Waterschap Hollandse Delta…

Door Hennie Wiersma op 6 augustus 2019

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA:
DE BASIS OP ORDE?

Vakantieperiode bij het Waterschap Hollandse Delta? Niet echt. Tot ver in de maand juli zijn we betrokken bij de invulling van een nieuw programma. Iets wat aan de ene kant toe te juichen is, maar wat door het afdwingen van bijeenkomsten in een periode waarin veel mensen al met verlof zijn ook spanning geeft.

Letterlijk onder druk staan en mede verantwoordelijk gemaakt worden voor een mogelijke verhoging van de lasten voor de burger. Onze fractie zal daar niet ongefundeerd aan meewerken en heeft dat in deze bijeenkomsten ook duidelijk aangegeven. Waarom zoveel uitgeven voor nog meer management en het Dagelijks Bestuur. Waarom gezinnen nog meer belasten. Niet de zwakste schouders moeten de lasten dragen, maar juist de grote vervuilers. Waar blijven die berekeningen? Leveren de verbeteringen ook positieve gevolgen voor het milieu op?  Wordt door nieuwe investeringen Waterschap Hollandse Delta nr. 1 als meest innovatief Waterschap? Een visie lijkt op dit moment bij Waterschap Hollandse Delta van een ondergeschikt belang.

Jullie hebben misschien wel de reactie van de VVD gelezen, dat zij tegen een verhoging van 15 % zijn en waarschijnlijk verwonderd waarom de PvdA niet een dergelijk bericht heeft doen uitgaan. Dat hebben we zeker wel overwogen, maar uiteindelijk valt een beslissing over verhogingen pas tijdens de begroting in november. En dan kun je nu wel van alles gaan roepen, maar hoe ziet de werkelijkheid eruit. Of kunnen we in de VVD ook een partner vinden om het kwijtscheldingsbeleid te handhaven?

Wat houdt de “basis op orde” in? Terwijl er grote discussies over het klimaat spelen?

Onze fractievoorzitter Cok Sas, voorheen Heemraad, kan dat niet zonder meer accepteren, omdat de afgelopen jaren ook wel degelijk goed gewerkt is. Ik citeer hem onderstaand:

“Niet het klimaat is bij Hollandse Delta de kwestie, maar de ‘basis op orde’. De ‘basis op orde’ betekent voor dit college dat er achterstallig onderhoud is. Dat is met name het geval bij zuiveren, wegen en het watersysteem. En dat achterstallig onderhoud op zo kort mogelijke termijn moet worden weggewerkt. Koste wat het kost. Nu al wordt gezegd dat daarvoor een aanzienlijke tariefsverhoging nodig is.

Als PvdA vinden we dat, zonder dat daar een stevige onderbouwing aan ten grondslag ligt, er erg veel geld wordt gevraagd aan het algemeen bestuur. Natuurlijk moet je je houden aan de geldende wetten, natuurlijk moet de veiligheid op orde zijn en moet je het onderhoud niet zodanig versloffen dat het leidt tot kapitaalvernietiging. Toch kun je hierover discussiëren. Net al bij een auto geldt voor de zogenaamde ‘assets’ van ons waterschap dat er keuzes aan ten grondslag liggen. Ook bij het onderhoud van een auto weeg je het risico van een defecte auto af tegen nut of de noodzaak die de auto voor je heeft, en het geld dat preventief onderhoud kost. Die afweging gebeurt onvoldoende bij Hollandse Delta. Er vindt geen discussie plaats over onderhoud, risico’s en kosten omdat de laatste twee nog niet duidelijk zijn geobjectiveerd.

Bij de vaststelling voor de begroting 2020 wordt deze discussie afgerond. Als PvdA zijn we niet tegen een eventuele tariefsverhoging, maar graag wel gebaseerd op feiten.”

Ik wens jullie nog een mooie zomer en, heb je vragen dan weten jullie mij te vinden.

Groetjes

Hennie Wiersma-den Dulk

Algemeen bestuur Waterschap Hollandse Delta