Door Henk Joosten op 21 juni 2016

AZC aan Hellevoetse Achterweg?

Wij, en met ons de voltallige gemeenteraad, geven aan een steentje te willen bijdragen aan de opvang van door oorlogsgeweld verdreven en gevluchte groepen mensen uit het Midden-Oosten met name uit Syrië. Nederland heeft daarin een taak en daarbinnen zullen er voldoende gemeenten moeten zijn die de bereidheid hebben om concreet opvang te bieden…

Het onderzoek naar de komst van een AZC in Hellevoetsluis is in een nieuwe fase beland. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een voorkeurslocatie aangewezen voor het realiseren van een AZC van maximaal 350 personen, het liefst in gezinsverband.

CoaOok het COA heeft inmiddels laten weten dat zij het plan heeft om van het aanbod van een  AZC en met die voorwaarden, gebruik te willen maken. Vorige week en ook deze week is gestart met het geven van informatiebijeenkomsten voor allereerst de meest directe buren van de locatie, vervolgens de inwoners van de wijk en gisteravond voor alle Hellevoetse inwoners. De avonden zijn gelukkig zonder incidenten verlopen. Wel zijn er door diverse inwoners vele bezwaren geuit tegen vooral de aangewezen voorkeurslocatie en in wat mindere mate tegen de komst van een AZC als zodanig.

In mijn Keek op de Week van eerder dit jaar heb ik ons standpunt als PvdA fractie Hellevoetsluis al als volgt aangegeven:

“Wij als PvdA en met ons de voltallige gemeenteraad geven daarbij aan een steentje te willen bijdragen aan de opvang van door oorlogsgeweld verdreven en gevluchte groepen mensen uit het Midden-Oosten met name uit Syrië. Nederland heeft daar een taak in en daarbinnen zullen er voldoende gemeenten moeten zijn die de bereidheid hebben om concreet opvang te bieden”.

We zijn niet van mening veranderd en staan nog onverkort achter ons standpunt.

Wel zijn we nu in de fase beland waarin het moet gaan over de plek, de omvang en de wijze waarop een en ander gerealiseerd kan worden.

Dat maakt onderdeel uit van onze raadsopdracht aan het  college om  zorgvuldig het draagvlak via inspraak en communicatie met de Hellevoetse burgers  na te gaan en de uitkomsten van dit onderzoek aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. Het  besluit zal naar verwachting in september of oktober 2016 genomen moeten worden.
AZC Hellevoetsluis

Door diverse mensen is ons gevraagd wat wij vinden van een AZC en wat wij vinden van de plek.
Daarbij hebben zij vele argumenten aangevoerd die ook wij mee zullen nemen in onze afweging.

Onder meer hebben wij gehoord:
De aangewezen plek is verontreinigd, de vorige keer is juist deze plek afgewezen;
De ontsluiting is ondermaats;
Hulpdiensten zoals brandweer en ambulance kunnen niet over het smalle wegennet;
Waarom nu weer in Hellevoetsluis West;
Wij vrezen de overlast;
Waarom niet op dezelfde plek als een aantal jaar geleden waarbij  ook diverse andere locaties zijn genoemd;
Nog vele meer persoonlijke argumenten.

Op dit moment vinden we het te vroeg om al een oordeel over de plek uit te spreken. Laat eerst het college het gehele traject van communicatie en inspraak doorlopen en zien welke antwoorden en oplossingen zij uit dat traject haalt en/of welke alternatieven het college mogelijk acht. Pas dan zijn we als raad aan zet.

Wat u zeker van ons mag verwachten is dat we alles uiterst zorgvuldig zullen afwegen en alle argumenten voor en/of tegen zullen meenemen in ons uiteindelijke oordeel over juist deze locatie. Kortom wij zijn nu nog niet toe aan een antwoord op de vraag of het AZC op de voorkeurslocatie Hellevoetse Achterweg moet komen.

Henk Joosten,
Fractievoorzitter