Door op 12 oktober 2015

Plan van de Arbeid…

Vorig jaar boden wij ons Plan van de Arbeid aan de gemeente aan met het verzoek de suggesties hieruit over te nemen. Ondanks dat er verschillende keren op actie is aangedrongen, is er nog weinig gevolg gegeven aan ons verzoek.

Dat was voor ons reden nu enkele speerpunten uit dit plan aan de gemeenteraad ter bespreking aan te bieden. Daarom hebben we een belegstuk aangeboden dat inmiddels ter bespreking op de agenda van  de raadscommissie Wonen-Werk-Recreatie van woensdag 14 oktober staat, waar dit ingeleid zal worden door ons raadslid mevrouw Hennie Wiersma-den Dulk.

Het plan van de ArbeidHieronder treft u de volledige tekst van dit belegstuk aan:

Aan de leden van de commissie WWR,

Werkeloosheid is in Hellevoetsluis onder verschillende groepen mensen een structureel probleem. De fractie van de PvdA maakt zich zorgen en heeft om die reden vorig jaar een Plan van de Arbeid ingediend. Weliswaar is daarop een notitie beloofd door het college, maar tot op heden nog niet verschenen. Wij achten de problematiek dusdanig urgent, dat op korte termijn maatregelen dienen te worden genomen. Bij de Zomernota hebben wij reeds aangekondigd om met voorstellen te komen.

Wat is de huidige situatie:

 Iedereen kent wel mensen in zijn omgeving, die niet meer aan de slag komen. Maar waar ook de structuur in hun leven is verdwenen.

Neem het verhaal van Saskia[1] 42 jaar: zij was als administratief medewerkster jaren werkzaam op een groot kantoor. Door de recessie werd haar contract niet meer verlengd. Talloze sollicitaties verder zit zij nog steeds op de bank. Dat geldt ook voor Charles 45 jaar: hij was financieel manager, als zelfstandige. Hij zit al bijna 3 jaar thuis, heeft honderden sollicitaties verstuurd en omdat hij samen woont, ontvangt hij geen uitkering. Hij is uit het zicht van de gemeente verdwenen. Dat geldt ook voor jongeren die voortijdig school verlaten, zoals Bianca en nog niet op een andere opleiding toegelaten werd. Ook zij zit tegen haar wil thuis, zonder adequate invulling. Maanden, omdat zij niet eerder op de gewenste opleiding kon instromen. Net als James, die door allerlei omstandigheden zijn opleiding houtbewerking heeft afgebroken, in de horeca heeft gewerkt en nu toch gemotiveerd aan de slag zou willen in de zorg. Die opleiding begint echter pas februari 2016. Nog moeilijker is het voor de jonge Steve, die door een beperking het niet lukte om de gewone MBO opleiding te volgen en afhaakte. De procedure om een Wajong uitkering aan te vragen, duurt maanden. En in die tussentijd? Thuis.

Allen hebben gemeen, dat er bijna geen contact is met de gemeente. Er is geen adequate oplossing voor een nuttige dagbesteding. Structuur door educatie gericht op werk, waar zij gemotiveerd voor zijn en waaraan bij het bedrijfsleven een grote behoefte is. De vacatures op Voorne Putten zijn beperkt, maar in het ons omringende gebied groeit de vraag. Knelpunten: als zij solliciteren worden ze afgewezen op grond van gebrek aan werkervaring, niet aansluitende opleiding of geringe motivatie. We zien dit vooral bij jongeren in de leeftijdscategorie 18 – 27 jaar, maar onderkennen, dat het ook bij oudere werkzoekenden een rol speelt.

Wat in de gevoerde gesprekken eveneens naar voren is gekomen, is dat dikwijls de verkeerde studie is gekozen en er mogelijkheden zouden moeten zijn om in diverse werkzaamheden ervaring op te doen. Er dreigt een groep tussen wal en schip te vallen, die geen doel heeft om op tijd op te staan en structuur aan de dag te geven.

Onze fractie heeft uitgezocht, dat er landelijk positieve voorbeelden zijn, waar gemeentes binnen de huidige mogelijkheden meer doen voor deze groepen. Wij zijn extra positief over twee pilots, in Flevoland en Eindhoven, die wij ook voor Hellevoetsluis kansrijk achten. Zowel gericht op jongeren als oudere werknemers.

A: Startersbeurs: stel voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar een op maat gerichte flexibele Startersbeurs samen, zodat zij de mogelijkheid hebben om bij te scholen.

B: Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO): beloon bedrijven die wel oog hebben voor mensen die moeilijk aan het werk komen en daar op een duurzame en goede wijze invulling aan geven, door het behalen van een certificaat.

Als laatste zouden wij willen onderzoeken of er een Loopbaancentrum op Voorne Putten kan komen.  Een Loopbaancentrum biedt (entree) onderwijs aan, als niet leeftijd-gebonden regionale basisvoorziening. De inhoud van het aanbod is arbeidsmarktgericht en biedt oriëntatie en scholing voor werkzoekenden. Met name voor mensen met grote afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt. Dit vergroot de kracht van de deelnemers.

De fractie van de PvdA Hellevoetsluis denkt, na gesprekken met ondernemers, leden van de Economische raad, jongerenwerk, werkcoaches en onderwijsinstellingen zoals het Praktijkcollege van Galilei, dat er voldoende kansen zijn om hierin een concreet aanbod te doen.

Op Voorne Putten zijn accommodaties, waar op maat praktijkervaring en educatie gegeven kan worden. Door het afnemend aantal leerlingen komen ruimtes met alle faciliteiten[2] binnen deze onderwijsinstellingen beschikbaar om andere doelgroepen te faciliteren. Het zou zelfs de mogelijkheid kunnen geven om op verschillende niveaus – zelfs tot HBO – dependances op te zetten.

C: Er zijn reeds in 2012/13 onderzoeken uitgevoerd de gemeente Nissewaard en het Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten/Rozenburg, naar een haalbaar scenario voor een Loopbaancentrum, arbeidsmarktgericht en voor genoemde doelgroepen.[3] De ontwikkeling van het Arbeids Ontwikkel Bedrijf en de samenwerking tussen de verschillende gemeenten is een belangrijke stap. Een aanvullende vorm van werkervaring opdoen en een vraaggerichte opleiding in de vorm van een Loopbaancentrum sluit hierop aan. Wij vragen het college of zij bereid is het vervolg van het initiatief Loopbaancentrum voortvarend op te pakken om samen met andere gemeentes op Voorne Putten dit van de grond te tillen.

Financiën
Als deze voorstellen gevolgd worden brengt dat enige kosten met zich mee:
Startersbeurs: wij ramen, gezien de ervaring in Flevoland voor de Startersbeurs € 10.000,–. Prestatieladder Sociaal Ondernemen: in overleg met ondernemers is naar voren gekomen dat mogelijk 10 bedrijven hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, die € 1000,– zouden kunnen verdienen met het certificaat: € 10.000,–.

Loopbaancentrum: is een vraag of het college zich gemeentebreed hiervoor wil inzetten in het bestuurlijk overleg.
Dekking zou gevonden kunnen worden in de begroting bij wensen college sociale media jongeren € 20.000,–.

Vanuit het Participatiebudget financiering reservering binnen de begroting om tijdelijke opvang, scholing en begeleiding van cliënt van het Loopbaancentrum te bekostigen. Deze aanpak zorgt voor een terugverdieneffect op de sociale uitkeringen op termijn (tussen de 3 en de 5 jaar).

[1] De namen van deze voorbeelden zijn gefingeerd

[2] Denk aan ingerichte montage- en simulatieruimtes, transport, computer, groen, zorg, horeca, houtbewerking enz.

[3] Entreeopleiding VO 2015-2016 d.d. 23-12-2013