Keek op de week – 10 juni…

Door Daan Dankaart op 10 juni 2018

De week van…
Daan Dankaart…

De spitsen zijn afgebeten…

Het ‘normale’ politieke leven is hervat; alhoewel, normaal?…
Deze Keek zal weer een mix zijn van politieke, maatschappelijke en persoonlijke zaken. Even op een rijtje zetten:
Politiek: Hondenbeleid, Afvalbeleid, brommeroverlast en samenwerking
Maatschappelijk: NVVE en Avond4daagse

Hondenbeleid
Het lijkt bijna te onbelangrijk om het er over te hebben. Het betreft echter zoveel mensen, en het ligt zo op het scheidsvlak van de beleving van dierenliefhebbers en mensen die weinig ophebben met dieren. Het vorige hondenbeleid dateerde van 2010, en was o.m. gestoeld op intensieve communicatie met de inwoners. Dat beleid was misschien niet perfect, maar was wel een goede balans van maatregelen om de hond en de hondenliefhebber hun deel te gunnen, maar ook de minder dierliefhebbende te beschermen tegen de door hen ervaren overlast door honden. Zoals altijd staat of valt een dergelijk beleid met de uitvoering. In dit geval schortte het dan ook vooral aan de handhaving van de gestelde regels. In 2017 werd het beleid herzien, deze maal met veel minder inbreng van de inwoners. Daarbij werd met name  door de fractie van de Partij van de Arbeid gewezen op de essentiële rol van een eerlijke maar standvastige handhaving

2018 begon, en het nieuwe hondenbeleid werd in Hellevoetsluis van kracht. Gelijk ging het al op meerder fronten mis: de regels waren onduidelijk, de aanwijzingen ontbraken, sommige inwoners werden met een probleem opgezadeld, en onze nieuwe kern Oudenhoorn werd voor het gemak maar helemaal in het spel ‘vergeten’. Dit was aanleiding voor onze (voormalige) fractie om op 7 maart schriftelijke vragen aan het college te stellen. De beantwoordingstermijn van één maand was ruimschoots overschreden toen het antwoord van het college op 4 mei werd uitgebracht, waarbij de beantwoording ook inhoudelijk veel te wensen liet:

Sommige losloopgebieden zijn alleen op een klein kaartje te vinden, maar in het veld niet herkenbaar. De daar aanwezige borden ‘losloopgebied’ waren per ongeluk meegenomen. Inmiddels, 3 maanden na onze vragen, en ruim een maand na de beantwoording, zijn de borden nog niet terug.

Het kaartje van 1 januari, waarop Oudenhoorn geheel ontbrak, was begin mei wel vervangen door een nieuw exemplaar waar Oudenhoorn nu wel was terug te vinden, maar uitdrukkelijk, ook door het college bevestigde situatie dat er in deze kern geen uitlaatvoorzieningen zijn, zonder verdere uitleg.

Onze vraag of het college het beleid ook niet onduidelijk vond, werd ontkennend beantwoordt, daarom hier maar even verder op ingaan:

Onduidelijkheid van termen als uitrenveld, uitlaatveld en losloopgebied: zelfs in haar formele beantwoording van onze vragen gaat het alweer in de fout.

In het geschreven beleid staat dat overal binnen de bebouwde kom opruimplicht van kracht is. Op het begeleidende kaartje van 1 januari stond echter in de legenda: ‘Losloopgebied (geen opruimplicht)’. Op de nieuwe versie van mei is de toevoeging ‘(geen opruimplicht)’ verwijderd. Het was dus wel onduidelijk.

In de formele beantwoording wordt gesteld ‘Voor de uitlaatveldjes en losloopgebieden is niks veranderd ten opzichte van het oude hondenbeleid.’ Niets echter minder waar: in het oude hondenbeleid was er geen opruimplicht in losloopgebieden en sommige uitlaatveldjes, nu wel. Hoezo eenduidige, duidelijke informatie?

Onze fractie heeft aangedrongen op een eerlijk en standvastig handhavingsbeleid. In onze ogen begint dat met duidelijk regels, goede communicatie hierover, en een getrapt sanctiebeleid (eerst waarschuwen, dan pas verbaliseren). De gemeente kan wel bevestigen dat er meer wordt geverbaliseerd dan vorig jaar, maar op onze vraag hoeveel waarschuwingen er werden gegeven moest men het antwoord schuldig blijven. Wel weten wij echter dat verschillende geverbaliseerden geen waarschuwing hadden gehad. Misschien kunnen wij dat scharen onder ‘standvastig’, maar in onze ogen zeker niet als ‘eerlijk’.

Dat een en ander ook bij de hondenliefhebbers tot ernstige zorg en wrevel leidde kan wel vastgesteld worden uit de oprichting van de Hondenvrienden Club Hellevoetsluis op Facebook, met inmiddels bijna driehonderd leden. De kartrekkers van deze digitale club hebben twee keer in raadscommissies ingesproken, onder meer met de belangrijke boodschap dat het huidige beleid (met name de ropruimplicht) voor sommige minder validen niet of nauwelijks kan worden nageleefd. Gelukkig heeft het college deze handschoen opgepakt, evenals de fracties van GroenLinks en van onze Partij van de Arbeid.

We komen hier nog op terug.

Afvalbeleid
In 2017 kwam een nieuw afvalstoffen beleid tot stand. Een goede zaak hierin is de grotere aandacht voor scheiden van de verschillende afvalsoorten door de inwoners. Prima te doen voor papier en glas, maar het scheiden van verpakkingen (PMD) van restafval heeft veel meer om het lijf.

Enerzijds is niet voor iedereen even duidelijk wat er precies wordt verstaan onder Plastic verpakkingen Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD), anderzijds is het wegbrengen van deze vaak vrij grote afvalstroom voor sommige, minder valide mensen moeilijk uitvoerbaar.

Maar een duurzame wereld maakt het beperken van afval en een goede scheiding noodzakelijk Het beperken van afval betekent in onze ogen dan ook dat statiegeld op plastic flessen moet, ook voor kleinere inhoudsmaten. Wij zijn er dan ook zeer gelukkig mee dat ook onze gemeente zich inmiddels heeft aangesloten bij de Statiegeld Alliantie.

Het goed scheiden van divers afval is in het algemeen ook een goede zaak. Echter, toen het nieuwe beleid gestalte kreeg hebben wij, maar ook andere fracties al gesignaleerd dat er in Friesland en Groningen ontwikkelingen waren waarbij de afvalophalers zelf de scheiding tussen PMD en restaval gingen doen. In plaats van voorscheiding door de inwoners, nascheiding door de afvalverwerker. Klantvriendelijker, efficiënter en effectiever!

Inmiddels is ook de AVR een scheidingsinstallatie aan het bouwen. Naar verwachting zal deze medio dit jaar klaar zijn, en de gemeenten Dan Haag en Utrecht gaan hier direct gebruik van maken. Deze nieuwe aanpak van de AVR was reden voor onze fractie om de suggestie aan de andere fracties in Hellevoetsluis (en aan de PvdA fracties in Brielle en Westvoorne) te doen voor een werkbezoek aan de AVR. Inmiddels heeft een meerderheid van de fracties in Hellevoetsluis zich hierover positief uitgelaten, evenals de PvdA-fractie in Brielle.

Gezien deze positieve respons zullen wij komende week aan de raadsgriffie vragen om dit werkbezoek te gaan organiseren. Immers, waarom moeilijk doen, als het ook makkelijk en beter kan?

Brommeroverlast, een verhaal van handhaving en kennis
Een inwoner uit Hellevoetsluis stoorde zich dermate aan het rijden van snorfietsen, brommers en scooters op fietspaden die uitsluitend voor fietsers (eventueel met trapondersteuning) zijn bedoeld. Denk aan de Struytse Zeedijk, Muiderslotpad, maar er zijn er meer. Wat hem nog veel meer stoorde, was dat meermalen een door hem aangesproken handhaver hem vertelde dat dit wel mocht.

Hierop stuurde hij zijn relaas aan de fractievoorzitters van PvdA en VVD, en gezamenlijk hebben wij hierover vragen gesteld aan de betreffende gemeentelijke afdeling. Inmiddels kregen wij hierop op hoofdpunten de volgende antwoorden:

De handhavers hebben wel de juiste kennis in dit kader;
Het is geen primaire taak van de gemeente om zeker te stellen dat weggebruikers de regels kennen; wel worden zij aangesproken als overtreding wordt geconstateerd;
en er zal (periodiek) extra gecontroleerd worden op genoemde locaties

Ook geeft de gemeente aan dat er voldoende capaciteit is om deze werkwijze toe te passen.

Wij zullen deze antwoorden nog nader bespreken in onze fractie, en met de VVD. Met name zal ik dan beoordelen in hoeverre wij voldoende beantwoord zijn, maar nog belangrijker, in hoeverre wij denken dat hiermee de gesignaleerde overlast voldoende wordt bestreden.

Meer in algemene zin komt wel de vraag bij mij op of er werkelijk voldoende capaciteit (en soms ook kennis) is om alle handhavingstaken naar noodzaak te kunnen vervullen. En dan gaat er ook om dat deze capaciteit op de juiste wijze wordt ingezet voor de grote (en ‘ondermijnende’) criminaliteit, maar ook met oog op de noodzaak van voldoende inzet voor de kleine, maar frequente overtreders.

Samenwerking
Hoe je het ook wendt of keert: samenwerken moet.
Als éénpersoons raadsfractie, als 4-persoons oppositie tegen een 21 leden tellende coalitie, maar ook om de neuzen te richten van onze PvdA-fracties op Voorne en Putten.

Vanaf het begin heb ik al de wens uitgesproken om zo snel mogelijk een hechte samenwerking aan te gaan met de fractie van GroenLinks in Hellevoetsluis. Wij staan op politiek gebied zo dicht bij elkaar dat de verschillen vaak verwaarloosbaar zijn; vaak zijn de persoonlijk verschillen misschien nog wel groter dan onze politieke diversiteit. En, als ik dat niet begrijp, dan zal mijn achterban hierover ook wel een paar wenkbrauwen optrekken.

Als oppositie van 4 tegen 21, zullen wij ook overal de samenwerking moeten zoeken waar mogelijk, eerlijk uitgestoken handen aanvaarden, maar ook er voor moeten waken dat ons eigen visie zichtbaar blijft en leidend moet blijven in de besluitvorming. Meewerkend en zacht waar het kan, duidelijk en onverzettelijk waar het moet. Misschien wel de moeilijkste opdracht voor de komende jaren.

Met onze zusterfracties uit Brielle en Westvoorne, en waar relevant ook met Nissewaard, is afstemming broodnodig. Mijn visie hierin is dat wij afstemming moeten hebben over alle onderwerpen die bij elk van ons op de gemeentelijke agenda’s zijn. Het primaire doel hiervan is in mijn ogen dat wij over eenzelfde onderwerp op ons eiland in het algemeen een zelfde oordeel moeten hebben en naar buiten brengen, het oordeel waar de inwoner in groot verband het best mee geholpen is. Hellevoetsluis staat niet alleen n de wereld. Ik hoop dat we tussen onze fracties op Voorne Putten slechts bij uitzondering moeten vaststellen ‘to agree to disagree’ (accepteren dat we het niet met elkaar oneens zijn).
De eerste afstemmingsstappen zijn in dit kader al gezet tussen Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne; binnenkort zullen we dat ook doen met Nissewaard.

Ik kom aan mijn maatschappelijke punten: NVVE en avond4daagse. En ik besef dat ik moet gaan beperken, om de toorn van onze webmaster niet over mij heen te krijgen. Dus kort:

NVVE
In de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige levensEinde werd vorige week Job Cohen bij acclamatie gekozen als voorzitter. In mijn ogen een geweldige keuze, maar ook blijkbaar tot ver buitende PvdA een gewaardeerd persoon. Ik ben er trots op dat mijn partij blijkbaar veel mensen herbergt die niet alleen een sociale inslag voor een goed leven aanhangen, maar ook de waarde van een menswaardig sterven als het zover is.

Avond4daagse
Twee avonden kon ik mij weer inzetten als verkeersregelaar bij dit mooie evenement in Hellevoetsluis, met een lange geschiedenis; vaak bedreigt door onder bemensing, elke keer toch weer gered, zo ook deze keer. Elke keer is het weer een genoegen om al die kinderen te zien lopen, de high’5s toegeslagen te krijgen, de ouders mee te zien zwoegen, en soms de hond meegesleurd te zien worden.
Elke keer weer leuk om te doen, en die geweldige sfeer te proeven. Maar nog belangrijker vind ik daarbij dat mijn rol er toe bijdraagt dat elke jaa weer 40 of 20 km in alle verkeersveiligheid gelopen kan worden door enkele duizenden deelnemers.

Afsluitend
Ik heb weer een paar tipje van sluiers opgelicht, maar er zijn nog veel meer sluiers die ik dicht gelaten heb: kledingbank, sociale spermarkt, kindpakket, verwarde personen, dreigende uitzetting van gezin, scholen, spoedeisende hulp, mobiliteit op ons eiland, contacten met onze inwoners. Allemaal zaken waar ik de komende jaren zeker op terug zal komen, en waar ik met Karel en Doortje in Hellevoetsluis, maar ook met Ben en zijn team in Brielle, en met Regina en haar team in Westvoorne, mij van harte voor wil inzetten.

Ik hoop daar van velen van jullie – inwoners, sociaalgenoten, en iedereen met een goed hart –  in gesteund te worden.

Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart