Ambtelijke situatie zorgelijk…

Door Daan Dankaart op 9 oktober 2019

Dit voorjaar bleek dat de ambtelijke organisatie van onze gemeente Hellevoetsluis zich in een zorgelijk vaarwater bevond…

De ondernemingsraad nam de opvallende stap om in een ongevraagd advies een hele reeks zorgpunten aan te dragen, zoals onder meer gebrek aan veiligheid en vertrouwen, onvoldoende aantal en kwaliteit van medewerkers, onzichtbaarheid van de algemeen directeur (= gemeentesecretaris), beschadiging van directie en personeel als gevolg van het mislukken van de Werk Organisatie Voorne. Vervolgens werden deze klachten nog verschillende keren herhaald door anonieme briefschrijvers maar ook door individuele ambtenaren die de weg naar ons ombudsteam wisten te vinden.

Raadsbreed werd door alle politieke partijen hierop de nodige aandacht gevraagd van het college, maar dit werd – in elk geval volgens de fractie van de PvdA – maar mondjesmaat geleverd. Onze fractie voelde op geen enkel moment dat het college hierbij een gevoel van urgentie toonde, maar allengs werd wel duidelijk dat de positie van de algemeen directeur niet meer te handhaven was. Hij werd dan ook per 1 september uit zijn functie ontheven.

Daarmee is echter de kous niet af; het was een onoverkomelijke stap, maar slechts een eerste stap in een traject waar veel meer gedaan moet worden. Wat is er feitelijk allemaal mis, waarin strijdt de werkcultuur met de waardigheid van de medewerkers, zijn er wel genoeg mensen voor al het werk dat door onze gemeente gedaan moet worden, en zijn zij voldoende toegerust in kennis, kunde en noodzakelijke middelen om hun werk deugdelijk te kunnen doen? Het gemeentebestuur is in het voorjaar een traject ingegaan om dit in beeld te krijgen door een organisatiescan te doen (gereed gepland: eind november) en de resultaten hiertoe vervolgens te gebruiken bij het ontwikkelen van de Ontwikkelagenda 2019 (te verwachten in 2020). Op zich de juiste aanpak, maar ons inziens te traag, veel te traag.

Allemaal zaken waar de raad eigenlijk niet over gaat, behalve als dit de kwaliteit van onze gemeente teniet doet, en dat is inmiddels wel het geval. Dan kun je als raadslid niets anders doen om de vinger aan de pols te houden en als een bok op de haverkist zitten; dat is iets anders dan een broedende kip ongestoord te laten. Onze fractie heeft getracht beide te doen: als een bok op de haverkist een broedende kip niet storen. Tijdens de zomermaanden hebben wij nagedacht hoe wij een beeld konden krijgen van de situatie, of op zijn minst van de zichtbare symptomen. Om met de vorige beeldspraken voort te gaan: wij wilden geen knuppel in het hoenderhok gooien, en na ampel beraad besloten wij interne vragen aan het college te stellen over de personele situatie (denk aan: verzuimcijfers, dienstverlatingen, re-intergratietrajecten, risico-inventarisatie, preventiemedewerkers). Wie schetst onze verbazing toen wij per brief het antwoord kregen dat het college “het niet verstandig vindt om vooruitlopend op de eindrapportage van de Organisatiescan gedetailleerde informatie te verstrekken.”

Daarmee was voor ons de maat vol en zagen wij geen andere weg meer dan de vragen op te schalen naar formele schriftelijke vragen (zogenaamde vragen volgens artikel 37 Reglement van Orde), en dat deden wij dan ook. Vandaag hebben wij het college in antwoord op haar brief het volgende geantwoord:

Vanuit onze controlerende rol zien wij nu al de noodzaak om te kunnen beschikken over die gegevens die in elke personeelsorganisatie voorhanden (horen) te zijn, zodat wij nu al een gevoel kunnen krijgen over de gezondheid van onze ambtelijke organisatie. Te zijner tijd zullen wij deze gegevens ook graag naast de resultaten van de organisatiescan leggen, om – opnieuw vanuit onze controlerende rol – een diagnose van ons bedrijf te verkrijgen.

U stelt te verwachten dat wij uw zienswijze, om eerst de Organisatiescan af te ronden, kunnen begrijpen; dat is echter niet het geval, en het spijt ons zeer dat u geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om ons antwoorden te verschaffen aan de hand van onze administratieve vragen. …

Tegelijk hebben wij de bijgesloten artikel 37 vragen aan het college gesteld, en wij verwachten dat wij deze keer wel de gewenste antwoorden krijgen.

Met deze antwoorden zullen wij in de toekomst de resultaten van de organisatiescan kunnen toetsen en duiden, maar wij willen daarmee ook een signaal geven dat wij ons niet met een kluit in het riet zullen laten sturen, niet met de organisatiescan, maar zeker ook niet met de Ontwikkelagenda 2019. En wij willen hiermee ook de medewerkers van onze gemeente laten zien dat zij er niet alleen voor staan, dat zij er op mogen rekenen dat er van verschillende kanten gewerkt wordt om hun organisatie weer op het goede spoor te krijgen. De nieuwe organisatie zal op alle valide kritiekpunten een afdoende oplossing moeten bieden.

Onze visie in deze: een mooie gemeente, met voldoende goede en gewaardeerde ambtenaren die met welzijn en welbevinden er voor zorgen dat onze inwoners, instellingen en ondernemers alle voorzieningen krijgen waar zij recht op hebben.

Klik hier om onze schriftelijke vragen aan het College te lezen.
Klik hier om het persbericht dat wij vandaag uitstuurden te lezen.

Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart