Door Agnes Oosterboer op 6 september 2014

De Wateringe…

Wij begrijpen dat momenteel elk dubbeltje driemaal moet worden omgedraaid maar… bepaalde zaken moeten wel in stand blijven. Een volwaardige basisschool in elke buurt is er daar een van. Daar staan wij voor en daar moet de politiek de voorwaarden voor scheppen.

 

Haalbaarheidsonderzoek onderwijslocatie Bremstraat.

Er wordt gesproken over de matige staat van het gebouw waarin basisschool de Wateringe gevestigd is. Jarenlang is er minimaal onderhoud gepleegd aan deze school, dit omdat er constant gezegd werd dat het een brede school zou worden. De Wateringe is hier jaren mee aan het lijntje gehouden, dus deze bevinding bevreemd ons niet.

De sloopkosten en tijdelijke huisvesting van de twee scholen zijn niet meegenomen in het onderzoek, wat zijn daar de kosten van?

De instroom in de onderbouw was dit jaar was laag , dat zou heel goed te wijten kunnen zijn aan het feit dat er al een jaar gesproken wordt over een eventuele sluiting van de school. ‘Self fulfilling prophecy’ oftewel ‘Een zichzelf waarmakende voorspelling’.

We lezen:
“Een instroompunt conflicteert met het montessori concept, enz enz” we hebben het toch over de Wateringe?? Op de Wateringe wordt geen Montessori onderwijs gegeven. Mogen wij hier de conclusie uit trekken dat het de bedoeling is dat op het eventuele nieuwe ikc alleen nog Montessori onderwijs gegeven moet gaan worden?

Er wordt namelijk ook gesproken over het beter in kunnen zetten van personeel, maar het zouden losse individuele scholen blijven in 1 gebouw.

Dus geen personele veranderingen.

Scenario’s die benoemd worden in het rapport…
Financieel investering. Bij het voorbestaan van de Bremstraat zal het integraal kindcentrum geen 15 lokalen hoeven hebben dus zijn die kosten ook lager, hoeveel zou het gebouw dan kosten? Waarom is de optie niet berekend om het IKC aan de Bremstraat te maken.

Er is geen rekening gehouden met het effect van mogelijke optimalisering van het Schrijverke. Wij willen graag weten wat het effect zou kunnen zijn. Wordt hiermee de optimalisatie van het Schrijverke gebruikt om van de Bremstraat een sterfhuisconstructie te maken?

Er wordt gesteld dat het voor de ontwikkeling van kinderen met een taalachterstand wenselijk is deze kinderen te mengen met kinderen zonder taalachterstand.

Wij willen graag weten op welk onderzoek deze stelling gebaseerd is, dit omdat er ook onderzoeken zijn die het tegendeel beweren.

Bij de beoordeling van de verschillende scenario’s worden wel lasten in kaart gebracht die de onder de directe verantwoordelijkheden vallen van m.n. de schoolbesturen, maar niet van lasten van flankerende maatregelen (verkeersveiligheid, busje Kinderkoepel buurtcohesie/wijkcentrum e.d.). Daarmee is de vergelijkbaarheid van de scenario’s vrijwel onmogelijk.

In het haalbaarheidsonderzoek worden verschillende partners betrokken; wij missen daar een heel belangrijke partner bij namelijk de ouders (en de kinderen). Ook komen wij in dit rapport nergens tegen hoe m.n. PRIMO de wensen en meningen van ouders in hun zienswijze hebben betrokken. Dit doet ons afvragen of de gemeente niet op te grote afstand is gezet m.b.t. de huidige verantwoordelijkheden van de schoolbesturen.

Vlekkenkaart
Too little, too late:
Op 23 juni 2013 vroeg ons toenmalige commissielid Dankaart naar de mogelijkheid om “vóór die tijd” (i.c. de raadsvergadering van 4 juli 2013 een soort vlekkenkaart van de drie betrokken scholen te krijgen om vast te stellen uit welke buurten de leerlingen afkomstig waren. Dit werd door de vakambtenaar namens het college toegezegd. In januari 2014 vroeg de heer Dankaart naar de status van dit actiepunt, en werd door de wethouder afgeserveerd met het antwoord dat hij er wel elke maand naar kon vragen, maar dat het pas met de rapportage van de betreffende onderzoeken (haalbaarheidsonderzoek en Sociale Cohesie) mee zou komen (“too late”). Met deze onderzoeken hebben wij nu deze vlekkenkaart ontvangen, en blijkt dat deze zo grofmazig zijn (slechts op wijkniveau) dat daar absoluut niet uit gehaald kan worden uit welke buurt de leerlingen komen (“too little”); zonde van de tijd en inspanning.

Sociaal cohesie onderzoek
Als we dan kijken naar het sociale cohesie verslag vinden wij daar toch zaken die ons achter de oren doen krabben. Bewoners beoordelen het voorzieningenniveau als karig, het aantal speelplaatsen is beperkt, er is hier niets te doen voor jongeren is een veel gehoorde klacht. Weinig ontmoetingsplekken voor jongeren, alleen de Plus en de Wateringe worden hier nu gezien als ontmoetingsplekken. Vergrijzing ligt op de loer.

De Professionals zeggen…
Er zijn weinig buurtvoorzieningen. Zij beoordelen de bloemen en plantenbuurt als een sociaal zwakkere buurt.

Kenmerken van de school in relatie tot de buurt
Men ervaart het als een prettige kleinschalige school met een hecht team.
De leerlingen zeggen over hun school dat ze zich een grote familie voelen, wij vormen samen een team.
De school krijgt goede schoolinspectie beoordelingen en reageert alert op eerder gemaakte opmerkingen.
De school is wel degelijk een ontmoetingsplek, voor kinderen maar ook voor ouders.
Het is een van de weinige plekken in de wijk waar ontmoetingen plaatsvinden tussen Turkse en Nederlandse ouders.

Een school in een wijk zorgt er uiteraard ook voor dat ouders met kinderen zich vestigen in zo’n wijk. Gezien de renovatie en verkoop van flats bij de Parnassialaan zeker iets om over na te denken vinden wij.

Zitten ouders wel te wachten op een “leerfabriek” zoals dit ook benoemd wordt in het stuk.

Ook in dit stuk wordt er weer gesproken over dat aan de Sportlaan alleen Montessori onderwijs gegeven zal gaan worden.
Dat men verwacht dat vooral veel buitenlandse ouders hun kinderen dan liever naar het Schrijverke sturen omdat het Montessori onderwijs hen niet aanspreekt.
Wat voor gevolgen dit weer zal gaan hebben voor het Schrijverke wordt niet duidelijk in het stuk, maar kennen we nog wel uit het verleden.

De conclusies in het rapport liegen er niet om.
Er ontbreekt een meerjaren visie voor de buurtontwikkeling in deze wij,k er is geen duidelijke opvatting over ontwikkelingsrichting van deze wijk.
Geen duidelijke opvatting hoe de leefbaarheid en sociale cohesie in deze wijk moet worden bewaakt of verbeterd.

Dit rapport samenvattend kunnen wij er niets anders uit lezen dan dat een school in deze buurt noodzakelijk is, en kunnen wij er onvoldoende uit vaststellen wat de integrale kosten van de verschillende opties zijn

Onze Conclusie.
Dit beleid is gemaakt op de financiën en niet voor de bewoners en behoeftes van deze wijk.
De optie voor een instroompunt zagen wij al nooit zitten, en de onderhavige rapporten bevestigen deze mening opnieuw.

Wij begrijpen best dat momenteel elke dubbeltje driemaal moet worden omgekeerd, maar bepaalde zaken moeten nu eenmaal wel in stand blijven. Een volwaardige basisschool in elke buurt is daar een van. Daar blijft de PvdA voor staan, en wij vinden dat de politiek daar de voorwaarden voor moet scheppen, en daar eventueel de portemonnee voor moet trekken.

Wij zullen ons dan ook tegen dit raadsvoorstel uitspreken.