Door Henk Joosten op 7 november 2014

Algemene Beschouwingen…

Voor wie de Algemene Beschouwingen wil lezen, en dat zijn er natuurlijk een heleboel, is hier de volledige tekst!


Logo PvdA 300

 

 

Leidt een weg geplaveid met vele mooie woorden ook tot vele mooie daden?

 

Geachte Voorzitter, college, leden van de raad en toehoorders,

Dat is de vraag die bij ons als PvdA fractie als eerste naar boven komt na lezing van de begroting.
Hellevoetsluis, een sterke stad, toekomstbestendig en robuust, betaalbaar, dienstbaar, aantrekkelijk en sociaal

Voorzitter, ook de PvdA vindt dit mooie woorden. Dit college geeft blijk van veel goede intenties in de voorliggende begroting. Ook de wil om met de gehele raad samen te werken waarderen wij positief. Het zal u niet verbazen dat ook de PvdA voor zo’n sterke stad is . Immers wie kan daar tegen zijn. Hoogstens zouden wij de tekst iets om hebben gegooid door te beginnen met de tekst een sterke sociale stad.

Ook is er geen nieuwe ronde met zware bezuinigingen nodig geweest voor een sluitende begroting, en Hellevoetsluis is gestegen van brons naar zilver in de wedstrijd goedkoopste gemeente van Nederland.

Toch hoe is het met zoveel mooie woorden mogelijk dat bij voorbeeld het theater de 2 hondjes nauwelijks nog verder kan, de bibliotheek de huur op moet zeggen voor een deel van hun pand. De rechtshulp voor de burger opnieuw in de gevarenzone zit, een school dreigt te worden wegbezuinigd waarmee een basisvoorziening voor een hele wijk verdwijnt, en we geen inzicht hebben wat we met onze daklozen moeten doen.

Dat is niet het beeld wat past bij een sterke robuuste en sociale gemeente.
Er is dus nog wel een weg te gaan.

Voorzitter,

Ten eerste wil ik het hebben over de opzet van de begroting. De intentie om daar een dunner meer leesbaar en handzaam document van te maken kan op onze instemming rekenen.

Echter we hebben het hier wel over het belangrijkste kaderstellende instrument wat de raad heeft, het budgetrecht. Dat moet dus een stuk zijn waar de raad echt op kan sturen, waarin duidelijk verwoord staat wat de doelen zijn, hoe die worden bereikt in meetbare getallen en met een helder omlijnd budget. De begroting die ons nu gepresenteerd is voldoet daar in onze ogen niet aan. Alles is dusdanig samengevoegd dat er voor de raad een grote onontwarbare optelsom van getallen over is gebleven. Deze biedt volstrekt onvoldoende mogelijkheden van sturing en kaderstelling laat staan voor een adequate verantwoording. College dat moet beter veel beter. Inmiddels hebben we een uitgebreide brief gekregen van de wethouder financiën om een open discussie te gaan voeren in de rekeningcie. Die discussie is prima maar graag zien we voor die discussie nadere en concrete voorstellen van het college tegemoet.

Voorzitter,

Als PvdA zijn wij positief over de huidige inzet en aanpak van de grote 3 decentralisaties. Er is veel en goed voorbereidend werk verricht. In de vorige raadsvergadering is unaniem besloten over de verordeningen en het beleid daarop.

Alleen het zijn nog slechts de voorbereidingen. De praktijk moet nog komen en we weten dat die weerbarstig kan zijn. We mogen verwachten dat daar nog de nodige voetangels en klemmen aan het licht gaan komen. In financieel opzicht is het ook allemaal nog niet uitgekristalliseerd. Wij vragen dan ook aan het college om met voorstellen te komen hoe we als raad op een goede wijze de vinger aan de pols kunnen houden, zodat we snel en adequaat kunnen bijsturen daar waar dat nodig is en de ongetwijfeld nog zichtbaar wordende knelpunten kunnen oplossen.

Voorzitter,

Hoe gaat die participatiesamenleving er uit zien. Kan iedereen daar wel een plek in krijgen? De Partij van de Arbeid staat pal voor de participatiesamenleving voor ieder die dat kan. Maar wie dat niet kan moet wel herkend worden, en daar moet een vangnet voor zijn. De afbouw van de sociale werkvoorziening baart ons zorgen. Worden voor de mensen met een beperking wel voldoende nieuwe banen aangeboden? Het hebben van een volwaardige en zinvolle dagbesteding is een basisvoorwaarde voor een ieder. Wij zien graag dat ook de gemeente als werkgever daar aan bijdraagt en zodoende het goede voorbeeld geeft. Wij vragen u om de mogelijkheden te onderzoeken om voor minimaal 30 arbeidsgehandicapten een plek te bieden in de gemeente en gemeentelijke instellingen.

Onlangs nog hebben wij aan het college gevraagd of u gebruik maakt of gaat maken Europees subsidiegeld voor de bestrijding van o.a. jeugdwerkloosheid. Nog steeds liggen er miljoenen op de plank. Inmiddels hebben we begrepen dat het college daar geen gebruik van zal maken, wij betreuren dat en willen graag in de cie WWR daar nader over van gedachten wisselen. Zeker nu we weten dat een gemeente als Spijkenisse wel geld is aangevraagd. Waarom kan het daar wel en niet in Hellevoetsluis?

Wij beseffen dat er zeker in onze regio op het gebied van werk een regionale aanpak nodig is en dat de gemeente het niet alleen kan. Als Partij van de Arbeid hebben wij dan ook op ons eiland de handen ineen geslagen om tot een Plan van de Arbeid te komen. Afgelopen maandag is dit plan gepresenteerd in aanwezigheid van oud voorzitter van de FNV en huidig Europarlementariër Agnes Jongerius. Ik wil dat nu aan u als voorzitter van de raad van Hellevoetsluis aanbieden. Graag willen wij dat plan agenderen voor een komende vergadering van de cie. WWR.

PLAN AANBIEDEN.

Voorzitter in het kader van de participatiesamenleving vraag ik ook uw aandacht voor het beroep, dat wordt gedaan op vrijwilligers en de inzet van vrijwilligersorganisaties. Zinvol deelnemen aan de maatschappij en iets doen voor een ander moet aangemoedigd worden. Maar die vrijwilligersorganisaties moeten daarin ook voldoende gefaciliteerd worden. Wij vragen u om in overleg te treden met de vrijwilligersorganisaties om te komen tot een adequaat plan van aanpak voor die vrijwilligers, die net dat beetje extra begeleiding nodig hebben.

Voorzitter,

Op het gebied van de gezondheidszorg en minimabeleid maken wij ons zorgen over de signalen die wij ontvangen van mensen die vanwege gebrek aan financién geen gebruik meer wensen te maken van medische hulp, de zogenaamde zorgmijders. Dicht bij huis te weten in Rotterdam heeft de gemeente daar een creatieve oplossing voor gerealiseerd die ons inziens ook in Hellevoetsluis is toe te passen zonder dat dit extra budget kost.

Wij zouden graag onderzocht zien of een dergelijk initiatief ook voor Hellevoetsluis kan gelden en dienen daartoe een motie in.

MOTIE INGEDIEND

Voorzitter,

Uw beleid om een gezonde leefstijl te bevorderen, onder meer door het stimuleren van sport en bewegen en het bereikbaar houden van sport voor alle inwoners, onderschrijft de PvdA van harte. Het is echter niet te rijmen met het beëindigen van de jeugdsportsubsidies voor sportverenigingen in 2015.

In de vorige bezuinigingsronde is dit met ingang van 2015 wegbezuinigd. Dat past volstrekt niet in het beleid wat dit college zegt te willen voeren en dat wij op dat punt van harte ondersteunen. Wij vragen u dan ook om het verdwijnen van deze jeugdsubsidie ongedaan te maken en dienen daartoe een amendement in.

In dit kader wil ik tevens opmerken dat wij een onderzoek naar de toekomst van De Eendraght verstandig vinden, maar dat de eindconclusie nooit kan zijn, dat Hellevoetsluis het ooit zonder zwembad moet stellen!

AMENDEMENT INGEDIEND

Voorzitter .Ik kom nog even terug op het punt van de participatie. Kunnen participeren betekent ook: een toegankelijke leefomgeving. In Hellevoetsluis valt op dat punt nog veel te verbeteren. U geeft weliswaar aan dat mee te nemen in de reguliere onderhouds budgetten, maar dan gaat het wel erg lang duren. Wij vragen dan ook aan het college te komen met een concreet plan van aanpak voor het verbeteren van de toegankelijk van de openbare ruimte. Wij willen op dit punt ook een motie aan de raad voorleggen.

MOTIE INGEDIEND

Voorzitter,

Ik kom nu op het thema samenwerking. De metropoolregio is bijna een feit. Het had voor ons niet gehoeven maar nu die er is moeten we er het beste voor Hellevoetsluis van zien te maken. Inzicht hoe de weestaken van de stadsregio gaan worden opgepakt is er nog onvoldoende. Kan het college daar meer duidelijkheid over geven? We zijn hoopvol over het initiatief van de fractievoorzitters op Voorne om de handen aaneen te slaan om te komen tot meer en daadwerkelijke samenwerking. Ik ga er van uit dat ons college daar ook de volle medewerking aan wil verlenen. Bij motie heeft de raad vorig jaar gevraagd of het bedrag voor de geplande investeringen voor ICT niet in samenwerking met de andere gemeenten naar beneden zou kunnen. Tot op heden is daar geen adequate uitvoering aan gegeven. Wel zien we dat nu zelfs nog een hoger bedrag voor ICT is opgevoerd. De uitleg tot nu toe is voor ons zeker nog niet toereikend en we vragen het college om dat alsnog te doen.

Subsidiebeleid’

Op het gebied van het subsidiebeleid worden de bezuinigingen vanuit de vorige periode onverkort doorgevoerd. Ik heb reeds de jeugdsport genoemd . Diverse instellingen komen daardoor alsnog in de problemen. Geen indexatie en verwerking van stijgende lonen en prijzen in de subsidie, maar wel geconfronteerd worden met hogere doorbelastingen van de gemeente die wel worden geïndexeerd. Voorzitter dat is meten met 2 maten. Wij vragen het college nadrukkelijk om een herbezinning op dat punt.

College hoe gaat het verder met het cultuurhuis? We hebben daar al geruime tijd niets meer van vernomen. Gaat u daar mee door en zo ja wanneer mogen we daar voorstellen voor verwachten.

In dit kader is ook de vraag aan de orde of het college zich gaat inzetten om gebruik te maken van de extra gelden die het rijk en Joop van den Ende beschikbaar stellen voor muzieklessen op basisscholen?

Toerisme en recreatie.

Speerpunt voor onze gemeente en van het college. Voor ons veel woorden maar te weinig daden. Als het enige wat het college gaat doen om de vestinghaven vol te krijgen het aanbieden van een tijdelijke ligplaats voor een vereniging is, dan kan er veel uit de tekst geschrapt worden.

Wij hebben gemist welk gebruik er gemaakt gaat worden van het electriciteitskabeltje van Leonie van Balen en kan het college bij de beantwoording tevens aangeven of er nog een ijsbaan komt in de komende kerstvakantie?

Verkeersveiligheid

Als een van de centrale verkeersaders van Hellevoetsluis wordt de Rijksstraatweg druk bereden. Tegelijk is hier druk verkeer van zwakkere verkeersdeelnemers, voetgangers steken veelvuldig over, en de overzichtelijkheid laat veel te wensen over. Een vergrotende trap hiervan wordt gevormd door de kruising met de Hoonaartstraat, en de overtreffende trap vinden we bij de kruising met de Moriaanseweg. Met name bij deze laatste wordt de situatie gaandeweg slechter en slechter, met name door nog steeds verder gaande uitbreidingen van ondernemingen rondom het ‘Moerman’-plein. Zeker als de nieuwe randweg klaar is , gaat dit nog urgenter worden . Wat gaat het college doen om dit op te lossen en te voorkomen dat ernstige ongevallen zich hier gaan voordoen?

Duurzaamheid en milieu.

Een punt wat de Pvda zeer aanspreekt. Graag willen we in WWR de discussie aangaan hoe we dat concreet verder kunnen bevorderen en vragen het college om daartoe een discussienotitie op te stellen. Vooruitlopend daarop lijkt het ons een uitstekend idee om de mogelijkheden te bezien van groene schoolpleinen en groene daken. Daarom hebben wij de motie van het CDA op dat punt mede ondertekend.

Woningbouw

Er lijkt nogal gemikt te worden op diverse particuliere initiatieven. Wij vragen ons af in hoeverre dat afbreuk doet aan de eigen plannen in de Boomgaard. Graag een reactie van het college. In dit kader willen wij in WWR van gedachten wuisselen of het mandaat van het college voor plannen tot 100 woningen niet veel te ruim is gesteld. De doelstelling is immers geweest om postzegelplannen te delegeren daar past geen getal van 100 bij.

De leegstand van bedrijfs- en winkelpanden lijkt in Hellevoetsluis relatief mee te vallen , maar dat kan snel omslaan. Daar waar leegstand zich voordoet , ondermeer in gemeentelijke panden vragen wij het college om na te denken over vormen van tijdelijk gebruik zoals tentoonstellingsruimte voor Hellevoetse kunstenaars en mede voor het bevorderen van kleine initiatieven in het kader van werkgelegenheid.

Kickers Bloem.

De PvdA maakt zich zorgen over de wijze waarop het college communiceert met inwoners en belangengroeperingen zowel in het kader van het bestemmingsplan voor KB3 als op de handhavingskwestie rondom van de Ban. Wij zien te weinig openheid en transparantie en veel bestuurlijke verkramping bij dit thema. Ook met opponerende burgers moet met respect voor elkaars opvattingen open en transparant worden omgegaan. Een robuust gemeentebestuur moet dat toch kunnen. Graag een reactie van het college.

Voorzitter Ik kom aan het einde van mijn betoog,

Ik wil een ieder bedanken die mee gewerkt heeft aan het opstellen van deze begroting.

Ondanks dat wij nog diverse vragen en wensen hebben en ook diverse vraagtekens stellen bij onderdelen van beleid waarderen wij de intentie van het college in haar woorden als positief maar hebben wij nog forse twijfels of de middelen en de daden die mooie woorden waar kunnen maken. We houden de vinger aan de pols en zullen u kritisch–positief volgen.

En daarmee kom ik terug op de beginvraag:.

Leidt een weg geplaveid met vele mooie woorden ook tot vele mooie daden?

Henk Joosten
Namens de fractie van de PvdA