Door Hennie Wiersma op 7 oktober 2015

Commissievergadering WWR…

Vanuit onze fractie is voor de WWR commissievergadering van 14 oktober een belegstuk over werkgelegenheid en scholing aangeleverd.

In een week vol actualiteit en zorgen over een humane behandeling en huisvesting voor mensen die hun vaderland ontvluchten, blijft onze zorg ook het realiseren van kansen op de arbeidsmarkt.

Logo Hellevoetsluis 200Werkeloosheid is in Hellevoetsluis onder verschillende groepen mensen een structureel probleem. Onze fractie maakt zich zorgen en heeft om die reden vorig jaar een Plan van de Arbeid ingediend. Weliswaar is daarop een notitie beloofd door het college, maar tot op heden is die nog niet verschenen. Wij achten de problematiek dusdanig urgent dat op korte termijn maatregelen genomen dienen te worden. Bij de Zomernota hebben wij al aangekondigd met voorstellen te komen

Wat is de huidige situatie:

Iedereen kent wel mensen in zijn omgeving, die niet meer aan de slag komen en van wie ook de structuur in hun leven is verdwenen.

Neem het verhaal van Saskia[1] 42 jaar: zij was als administratief medewerkster jaren werkzaam op een groot kantoor. Door de recessie werd haar contract niet meer verlengd. Talloze sollicitaties verder zit zij nog steeds op de bank. Dat geldt ook voor Charles 45 jaar: hij was, als zelfstandige financieel manager. Hij zit al bijna 3 jaar thuis, heeft honderden sollicitaties verstuurd en, omdat hij samenwoont, ontvangt hij geen uitkering. Hij is uit het zicht van de gemeente verdwenen. Dat geldt ook voor jongeren die voortijdig school verlaten, zoals Bianca, en nog niet op een andere opleiding toegelaten worden. Ook Bianca zit tegen haar wil thuis, zonder adequate invulling. Net als James die, door allerlei omstandigheden, zijn opleiding houtbewerking heeft afgebroken, in de horeca heeft gewerkt en nu toch gemotiveerd aan de slag zou willen in de zorg. Die opleiding begint echter pas februari 2016. Nog moeilijker is het voor de jonge Steve, die het door een beperking niet lukte om de gewone MBO opleiding te volgen en afhaakte. De procedure om een Wajong uitkering aan te vragen duurt maanden. En in die tussentijd? Thuis.

Allemaal hebben ze gemeen dat er bijna geen contact is met de gemeente. Er is geen oplossing voor een nuttige dagbesteding. Structuur door educatie gericht op werk, waar zij gemotiveerd voor zijn en waaraan bij het bedrijfsleven een grote behoefte is, ontbreekt. De vacatures op Voorne Putten zijn beperkt, maar in het ons omringende gebied groeit de vraag. Knelpunten: als zij solliciteren worden ze afgewezen op grond van gebrek aan werkervaring, een niet aansluitende opleiding of geringe motivatie. We zien dit vooral bij jongeren in de leeftijdscategorie 18 – 27 jaar maar, ook bij oudere werkzoekenden speelt dit een rol.

Wat in de gevoerde gesprekken ook naar voren is gekomen, is dat vaak de verkeerde studie is gekozen en er mogelijkheden zouden moeten zijn om in diverse werkzaamheden ervaring op te doen. Er dreigt een groep tussen wal en schip te vallen die geen doel heeft om op tijd op te staan en structuur aan de dag te geven.

Logo PvdA 200Onze fractie heeft uitgezocht, dat er landelijk positieve voorbeelden zijn, waar gemeentes binnen de huidige mogelijkheden meer doen voor deze groepen. Wij zijn extra positief over twee pilots, in Flevoland en Eindhoven, die wij ook voor Hellevoetsluis kansrijk achten.

Zowel gericht op jongeren als oudere werknemers.

  • A: Startersbeurs: stel voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar een op maat gerichte flexibele Startersbeurs samen, zodat zij de mogelijkheid hebben om bij te scholen.
  • B: Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO): beloon bedrijven die wel oog hebben voor mensen die moeilijk aan het werk komen en daar op een duurzame en goede wijze invulling aan geven, door het behalen van een certificaat.

Als laatste zouden wij willen onderzoeken of er een Loopbaancentrum op Voorne Putten kan komen.  Een Loopbaancentrum biedt (entree) onderwijs aan, als niet leeftijd-gebonden regionale basisvoorziening. De inhoud van het aanbod is arbeidsmarktgericht en biedt oriëntatie en scholing voor werkzoekenden. Met name voor mensen met grote afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt. Dit vergroot de kracht van de deelnemers.

Onze fractie denkt, na gesprekken met ondernemers, leden van de Economische raad, jongerenwerk, werkcoaches en onderwijsinstellingen zoals het Praktijkcollege van Galilei, dat er voldoende kansen zijn om hierin een concreet aanbod te doen.

Op Voorne Putten zijn accommodaties waar op maat praktijkervaring en educatie gegeven kan worden. Door het afnemend aantal leerlingen komen ruimtes met alle faciliteiten[2] binnen deze onderwijsinstellingen beschikbaar om andere doelgroepen te faciliteren. Het zou zelfs de mogelijkheid kunnen geven om op verschillende niveaus – zelfs tot HBO – dependances op te zetten.

C. Er zijn reeds in 2012/13 onderzoeken uitgevoerd, door de gemeente Nissewaard en het Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten/Rozenburg, naar een haalbaar scenario voor een Loopbaancentrum, arbeidsmarktgericht en voor genoemde doelgroepen.[3]

  • De ontwikkeling van het Arbeids Ontwikkel Bedrijf en de samenwerking tussen de verschillende gemeenten is een belangrijke stap. Een aanvullende vorm van werkervaring opdoen en een vraaggerichte opleiding in de vorm van een Loopbaancentrum sluit hierop aan
  • Wij vragen het college of zij bereid is het vervolg van het initiatief Loopbaancentrum voortvarend op te pakken om samen met andere gemeentes op Voorne Putten dit van de grond te tillen.

Financiën

Als deze voorstellen gevolgd worden brengt dat enige kosten met zich mee:

  1. Startersbeurs: wij ramen, gezien de ervaring in Flevoland voor de Startersbeurs€ 10.000,–.
  2. Prestatieladder Sociaal Ondernemen: in overleg met ondernemers is naar voren gekomen dat mogelijk 10 bedrijven hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, die € 1000,– zouden kunnen verdienen met het certificaat: € 10.000,–.
  3. Loopbaancentrum: is een vraag of het college zich gemeentebreed hiervoor wil inzetten in het bestuurlijk overleg.
  • Dekking zou gevonden kunnen worden in de begroting bij wensen college sociale media jongeren € 20.000,–.
  • Vanuit het Participatiebudget financiering reservering binnen de begroting om tijdelijke opvang, scholing en begeleiding van cliënt van het Loopbaancentrum te bekostigen. Deze aanpak zorgt voor een terugverdieneffect op de sociale uitkeringen op termijn (tussen de 3 en de 5 jaar).

[1] De namen van deze voorbeelden zijn gefingeerd

[2] Denk aan ingerichte montage- en simulatieruimtes, transport, computer, groen, zorg, horeca, houtbewerking enz.

[3] Entreeopleiding VO 2015-2016 d.d. 23-12-2013