Door op 30 september 2014

Buurtbezoek Vogelbuurt

De resultaten

 

Opnieuw togen de vrijwilligers van de PvdA Hellevoetsluis de wijk in: van 15 tot 19 september bezochten wij de bewoners van de Vogelbuurt.

Van 15 tot 19 september gingen de vrijwilligers van de PvdA Hellevoetsluis weer de buurt in: deze keer viel de beurt aan de Vogelbuurt. Zij spraken daar aan de deur met 80 bewoners over het wel een wee in de buurt, en wat men vindt van het voornemen om de basisschool De Wateringe aan de Bremstraat te sluiten. Zij ontvingen ook nog enkele ingevulde enquêteformulieren via internet terug van bewoners die niet thuis getroffen werden. Hierbij de resultaten.

Grootste Plus-punten: Rustige woonomgeving en Sociale Cohesie
GrafiekVogel2014PlusMinAls grootste pluspunt kwam opnieuw de Rustige Woonomgeving uit het onderzoek; dat is over het algemeen vaak het geval, maar met 60% is dit aspect in deze wijk bovengemiddeld. Veel bewoners roemen het ‘dorpse’ karakter van de buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar omgaan: “men is eerlijk tegen elkaar, en met begroet elkaar nog op straat”. Dit vertaalde zich in een score van 47% voor Sociale Cohesie. Dit is des te opvallender – positief! – omdat deze buurt een relatief hoge concentratie mensen huisvest die niet van oorsprong uit Nederland komen. De volgende positieve aspecten van de buurt waren Kindvriendelijk en Veilig.

Verder vinden veel mensen de buurt kindvriendelijk, alhoewel men ook vaak vind dat de keuze en kwaliteit van speeltoestellen te wensen overlaat en wordt ook soms genoemd dat er een grotere speeltuin in Hellevoetsluis zou moeten zijn (het weer is niet altijd en het hele jaar geschikt voor AquaSplash!). Ondanks dat men zich soms stoort aan het onderhoud van het openbaar groen, wordt ook vaak aangegeven dat de gemeente er ‘groen’ uitziet. Een compliment voor het beleid. Overigens is men algemeen van mening dat de buurtaanpak van een aantal jaar geleden nog steeds ten positieve zichtbaar is in de buurt.

Paul en Hennie in actie...

Paul en Hennie in actie…

Grootste min-punten: Overlast en Verkeersveiligheid;
Veel mensen hadden moeite om minder goede punten over de wijk naar voren te brengen, en deze scoren dan ook aanmerkelijk lager dan de positieve. Toch zijn er wel enkele te noemen die aandacht vereisen. Als slechtste kwam uit de bus dat men relatief veel overlast ondervindt van het gedrag van scholieren van de nabijgelegen middelbare scholen; met 22% was daarmee het aspect Overlast de bedenkelijk negatieve ‘winnaar’. Met name ergert men zich aan het fietsgedrag van sommigen van deze jongeren die graag 4-breed naast elkaar willen rijden, en ook vaak de trottoirs verkiezen boven de rijweg; maar ook een andere zaak is de bewoners een doorn in het oog: het rondhangen in de brandgangen, waarbij ook regelmatig wiet gebruikt wordt.
Een andere bron van overlast is – ja, opnieuw! – het in onze ogen zo langzamerhand beruchte fietstunneltje naar de Asmusstraat. Elk buurtbezoek in de aanliggende buurten wordt dit weer genoemd: dealen en kapot glas na het weekend. Met een diepe zucht zullen we dit opnieuw bij de gemeente opbrengen, in de hoop dat er nu eens iets afdoende aan gedaan wordt.
Tweede op de negatieve ranglijst is Verkeersveiligheid, met 13%. Dit facet kent slechts één noemer: te hard rijden. Met name de doorgaande straten als de Meeuwenlaan, de Hoonaartstraat en de Smitsweg lijken sommige mensen aan te zetten tot onmatige snelheden in deze woonbuurt. Het is dan ook niet zeldzaam dat auto’s elkaar in innige omhelzing treffen op de kruispunten van de Meeuwenlaan met de verschillende zijstraten. Ook iets waar we aandacht voor zullen vragen.
Andere minpunten die vaker dan gemiddeld werden genoemd zijn: Hondenpoep en Voorzieningen voor kinderen/jeugd. Met name de problematiek rond hondenpoep komt elke keer terug; men ergert zich er stevig aan dat er wel beleid bestaat, maar dat daar niet of nauwelijks op gehandhaafd wordt. We hebben dit al eerder aangekaart bij de gemeente, maar tot dusverre zonder enig zichtbaar effect. Zou de aanhouder winnen? Wij hopen het, want we zullen er ieder geval toch maar weer op gaan hameren.
Verschillende keren werd aangegeven dat er bij het regelmatige grasmaaien erg veel hopen gras op straat terecht komen, en daar na enkele dagen gevaarlijk gladde plakkaten vormen; gevolg is gevaar voor uitglijden op de stoepen, of slippen met de fiets op straat. (Deze opmerkingen kregen ook al eerder in andere wijken van de stad, en de vraag doemt dan ook op waarom deze grasmaaiers niet voorzien zijn van een opvangbak, zoals vaak in andere steden wel het geval is.
In een enkel geval maakte iemand er gewag van dat de nieuwe straatverlichting aan de P.C. Hooftstraat (niet echt de Vogelbuurt, maar ala…) een erg smalle lichtbundel geven, waardoor men tussen twee lantarenpalen te veel in donker loopt. Geen algemene klacht, maar misschien wel waardevol gezien deze verlichting momenteel als proef wordt toegepast in Hellevoetsluis

Daan interviewt een bewoner van de Wulpstraat...

Daan interviewt een bewoner van de Wulpstraat…

Voortbestaan OBS De Wateringe aan de Bremstraat
GrafiekVogel2014OBSGezien de ligging van deze buurt en de actualiteit betreffende de voorgenomen sluiting van de basisschool aan de Bremstraat, werd deze keer ook gevraagd wat men van deze sluiting vindt, en waar de kinderen dan naar school moeten gaan. Alhoewel de Vogelbuurt niet direct aan de Bremstraat grenst, is OBS De Wateringe toch voor een groot deel van de kinderen uit deze buurt de meest voor de hand liggende keuze. Het zal dan ook niet verbazen dat 81% van de bewoners het niet acceptabel vindt dat de school op deze locatie moet sluiten, en dat slechts 7% dit wel aanvaardbaar vindt. Weliswaar gaf een kleine meerderheid aan zelf geen kinderen (meer) in de betreffende leeftijd te hebben, maar men kon zich dit nog wel herinneren als dit niet te lang geleden wel het geval was, of men kon zich anderszins goed inleven in de gevolgen. Als men een keuze moest maken voor een alternatief voor de Wateringe, koos men ongeveer evenveel voor het nieuwe scholencluster aan de Sportlaan als voor de OBS Het Schrijverke aan de P.A. de Genestetlaan.

OBS de Wateringe

OBS de Wateringe

Behalve dat deze school goed functioneert – haalt al meerdere jaren bovengemiddelde CITO-scores, en Kohnstamm Instituut concludeert na onderzoek: zeer hoog leerrendement. Laag niveau instroom en gemiddeld-hoog niveau uitstroom! – kan het niet zo zijn dat het hele gebied van Nieuw-Helvoet, Vogelbuurt, Dorp & Hoonaart, en de Bloemen- en Plantenbuurt zijn laatste basisschool wordt ontnomen. Onlangs zei iemand dat heel plastisch: “Natuurlijk wordt het goedkoper als er minder scholen zijn; zullen we Connexxion dan ook maar vragen nog maar één bushalte aan te leggen, dat moet toch goedkoper zijn …”). Het trieste is dat alle ontwikkelingen in het laatste jaar er nu al toe leiden dat veel ouders nu al kiezen voor een andere school, en het beleid van het college daarmee lijkt aan te sturen op een sterfhuisconstructie.
De mening van de PvdA was, is en blijft volstrekt duidelijk: er moet een volwaardige basisschool blijven bestaan aan deze zijde van de Rijksstraatweg; de resultaten van dit wijkbezoek doen niet anders dan ons sterken in deze visie.”

De PvdA Hellevoetsluis zal deze resultaten doorgeven aan de instanties die hier iets aan zouden moeten doen, en hierbij de vinger aan de pols houden; ook het verloop hiervan kunt u gaandeweg op deze website terugvinden.

 

Bijlagen

Vogelbuurt 2014 details

Vogelbuurt 2014 geanonimiseerd verzamelblad

Terugkoppeling Vogelbuurt 2014, de flyer

Enquête Vogelbuurt 2014, het gebruikte formulier