Door op 5 februari 2015

Keek op de Week – 5 februari…

Raadsagendapunt 6; Vaststellen Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Herstart Veilig Verkeer Nederland, afdeling Hellevoetsluis.

De week van…
Mevlüt Köse…

Even terugblikken op de agendapunt 6 van de raadsvergadering van donderdag 22 januari jl. “Vaststellen Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs“. De schoolbesturen ontvangen vanaf 1 januari van dit jaar de benodigde vergoeding voor het buitenonderhoud van primair onderwijsgebouwen rechtstreeks van de Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Door de overdracht van het onderhoud aan de schoolbesturen krijgt de gemeente Hellevoetsluis jaarlijks € 350.000 minder uit het Gemeentefonds. Dit moet worden goed gemaakt doordat scholen lagere of geen aanvragen meer doen voor het onderhoud. Wethouder Den Brok antwoordde: “Het geld dat de overheid geeft, is bestemd voor sober en doelmatig onderhoud. Nieuwbouw staat los van de regeling en blijven daarmee doorgaans onder de gemeentelijke verplichting. Dit is echter niet duidelijk voor wat betreft renovatie, en ook de voorliggende verordening gaf hierover geen uitsluitsel. In geval van renovatie van een school, zal dus buiten de verordening tussen de gemeente en het betreffende schoolbestuur een ad hoc afspraak hierover gemaakt moeten worden. Onze fractie vroeg daarom aan het college waarom het vaststellen van de verordening niet kon wachten tot er ook voor het aspect renovatie duidelijkheid zou zijn.

De wethouder gaf daarop het volstrekt onjuist antwoord dat zij dat niet kon doen zolang het ministerei hierover geen standpunt had ingenomen. Volstrekt onjuist, omdat deze verordening van de gemeente is en het aan de gemeente is om deze regels vast te stellen; daarbij hoeft zij niet te wachten tot het rijk daarvoor een richtlijn uitvaardigt. De fractie van de Partij van de Arbeid is dan ook van mening dat het een onderdeel van haar taak is om een dergelijk aspect in de verordening op te nemen die daarvoor bedoeld is.

Uiteindelijk heeft de PvdA wel voor deze verordening gestemd, maar met de stemverklaring dat wij het onjuist vinden dat deze nu onvolledig is; daarbij lieten wij zwaarder wegen dat de rest van de verordening correct en noodzakelijk is, en dat het slechter zou zijn als de hele verordening niet werd aangenomen. Als dat was gebeurd, was niet alleen “renovatie”niet goed geregeld geweest, maar ook alle andere aspecten van buitenonderhoud van schoolgebouwen. Bij het kiezen tussen twee kwaden, kozen wij voor de minste.

Op maandag 26 januari een herstart gemaakt met het nieuw bestuur van Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling Hellevoetsluis. In de vergadering hebben we onder andere gesproken over:

  1. Verlichtingscontrole;

Gelet op de donkere avonden is het speerpunt voor verkeersveiligheid, in de komende maanden november en december, om aandacht te besteden aan verlichtingseisen in het verkeer. In die perioden volgen controles op het voeren van de juiste verlichting waarbij de nadruk waarschijnlijk zal liggen op schoolgaande jeugd. Het niet gebruiken van goede verlichting blijft een gevaar dat in deze donkere maanden, vaak ook in combinatie met slechte weersomstandigheden, nog steeds wordt onderschat.

Voorgaande jaren organiseerde ik, als vrijwillige ambtenaar van politie samen met een aantal vrijwilligers van politie een Verkeers- verlichtingsactie voor fietsers/bromfietsers en motorvoertuigen op bureaus van Hellevoetsluis en Brielle/Westvoorne. De leden van het wijkteams gingen de straat op om mensen bewust te maken van de essentie van ‘zien en gezien worden’ in deze donkere maanden.

  1. Meldpunt onveilige verkeerssituaties;

Momenteel is het zo dat verschillende politieke partijen zo’n meldpunt hebben, maar onbekend is of er een meldpunt is los van politiek. Wij zijn bezig om hierin een inzicht te krijgen.

  1. Verkeerslessen;

In het kader van het verkeersonderwijs op de basisscholen vindt ook dit jaar weer het schriftelijke en praktische verkeersexamen plaats.

Medio april zal het schriftelijk verkeersexamen plaatsvinden. Hierin zal getoetst worden of de leerlingen van groep 7 de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in de verkeerssituaties.

Medio mei wordt tijdens het praktisch verkeersexamen getoetst of de leerlingen van groep 7 en 8 de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen. Zo zal bij het examen de controlepunten worden bemenst. Daarbij is de hulp nodig van ouders.

De gereden route zal medio april worden toegezonden, zodat de ouders nog voldoende tijd heeft om samen met het kind te oefenen.

De doelstelling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dat iedereen (oud en jong, voetganger, fietser en automobilist) zich veilig over straat kan bewegen. VVN is een landelijk actieve, ondernemende, maatschappelijke organisatie die zich, met leden, vrijwilligers, donateurs en medewerkers sterk maakt voor veilig verkeer.

Mijn taak, als bestuurslid VVN afd. Hellevoetsluis, is aandacht voor wijkgericht werken in relatie tot de VVN. De definitie van wijkgericht werken: ‘Integrale benadering van de sociale problemen in een wijk, waarbij bewoners, gemeenten, woningcorporaties, politie, scholen en lokale maatschappelijke organisaties samenwerken aan verbetering van de leefomgeving’.