Geloofwaardige gemeentepolitiek…

Door Daan Dankaart op 21 april 2019

Natuurlijk vinden wij dat het vrachtverkeer uit de binnenstad moet, en dat er zonnevelden moeten komen. Maar eerst een goede visie en dan pas plannen.
En alle fases in samenspraak met de inwoners…

Donderdag stond de gemeenteraad van Hellevoetsluis voor de taak om al dan niet de Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost vast te stellen. Voor de fractie van de Partij van de Arbeid, maar ook voor die van GroenLinks was dit een brug te ver.

Wat was er aan de hand:
Al lange tijd ervaren de omwonenden van de Kooistee de overlast van het vrachtverkeer van en naar Farm Frites, en al lang is er dan ook de wens om het tracé van deze ‘patatweg’ te verleggen.

De laatste tijd staat Farm Frites ook onder druk om haar energieverbruik ‘van het gas’ te halen, en heeft deze ondernemer het plan opgevat om een zonneveld van 25 hectare aan te leggen.

A en B werden opgeteld, en de oplossing leek zonneklaar en recht toe recht aan: aanleg van de ‘patatweg’ en het zonneveld over het stuk grond dat al grotendeels in beheer van FarmFrites was, tussen de Oudenhoornse Molendijk en het Kooisteebos.

Het leek te mooi om waar te zijn, en zo was het dan ook. Vanaf oktober 2018 kregen wij de eerste signalen van de plannen, met nog veel open einden: vanaf dat de ‘patatweg’ de grond van Farm Frites verlaat moest deze weg nog worden aangesloten op de openbare ontsluitingswegen van Hellevoetsluis. Voor de hand lag om dat door het nu in aanleg zijnde Kickersbloem 3 te doen, en daarvoor moest een tracé worden bedacht vanaf FarmFrites tot Kickersbloem 3, en zat een moeilijk te nemen drempel: het voorkeurstracé van de gemeente zou een stuk van de naturistencamping De Brongaard annexeren, en veeboer Arie Vaandrager zou een stuk graasweide zodanig doorsnede zien dat zijn melkveebedrijf niet meer levensvatbaar zou zijn. En de bewoners van de Molendijk, die nu nog over en mooi stuk akkerland uitkeken op het Kooisteebos, zou ineens getrakteerd worden op een wei van glas, een zonneveld, tot vlak langs hun huizen. Leiden was dus in last, en de omliggende betrokkenen lieten dat duidelijk merken. En wel zodanig dat de behandeling van de Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost in de commissie WWR van 3 april meer dan honderd belangstellenden naar de raadzaal trok, en dat tweeëndertig van hen gebruik maakten van hun inspreekrecht om hun mening te laten horen. Deze was overwegend negatief over deze plannen, en daar waar de insprekers er wel positief over waren, bleken deze zeer nauwe banden met de partij IBH te hebben: de voorzitter en oud-wethouder van IBH en de echtgenote van een zittend raadslid; dat mag natuurlijk, maar het zet de mening van de voorstanders wel in een ander daglicht. Rond één uur die nacht werd de vergadering van de commissie WWR verdaagd om deze op 10 april af te kunnen ronden.

Laten we even een stukje terug gaan in de tijd. Niet zo heel ver, een maand of zes slechts. Vanaf oktober hadden Farm Frites en de gemeente blijkbaar ineens zoveel haast dat de omgevingsvergunning er in oktober 2019 zou moeten liggen. Erg kort dag voor een fors plan waar toen nog alle voorbereidingen voor moesten plaatsvinden. De gemeente zag dan ook geen andere mogelijkheid dan een gebiedsvisie op te stellen waarin gelijk al een aantal stedenbouwkundige plannen verwerkt waren. Tegelijk moesten deze plannen door de betrokken omwonenden en ondernemers geaccepteerd worden, en werden inderhaast enkele informatiebijeenkomsten georganiseerd. De haast was onmiskenbaar: chaotische structuur, vaak werd en er verschillende deelgroepen uitgenodigd in plaats van integrale discussies, veel vragen werden niet beantwoord, en bijna wekelijks werden de plannen gewijzigd. Ook de raads- en commissieleden werden pas laat, te laat, formeel op de hoogte gesteld en daarbij soms ook nog getrakteerd op halve waarheden en hele onduidelijkheden. Kortom, mag ik het zo zeggen: Hellevoetsluis op zijn smalst.

En toen kwam de raadsvergadering van 18 april waar de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost ter vaststelling lag, omdat een meerderheid van de commissie WWR weliswaar veel vraagtekens had, maar waar met name de coalitiepartijen niet de consequentie trokken om het onderwerp als ‘niet rijp voor behandeling’ van de raadsagenda af te halen, zoals de fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks wel deden. Ook nu was de publieke tribune zodanig volgestroomd dat een deel van de foyer er bij getrokken moest worden. Alle fracties hadden wel begrepen dat zij niet ‘zo maar’ akkoord konden gaan met deze gebiedsvisie en kwamen met enkele moties. De coalitiepartijen, voor de gelegenheid aangevuld met D66 kwamen niet verder dan licht de lippen op te trekken met een motie waarin het college werd gevraagd toch echt alle opties nog eens goed te beoordelen. Grommen en terugbijten konden zij niet over hun hart verkrijgen.

De Partij van de Arbeid en GroenLinks trokken, vanuit de visie dat deze ‘gebiedsvisie’ echt niet kon, gebroederlijk/-zusterlijk samen op. Zij waren dan ook wel bereid om te grommen, en kwamen dan ook samen met twee moties:

  1. Met de meest verstrekkende motie werd het college gevraagd de gebiedsvisie in te trekken, het huiswerk over te doen en dan eerst met echte visie te komen over zonnevelden in Hellevoetsluis en een visie over vrachtverkeer, en pas daarna met een uitgewerkt stedenbouwkundig plan; een en ander met deugdelijke inbreng van alle betrokkenen, en, voor het geval deze 1e motie het, zoals wij verwachten, niet zou halen,
  2. Een 2e motie waarin wij aangaven in elk geval het voorkeurstracé 1 direct af te voeren, en alle andere opties zorgvuldig onder de loep te leggen.

Hierbij de tekst die ik bij de behandeling van dit agendapunt uitsprak:

‘Voorzitter, voor ons ligt een onvoldragen stuk, door het college getiteld ‘gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost’. Ik zal drie redenen noemen waarom mijn fractie dit stuk onvoldragen vindt:

  • Het stuk houdt het midden tussen een visie en een stedenbouwkundig plan; geen servet en geen tafellaken, en gebleken is dat het daardoor bijzonder moeilijk, schier onmogelijk is om hierover brede overeenkomst te vinden onder de betrokken bevolking. Wij zijn ook van mening dat zonder een goede visie en geen goed plan kan komen.
  • Er moet een deugdelijke ontsluitingsweg komen voor Farm Frites, daar is ook de Partij van de Arbeid van overtuigd. De gebiedsvisie stelt echter vrijwel geen randvoorwaarden wat je van een visie zou kunnen verwachten, maar zwaait klakkeloos met enkele tracé opties, waaronder een – volgens ons meest ongeschikte voorkeurstracé. Op grond waarvan? Op grond van een zeer summiere, incomplete en in de haast opgestelde analyse.
  • Dan een zonneveld: we zitten aan het ochtendgloren van een energietransitie, een energietransitie die terecht door velen gedragen wordt. Het gaat echter te ver om dan zonder dat er ooit maar een zweem van een visie hiervoor werd opgesteld, nu maar snel, binnen enkele maanden, vast te stellen dat het maar in de polder Nieuwenhoorn moet komen. Met halve waarheden en hele onduidelijkheid schermt ons college met de stelling dat het van de provincie moet en niet anders kan.

Veel betrokken, en soms radeloze bewoners hebben duidelijk laten horen dat de gemeente hier verkeerde keuzes gaat maken. Vaak werden zij slechts mondjesmaat of zelfs helemaal niet door de gemeente geantwoord. Soms waren de uitlatingen van het college over sommige bewoners op het randje van schofferend. Als er naar hen geluisterd werd, heeft het college dat zeer goed weten te verbloemen: consequenties werden er niet uit getrokken.

Als raadslid zit ik met nog zoveel twijfels en onzekerheden dat ik het onverantwoord vindt om hierover nu een definitief oordeel te vellen.

Samenvattend: veel was er al gezegd in de commissie, en dat ga ik niet herhalen. Zoals ik in de commissie al had aangegeven, deze zogenaamde gebiedsvisie is het volgens de Partij van de Arbeid niet waard om te worden vastgesteld. Samen met GroenLinks dien ik hierbij dan ook een motie in met de intenties om deze zogenaamde gebiedsvisie in te trekken, te komen met een nieuwe, maar dan echte gebiedsvisie, en als logisch vervolg daarop op termijn een gedegen stedenbouwkundig plan.’

Bianca Verschoor, fractievoorzitter van GroenLinks legde hier en daar enkele andere nuances, waar in de grote lijn waren het volledig met elkaar eens.

Na de 1e termijn volgde een kort schorsing waarin ook PvdA en GL hun knopen telden. We hadden gegromd en geblaft, maar de beantwoording van het college toonde zo overduidelijk aan dat zij de betrokkenen misschien wel gehoord hadden, maar zeker niet begrepen. Blijkbaar moesten wij nu maar gaan bijten: wij besloten om ons verdriet te tonen door een Motie van Treurnis aan te bieden (een Motie van Treurnis is de lichtste vorm van een motie waarmee een bestuur ter verantwoording kan worden geroepen, naast de zwaardere Motie van Afkeuring en de zwaarte, de Motie van Wantrouwen).

De 2e termijn was niets meer dan het herbevestigen van de standpunten, waarna de moties in stemming werden gebracht. Bij de inhoudelijke moties vroegen wij om hoofdelijke stemming, waardoor elk raadslid onomwonden zijn of haar eigen mening moest uitspreken. Zoals te voorzien was werden de moties van de Partij van de Arbeid en van GroenLinks door de voltallige fracties van IBH, VVD, CDA en D66 weggestemd, in tegenstelling tot die van deze coalitie plus D66. Wij waren niet verrast, maar wel verdrietig. De Motie van Treurnis werd in dezelfde verhouding verworpen.

Natuurlijk wisten wij dat onze standpunten het niet zouden halen, maar soms zijn de principes belangrijker dan de ‘goede vrede’. Dit was zo’n moment waar wij daaraan niet konden ontkomen zonder onze geloofwaardigheid te grabbel te gooien.

En natuurlijk vinden wij dat het vrachtverkeer uit de binnenstad moet, en dat er zonnevelden moeten komen. Maar eerst een goede visie, en dan pas plannen. En in alle fases in samenspraak met de inwoners.

Hierbij de 4 moties in de volgorde zoals zij ter stemming werden gebracht:
Klik hier voor Motie -1 Intrekken gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost (PvdA en GL)
Klik hier voor Motie -2 Schrap trace1 en zonnepanelen in Nieuwenhoornse polder (GL en PvdA)
Klik hier voor Motie -3 Motie gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuid-Oost (IBH, VVD, CDA, D66)
Klik hier voor Motie -4 Motie van treurnis (GL en PvdA)

Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart