De maidenspeech van Daan…

Door Daan Dankaart op 30 april 2018

PvdA in Hellevoetsluis: een nieuwe fractie en een maidenspeech…

Gisterenavond mocht ik, na 8 jaar burgerraadslid, mijn PvdA-spits afbijten in mijn eerste echte raadsvergadering. Behalve enkele hamerstukken en een hele reeks benoemingen – wethouders, voorzitters van de raadscommissies, raadscommissieleden en vervangende raadsleden, stond er ook nog een inhoudelijk stuk op de agenda: het Samenwerkingsdocument van de nieuwe coalitie.

Ik laat, behalve die waar onze partij het de komende jaren mee moet doen, niet alle benoemingen de revue passeren. Wij hebben het harde gelag moeten ervaren dat onze kleine fractie van 3 raadsleden en drie commissieleden nu beperkt wordt tot één raadslid, en (gelukkig) nog wel drie commissieleden:

·         Agnes Oosterboer: wat had ik haar, na alle jaren die zij zich als belangeloos commissielid heeft ingezet, er graag bijgehad als volwaardig raadslid. Het scheelde maar 11 stemmen maar het heeft niet zo mogen zijn. In elk geval is Agnes nu weer benoemd als lid van de commissie Zorg-Welzijn-Onderwijs (ZWO) waar zij zich als een vis in het water bevindt.

·         Karel Winkels, als deel van het koppel ‘Rode broeders’ (omdat we elkaar zo bejegenen); een oude rot in het vak die nu benoemd is als lid van commissie Wonen-Werk-Recreatie (WWR). Ik ben blij dat ik kan leunen op zijn kennis, vooral omdat dit de commissie is waar ik de minste affiniteit mee heb. Daarnaast is Karel benoemd als plaatsvervangend lid, naast mij, in de Rekeningcommissie.

·         Door de Kramer, nieuwe telg in deze politieke arena, gaat mij seconderen in de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen (AZM), waarvoor zij gisteren benoemd werd.
Een mooie springplank om de praktijk van het raadswerk te leren.

·         Ikzelf ben, samen met Agnes, Karel en Door, benoemd in alle vier de commissies, en mijn streven is om ook in al deze commissies actief deel te nemen, vanuit de visie dat ik het in de raad vanuit onze fractie ook allemaal moet doen.
Ik zal daar in de komende vier jaar regelmatig verantwoording over afleggen op deze website, zowel inhoudelijk als qua inzet.
Ik kijk er met intense verwachtingen naar uit.

Het Samenwerkingsdocument
Een mooi, maar feitelijk ook eufemistisch woord voor iets waar onze fractie weliswaar enige inbreng in had mogen hebben, maar dat toch het beleidsdocument is van de fracties van IBH, VVD en CDA. Wij hebben ons goed gerealiseerd dat er geen plaats voor ons in de nieuwe coalitie zou zijn, en dat het dan beter is om klip en klaar een oppositierol op te eisen. Ik zal het Samenwerkingsdocument dan ook vanaf nu Coalitiedocument noemen, waar ons verkiezingsprogramma de ruggengraat van onze oppositierol zal vormen.

Een oppositie van 4 met GroenLinks en D66, tegenover een coalitie van 21. Dat wil niet zeggen dat we daarmee per definitie altijd tegenover elkaar moeten staan. Nee, integendeel: waar de coalitie met goed beleid komt, zullen wij dat van harte ondersteunen. Daar waar wij goede beleidsvoornemens willen inbrengen, zullen we proberen alle andere fracties op basis van argumenten te overtuigen en met ons mee te krijgen. De sfeer van het Coalitiedocument is daar wel naar.

Met de bespreking van dit stuk kon ik mijn maidenspeech in de raad houden:

Het Coalitiedocument is een goed leesbaar stuk dat een sfeer ademt waarin samenwerking voorop staat. Het is inhoudelijk echter weinig specifiek, in goed jargon: ‘weinig smart’. Te vaak blijft het hangen in AANDACHT hebben voor… aandacht is mooi, maar OPLOSSINGEN moeten er komen. Soms is ook de ambitie nogal beperkt, bijvoorbeeld bij de stelling dat het Kinderpakket wordt gehandhaafd; dat zou een tandje meer mogen. We kunnen met dit Coalitiedocument veel kanten op en dat kan zowel positief als negatief uitvallen. Het zal dan ook sterk afhangen hoe een en ander nader wordt ingevuld. Wij zullen dan ook onze inbreng op de inhoud hebben. Een waardevol voornemen is het samen met de inwoners opstellen van een samenlevingsagenda.

Ook zagen wij passages waarvan wij ons afvragen of dit nu direct een taak voor een dualistische  raad is, zoals het ‘bevorderen van de kwaliteiten en competenties van de ambtelijke medewerkers’. Hooguit aan de randen van dit beleid of incidenteel hebben wij daarin een rol vanuit de raad. Als dit echter de basis vormt van het aanstaande collegedocument, dan begrijpen wij dit.

‘Verbreding van de wijk-/buurtaanpak’ juichen wij van harte toe. Behalve verbreding zullen we in dit kader echter ook verdieping nastreven, in die zin dat de bewonersparticipatie er niet als een dun glazuurlaagje overheen moet liggen, maar dat deze participatie de vezels van buurten gaan worden. Wij kijken er naar uit.

De keten van de spoedeisende zorg mag van ons iets meer prominent geplaatst worden. In het Coalitiedocument wordt dat slechts inleidend genoemd, maar het komt op geen enkele wijze terug in de concrete actiepunten. Had van ons wel gemogen, want het samenstel van Spoedeisende hulp, aanrijtijden ambulances, huisartsenpost en nachtapotheek verdient bijna een crisisaanpak.

Op het raakvlak van Cultuur, Toerisme en Recreatie mis ik ambities m.b.t. het uitnutten van de historische achtergrond van onze stad, in combinatie met de deltawerken en de watersnoodgeschiedenis; zorg ervoor dat de vele cruiseschepen die Rotterdam bezoeken, structureel gevoed worden met excursiepakketten naar onze haven en droogdok, de Deltawerken en Watersnood musea.

Goed dat de vraag naar betaalbare woningen deugdelijk wordt onderkend. De PvdA-fractie kijkt met belangstelling uit naar de vertaling hiervan in de regionale woonvisie. Een beleid dat niet anders kan dan zeer doortastende stappen te bevatten in kader van duurzaamheid en de energietransitie.

Er wordt terecht gesteld dat een goed onderhouden openbare ruimte hoog in het vaandel staat. Er valt op dit gebied inderdaad nog wel wat te doen om onze gemeente schoon, mooi en heel te houden!

In het kader van de mobiliteit hopen wij de raad te kunnen overtuigen van nut en noodzaak van een snelle OV-verbinding van Hellevoetsluis naar Schiedam.

De gezondheid van de gemeentelijke financiën zijn uiteraard essentieel, en wij waarderen de meeste stellingen daarover in het Coalitiedocument; het zal echter niet verbazen dat de absolute uitspraak dat er geen OZB-verhoging mogelijk is, niet onze steun krijgt. Prachtig als dat zonder kleerscheuren kan, maar als het ten kosten dreigt te gaan van essentiële voorzieningen, dan is de laagste OZB van Nederland voor ons geen heilig gegeven.

Gelukkig wordt ook steeds breder erkend dat de Ambtelijke Fusie Organisatie een twijfelachtig doel is en dat bestuurlijke samenwerking in elk geval bespreekbaar moet zijn; misschien dat onze ex-Hellevoetse raadleden en wethouders dit binnen Voorne naar hun nieuwe gemeenten kunnen exporteren.

Vaak zullen wij samen met de coalitie kunnen optrekken om een goed en mooi beleid te bevorderen, soms zullen vanuit onze – weliswaar beperkte – oppositierol nastreven dat ook voor de mensen die het niet vanzelf komt aanwaaien een volwaardige en menswaardig bestaan kunnen hebben in onze samenleving. Met name voor kinderen onder aan de ladder is dat van belang zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, maar ook voor volwassenen is een leven zonder buitensporige zorgen een absolute noodzaak. De PvdA zal daarbij het principe hanteren deze noodzaak leidend is en het budget daarvoor beschikbaar moet worden gemaakt.

Samenvattend: wij kijken er naar uit om constructief in de nieuwe raad samen te werken ten bate van alle Hellevoeters, waarbij wij als speerpunten zien:

ZEKER ZIJN van:
♦ 
Alle armoede onze stad uit
♦ Geen dreiging van dakloosheid
♦ Herstel van de spoedeisende zorg

Maar ook op andere gebieden zullen wij een mening hebben die onze PvdA-fractie op gepaste momenten aan de orde zal stellen, zoals in ons verkiezingsprogramma staat.

Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart