Blij met bouwplannen College Brielle…

Door Ben van Stijn op 6 december 2018

PvdA blij met bouwplannen College Brielle

Het college van Brielle gaat de komende jaren heel veel woningen bouwen in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. De fractie van de PvdA is erg gelukkig te vernemen dat van die woningen tenminste 25% sociale woningbouw zal zijn.

Wij hebben in de campagne voor de gemeenteraad van afgelopen maart veel aandacht gevraagd voor sociale woningbouw, met speciale aandacht voor jongeren en starters. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat deze woningen voor eenieder betaalbaar zijn en dat ze zo duurzaam als mogelijk gebouwd gaan worden in een mooie groene en/- of blauwe omgeving.

In de coalitiepartijen IBGB en de VVD hebben wij medestanders gevonden. Samen zullen wij de komende jaren de bouw van deze woningen volgen.

Jongeren en starterswoningen
Net als in de rest van het land heeft Brielle een tekort aan woningen voor jongeren en starters. Voor deze groep zullen er woningen komen in o.a. de binnenstad.

Het is van groot belang dat jongeren en starters behouden blijven voor Brielle. Dat is goed voor o.a. de levendigheid en voor het behoud van scholen. Bovendien is een evenwichtige opbouw van de bevolking goed voor de samenleving. Ook willen wij graag meer kansen voor jongeren die geboren en gebonden zijn aan Brielle. Zij hebben hier, naast school of werk, ook hun sociale netwerk.

Sociale woningbouw
Een ander punt in de campagne was het betaalbaar blijven van de Brielse woningen. Men spreekt vaak over scheef wonen, waarmee bedoeld wordt dat mensen te lang in een goedkoop huis blijven hangen, ook als zij zich iets duurdere woning kunnen veroorloven. Andersom is helaas soms ook aan de orde. Bij gebrek aan voldoende betaalbare woningen, betalen mensen huren die eigenlijk te hoog zijn voor het inkomen. Deze mensen komen mogelijk te kort voor andere zaken. Om die reden is het belangrijk dat er meerdere verhuurderstarieven komen voor verschillende type woningen.

Overige woningbouw
Naast bovenstaande woningen zal Brielle ook bouwen voor de hogere segmenten van de woningbouw. Deze woningen zijn vaak ook nodig om de sociale woningbouw te kunnen financieren. Wij vinden het ook van belang dat er gebouwd wordt voor andere bevolkingsgroepen zoals bijvoorbeeld ouderen, en mensen uit de zo genoemde middeninkomens. Het grote voordeel van woningen in verschillende grote en prijzen is dat er doorstroming zal ontstaan en blijven. Een leven lang wonen in 1 huis komt weinig meer voor. Meer en meer mensen hebben een hele wooncarrière in meerdere huizen in verschillende fases van hun leven. Om die reden steunt de PvdA ook het streven om bijvoorbeeld woningen te bouwen die bestemd zijn voor 1 persoonshuishoudens.

Als laatste vragen wij aandacht voor het concept van Tiny Houses. Duurzame en verplaatsbare huizen die vaak gebouwd worden door de bewoners zelf en ook van geringe omvang zijn. Binnen de grenzen van onze gemeente zouden plaatsten gecreëerd kunnen worden waar deze woningen, al dan niet tijdelijk, zouden kunnen staan.

Groene en blauwe (duurzame) leefomgeving
De PvdA vindt het belangrijk dat wijken ook ruim zijn opgezet met veel ruimte voor groen en water (blauw). Een groene omgeving daagt uit om buiten te spelen, elkaar te ontmoeten en om er, al dan niet met hond, te wandelen. Het vergroot de onderlinge verbondenheid.

Om die reden hebben wij nogmaals gewezen op het bestaan van Tiny Forrest, een klein bos in de wijk. Deze “bossen” hebben de grote van een tennisbaan maar geven de buurt een landelijk en groen karakter. Met omwonenden of een school zouden afspraken gemaakt kunnen worden voor het onderhoud, zodat het echt een voorziening van de wijk zou kunnen zijn.

In het kader van de duurzaamheid hebben wij met groot enthousiasme de motie ondersteunt van D’66 over het postcode vrij bouwen van zonnepanelen. In de binnenstad van Brielle is het vrijwel onmogelijk om op de historische panden zonnepanelen te plaatsen. Een alternatief zou nu een weiland in de polder kunnen zijn waar de eigenaren een aandeel in zouden kunnen aanschaffen. Het is mogelijk ook een optie voor mensen met een huurhuis of uit een appartementencomplex.

Infrastructuur en bereikbaarheid
De PvdA maakt zich nog wel zorgen om de bereikbaarheid van de nieuwe wijken in Brielle. Sommige nieuwe wijken liggen wat ongunstig voor de aansluiting op het bestaande wegennet. Te denken valt aan Zwartewaal en Meeuwenoord. Daar zal serieuze aandacht voor moeten komen.

Overigens maken wij ons überhaupt zorgen over de (on)bereikbaarheid van Voorne-Putten, maar daar later over.