hellevoetsluis wel een vestigingsplaats vindt voor een AZC inclusief de eisen waar dit in Hellevoetsluis aan zal moeten voldoen.

Zonder alle antwoorden en zonder het gesprek en overleg met onze inwoners aan te gaan is voor mij geen peiling van voldoende draagvlak mogelijk.

Op een aantal vragen is mijns inziens al wel in te gaan, immers Hellevoetsluis heeft eerder een AZC gehad. Bij de komst daarvan was er ook enige discussie. Bij het vertrek overigens ook. Er werden acties gehouden om het AZC te behouden.

Gedurende de tijd dat het AZC in Hellevoetsluis gevestigd was zijn er geen grote incidenten geweest en heeft dit tot tevredenheid gefunctioneerd. Er was geen veiligheidsprobleem,  er waren vele vrijwilligers uit Hellevoetsluis, de scholen konden de kinderen op goede wijze opvangen. Kortom Hellevoetsluis kon het aan.

Wat zou er dan nu anders moeten zijn? Wat anders is, is toch vooral de heftigheid van het huidige debat en de maatschappelijke en politieke strijd die gevoerd wordt hier en in Europa.

De politieke oproep “Kom in verzet” heeft al op vele plekken in Nederland geleid tot onrust als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Op vele andere plekken ging het weer wel goed. Wat Hellevoetsluis daarvan kan leren is het doorlopen van een zorgvuldig  traject van hoor en wederhoor,  van tijdige en zorgvuldige inspraak met voldoende tijd voor discussie en reflectie.

Ja - NeeEen referendum met als enige vraag  Wilt u een AZC en als enig antwoord Ja of Nee acht ik daarom te simpel en ongeschikt als middel van meting en verkrijging van draagvlak.