Algemene beschouwingen Brielle…

Door Ben van Stijn op 11 november 2018

Hieronder de tekst die is uitgesproken tijdens de
Algemene Beschouwingen op 6 november 2018…

De gemeente Brielle gaat de komende jaren veel bouwen. De fractie van de PvdA is verheugd dat de sociale woningbouw ook volop de aandacht heeft van dit college. Wij vragen nog wel aandacht voor de woningbouw voor starters en jongeren op dit gebied. Ook in Brielle hebben wij te weinig mogelijkheden voor deze doelgroep. De fractie van de PvdA verwacht daar nog wel wat concrete invulling voor. Wat ons betreft kan ook gekeken worden naar creatieve oplossingen als bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden of het realiseren van Tiny Houses. Ook zien wij graag dat er kritisch gekeken gaat worden naar de hoogte van de huur van deze sociale woningen. Men spreekt vaak over scheef wonen, waarmee men dan bedoeld dat mensen in een goedkope woning wonen met een hoger inkomen dan voor die woning bedoeld is. Andersom is ook aan de orde. Mensen die, noodgedwongen, in een te dure woning wonen waardoor er te weinig over blijft voor de andere dingen. De PvdA vraagt ook hier aandacht voor. Gelukkig heeft Brielle inmiddels fors ingezet op duurzaam bouwen en zullen de eerste woningen in deze vorm binnenkort worden opgeleverd. Met het oog op de leefbaarheid pleit de PvdA ook om bij nieuwe bouwprojecten groen in de wijk een prominente plaats te geven. Het opnemen van groenstroken, bossages, (natuur) speelplaatsen en waterpartijen oogt niet alleen mooier, het daagt ook uit om er te spelen te wandelen en zal de sociale cohesie in die wijken positief beïnvloeden. In dat kader willen wij nogmaals aandacht vragen voor ons initiatief van het Tiny Forrest. Deze zouden onderhouden kunnen worden door de buurt zelf of, ook leuk, geadopteerd door een school.

Zoals gezegd, Brielle gaat de komende jaren volop bouwen. Ook de ons omringende gemeenten gaan op dat gebied voortvarend te werk. Dat betekent dat er vele duizenden nieuwe inwoners naar Voorne-Putten komen. Ook is het de verwachting dat de bedrijvigheid op de Maasvlakte nog flink zal aantrekken. Op zich mooi, echter er is, naar onze mening, te weinig rekening gehouden met een ander belangrijk thema, namelijk de bereikbaarheid en infrastructuur. Voorne-Putten staat nu al zeer regelmatig in de file en dat zal, met al die nieuwe inwoners en arbeiders, alleen maar toenemen. Wij zouden graag zien dat er een gezamenlijke visie van de gemeenten op Voorne-Putten komt op dit onderwerp en deze onder de aandacht brengt van de verantwoordelijke. Voorne-Putten staat vaak vast en dat is slecht voor onze inwoners, economie, toerisme en veiligheid. De groei van het aantal inwoners is een mooi moment om hierbij stil te staan. De petitie die vorige week is aangeboden door de heer Sekac, over het doortrekken van de metro, speelt hier ook op in. De PvdA is voornemens in januari een thema-avond over dit onderwerp te organiseren. Wij hopen hiermee een start te geven aan het gesprek en gedachtevorming over dit belangrijke thema. Het doortrekken van de metro kan op veel bijval rekenen van een groot deel van onze inwoners, maar wij realiseren ons dat er meerdere mogelijkheden en wensen zijn. Wij nodigen andere daarom van harte uit om hierover mee te denken.

Een ander belangrijk punt is het betrekken van de inwoners bij het te ontwikkelen beleid van de gemeente. De andere fracties hebben het of zullen het nog benoemen in hun bijdrages. Wij denken graag mee hoe we dit zo maximaal kunnen doen en zullen daar, waar nodig, initiatief toe nemen. Bij het aanbieden van het collegeprogramma vorige week zei ik echter ook dat dit niet alleen de plicht is van het college. Het is ook van het grootste belang dat inwoners echt meedenken en -praten. Zich laten horen, in de pen klimmen of de fracties benaderen. Ik hoop dat op die manier het wantrouwen, wat steeds meer inwoners hebben richting de politiek, zal doen afnemen. Informeren is geen eenrichtingsverkeer, maar een gezamenlijke opdracht van de raad, bestuur, ambtenarij en de inwoners van deze gemeente.

Als laatste. De PvdA zal zich sterk blijven maken voor mensen die het financieel moeilijk hebben, zodat iedereen mee kan blijven doen. Kinderen verdienen alle mogelijkheden om te kunnen sporten of deel te kunnen nemen aan evenementen, dat is geen luxe maar wat ons betreft een basisrecht. Belangrijk voor de ontwikkeling, gezondheid en sociale contacten.