Door Henk Joosten op 5 november 2015

Algemene beschouwingen…

Algemene beschouwingen begroting 2016. Het college van IBH VVD en CDA presenteert ons een, op het eerste gezicht, sluitende begroting voor 2016. In deze onzekere tijden van decentralisatie en rijks bezuinigingen een prestatie die waardering verdient. Op onderdelen zijn wij echter kritisch en zullen onze wensen kenbaar maken.

Kan bagger alle gaten dekken??

Geachte Voorzitter, college, leden van de raad en toehoorders,

Hellevoetsluis, een sterke stad, toekomstbestendig en robuust, betaalbaar, dienstbaar, aantrekkelijk en sociaal

Evenals vorig jaar wil ik onze steun betuigen voor het motto van dit collegeprogramma en beoordelen wij deze begroting op dat uitgangspunt met als kanttekening dat sociaal voor ons voorop staat. Ook wil Ik het college danken voor de uitgebreide reacties op de gestelde schriftelijke vragen.

Foto

Henk mocht het spits afbijten en dat deed hij met verve!

Voorzitter:
Het college van IBH VVD en CDA presenteert  ons een, op het eerste gezicht,  sluitende begroting voor 2016. In deze onzekere tijden van decentralisatie en rijks bezuinigingen een prestatie die waardering verdient. Wij zijn er vooral over te spreken dat er geen pijnlijke bezuinigingen lijken te zijn opgenomen in de gepresenteerde begroting. Dat is echter de hoofdlijn. Op onderdelen zijn wij kritisch en zullen onze wensen kenbaar maken

De toverformule die het college heeft toegepast heet Bagger. Al vele jaren hebben wij als PvdA aangegeven dat wij niets zien in de wedstrijd om de titel goedkoopste gemeente van Nederland. Wij staan voor een goed sociaal beleid met een goed voorzieningenniveau voor de Hellevoetse burger tegen een aanvaardbaar lastenniveau. We hebben de afgelopen jaren kunnen zien hoe een fixatie op een lage OZB ondermeer heeft geleid tot een leeg bibliotheekgebouw, afbouw van subsidies aan instellingen en organisaties, afgesloten bruggen in plaats van ze te repareren of vervangen, achterstanden in onderhoud, verdwijnen van een bewaakte fietsenstalling etc. etc.,

De vorige periode kwam zelfs het college van VVD en IBH tot de conclusie dat het eigen inkomensdeel van de gemeente diende te worden verhoogd. Onder aanvoering van de VVD van Aart Jan Spoon werd dit van tafel geblazen. Het college in verwarring achterlatend. Ook vorig jaar hebben we hetzelfde geluid vanuit de VVD en IBH kunnen horen.  Als bijna Zeeuwen roepen zij in koor “Ons bint zunig, geen cent te  veel” dus geen toegroei naar een gemiddeld niveau van de OZB, ook als dat ten koste van de voorzieningen gaat.

Echter dit jaar heeft het college gedacht: Daar hebben wij wat op gevonden. Het konijn uit de hoge hoed is het baggerkonijn. Baggeren is altijd betaald uit de reguliere begroting maar iemand heeft nu bedacht dat dit ook onder de rioolheffing mag vallen. Het effect: Zonder de OZB te verhogen, ontstaan er extra inkomsten voor de gemeente als dekking voor hoognodige voorzieningen. Dit leidt wel tot een onvermijdelijke lastenverzwaring voor de  Hellevoetse burger. Ons bezwaar hiertegen is dat dit leidt tot een omgekeerde solidariteit, immers de OZB wordt alleen van eigenaren geheven terwijl de rioolheffing ook door huurders wordt opgebracht. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten gaat hiermee niet op. Wat wij ons nog wel afvragen is of een kostbare operatie als het uitbaggeren van de havens nu ook ten laste gaat komen van de rioolheffing, graag daar een antwoord van het college op.

Als doekje voor het bloeden wordt nu voorgesteld de OZB minder dan trendmatig te verhogen om de eigenaren te compenseren. Over de huurders geen woord. Jammer.

Het is meer een lokkertje om VVD en IBH er mee akkoord te laten gaan dan dat het verhaal hout snijdt. Immers zeker alle gaten worden niet dicht gebaggerd.

Wij feliciteren het college van harte met haar vindingrijkheid en zijn heel benieuwd of de Baggerlist VVD- en IBH- proof zal zijn.

Zowel bij de zomernota als bij deze begroting geeft het college aan dat er dringend extra geld nodig is voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, er tekorten zijn in het onderhoud van gebouwen en ook voor het havenbeheerplan.  Toch kiest zij er voor om deze tekorten zo te laten, zonder de gevolgen aan te geven. Voorzitter dat kan niet. Wij willen dan ook graag een antwoord van het college wat de Hellevoetse burger zal merken van het tekort op het onderhoud van de openbare ruimte, op de gemeentelijke gebouwen (gaan die verloederen) en op het havenbeheerplan. Welke rekening wordt in deze begroting hiervoor doorgeschoven naar de toekomst. Wij maken ons daar grote zorgen over.

Het lokkertje van de lagere OZB past dan ook niet bij deze gaten of heeft het college nog meer Baggerconstructies voor ons in petto?  Als suggestie voor extra inkomsten kan gedacht worden aan het invoeren van precariorechten, waarmee als bijkomend voordeel de huidige wildgroei van uitstallingen kan worden tegengegaan.

Voorzitter, ik kom nu toe aan de programma’s uit de begroting:

Programma 1 Dienstbare stad.

Positief staan wij tegenover het proces Voortaan Voorne. Daar liggen zeker nog wel de nodige voetangels en klemmen maar de richting en de inzet van de drie gemeenten gaat de goede kant op. Overigens zien wij een gezamenlijk ambtelijk apparaat vooral als tussenstap naar een volledige fusie op de langere termijn van de 3 gemeenten op Voorne.

De extra inspanningen op het gebied van communicatie kunnen onze instemming hebben. Wel zien wij nog te vaak spanning tussen de doelstellingen en het feitelijk gedrag. Nog te vaak horen wij dat de gemeente onbereikbaar is, er niet teruggebeld wordt of er niet of te laat gereageerd wordt op brieven en/of mails. Zelfs de ombudsman is dat niet ontgaan. Verbetering is absoluut noodzaak.

In deze begroting wordt onder “Communicatie” gemeld dat citymarketing zal worden ingezet. Wij vragen ons af wat er gebeurd is met de Citymarketing plannen uit 2012. Deze werden toen immers al ingezet. Er is daar ooit uitvoering aan gegeven. Waarom nu opnieuw hetzelfde wiel uitvinden?

Over veiligheid geeft deze begroting vrijwel geen inhoud aan de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Is er al invulling gegeven aan de implementatie uitvoeringsmap Vastgoed RIEC? En waarom is de optie uit de zomernota niet gehonoreerd?

Volgens het integraal Veiligheidsplan 2014-2018 zou het Integraal Handhavingsprogramma in 1e kwartaal 2015 opgesteld worden. Wat is hiervan nu de status.

De extra inzet van cameratoezicht is voor ons vooral symbolisch en levert geen extra reële veiligheid op. Eventueel benodigd extra geld kan beter aan andere prioriteiten worden besteed.

Het schadeverhaal op vandalisten op 100% zetten lijkt vooral voor de bühne als zelfs 5% in het verleden niet gelukt is. Graag een meer smart doelstelling.

Programma 2 Aantrekkelijke stad.

Voorzitter,

Wij hebben grote zorgen over het beheer en onderhoud van onze stad. Verloedering dreigt en is op diverse plaatsen ook zichtbaar. Zelfs het college geeft aan hier onvoldoende geld voor te hebben uitgetrokken. Daar moet een oplossing voor komen. Wij worden te vaak geconfronteerd met ontevreden bewoners die terecht aangeven op welke plaatsen het niet deugt en tevens niet gehoord worden in hun klachten. Wij vragen ons af of de huidige wijze van aanbesteden wel tot het juiste resultaat leidt. Ook zien wij dat er door de aannemers volop gebruik gemaakt wordt van goedkope krachten uit Oost-Europa. Ziet u er actief op toe dat daar alles volgens de regels van de cao gebeurt? Wij krijgen signalen dat dat niet altijd het geval is.

Wij missen een strategische visie op het gebied van het voorzieningenniveau. Waar willen we wat in Hellevoetsluis en ook welk gemeentelijk bezit willen we verkopen. Zeker de huidige buurthuizen niet wat ons betreft.  Nu zien we losstaande besluitvorming over grote zaken: het Cultuurhuis, zwembad, winkelcentrum, bibliotheek. Wanneer komt het college met een samenhangende visie op dit gebied.

Als PvdA hebben wij herhaaldelijk aangedrongen op een samenhangend werkgelegenheidsbeleid. Weliswaar zijn er initiatieven te zien, PvdA heeft dat ook opgemerkt. Toch ontbreekt het overzicht. Vorig jaar hebben wij een plan voor de arbeid overhandigt. Daar zou een notitie van het college op komen die we tot op heden nog niet gezien hebben. Wanneer kunnen we die verwachten? Vooruitlopend daarop hebben wij voor cie WWR van afgelopen maand al een aantal voorstellen ingediend.  Als vervolg daarop dienen wij bijgaande motie in.

Op de woningmarkt ontstaat er weer meer beweging, ook in Hellevoetsluis is een lichte opleving waarneembaar. Ook zien wij een veranderde behoefte. De vraag om huurwoningen groeit. Zeker gezien de toename van de statushouders die gehuisvest moeten worden. College maak met Maas Delta afspraken om te stoppen met de verkoop van huurwoningen en te bezie welke nieuwbouwplannen ontwikkeld kunnen worden. Speel in op de vraag naar eventuele tijdelijke woonruimte. Wij hebben nog voldoende ruimte in de Boomgaard aangezien de vraag naar duurdere koopwoningen wel heel traag aantrekt. Wij merken dat u vooral op de oude weg door wil gaan en zich onvoldoende rekenschap geeft van de veranderende vraag. Hoe denkt u om te gaan met de vergrijzing en wat denkt u te doen aan een mogelijke terugloop van de bevolking. Zijn alle geplande woningen op de verbeterlokaties wel te rijmen met de ontwikkeling van de Boomgaard? Kortom wanneer komt u met een bijgestelde visie

Bij verkeer heeft op dit moment vooral de Rijksstraatweg onze aandacht nodig. Vorig jaar heb ik reeds aangedrongen op actie rondom de kruisingen bij de Moriaanse weg en de Hoonaertstraat. De VVD gaf toen zelfs aan dat het geld voor het Nieuwenhoornse deel toegevoegd kon worden als daar te weinig geld voor zou zijn. In de beantwoording op de technische vragen gaat het college daar niet op in. Op zeer korte termijn gaat de Nelson Mandelalaan open. We moeten de eerste plannen voor de kruisingen nog zien, wanner komen die en wanneer denkt u die uit te voeren?  College, de PvdA verwacht van u meer daadkracht op dit gebied.

Naast doorstroming vragen wij ook meer aandacht voor de veiligheid. Uit de gebiedsscan blijkt dat er vorig jaar 1361 verkeersongelukken hebben plaatsgevonden waarvan sommigen met dodelijke afloop. Vooral de Rijksstraatweg, maar zeker niet alleen, kende veel ongelukken. Ook de problemen op de Haringvlietweg en de onveilige situatie voor fietsers hebben wij reeds herhaaldelijk aangegeven. Hoe staat het met de uitvoering van de maatregelen uit Duurzaam Veilig? Graag meer inzet van het college daarop.

  • In 2012 is besloten de bewaakte fietsstalling Struytse Hoeck te sluiten, a.g.v. bezuiniging ID- en WIW-banen. In een brief van burgemeester Tempel aan cie AZM 19jan2015: lezen we “Wel gaat het aantal fietsendiefstallen in Hellevoetsluis de laatste drie jaar naar beneden. Die dalende trend is de afgelopen drie jaar niet waar te nemen in de Struytse Hoeck”.
  • Op 08 oktober 2015 wordt bij de presentatie Centrumvisie De Struytse Hoeck, gesteld: “Uit het onderzoek komt naar voren dat een bewaakte fietsenstalling in het winkelcentrum gemist wordt.”
  • In de gebiedsscan van 22 oktober 2015, lezen we: ”De meeste bromfiets- en fietsdiefstallen vinden plaats in winkelcentrum Struytse Hoeck”.

Is het college bereid om het initiatief te nemen om de beveiligde fietsenstalling weer te heropenen?

Programma 3. Sociale Stad.

Voorzitter,

Wij willen onze waardering uitspreken voor de inspanningen die wethouder Van der Velde op dit terrein verricht. Met veel inzet tracht hij samen met zijn medewerkers een goede invulling te geven aan de invoering van de 3 decentralisaties en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Niet alles loopt goed, echter tot nog toe zijn er geen grote missers geweest. Toch hebben wij wel een aantal opmerkingen:

  • De rijksoverheid heeft gelden vrijgemaakt voor armoedebestrijding door de gemeenten. In 2014 70 miljoen, in 2015 90 miljoen en voor 2016 100 miljoen euro. Hoeveel was dat voor Hellevoetsluis, en hoe is dit tot nu toe ingezet als extra bovenop bestaand beleid? Voorzitter wij zijn voor het invoeren van een kind-pakket zodat het geld specifiek uitgegeven wordt waar het voor bedoeld is. Wij dienen hiervoor dan ook een motie in.!
  • Hoe gaat het in Hellevoetsluis met de betaling van PGB’s aan zorgverleners. Indien zich op dat gebied ook in Hellevoetsluis problemen voordoen, is het college dan bereid om deze betalingen als voorschot voor haar rekening te nemen.

Op het gebied van Zorg blijven wij erg ontevreden met de discussie rondom de HAP, de apotheek en de acute zorg. Wij vinden het college te terughoudend op dit terrein.  Wij willen meer actie vanuit het college om met de maatschappelijke partijen in gesprek te gaan en mogelijke oplossingen te verkennen.

De discussie over de toekomst van de Wateringe blijft maar voortduren. Ons standpunt is en was helder. Wij vinden dat er een volwaardige basisschool in Hellevoetsluis West moet blijven. Ook in de laatste ZWO-discussie hebben wij geen argumenten vanuit het college gehoord die dat zouden veranderen. Ik roep het college op om zich te beraden op oplossingen met behoud van de Wateringe, en niet door te blijven gaan op de ingeslagen weg.

Voorzitter,

Wij vinden het teleurstellend dat de gemeente Hellevoetsluis tot nog toe geen mensen met een beperking in dienst heeft genomen.  Ook uw doelstelling vinden wij erg minimaal. Als PvdA willen wij u een streefgetal van 5% van het totaalaantal arbeidsplaatsen in gemeentelijk dienst meegeven. Met enige goede wil moet dat haalbaar zijn.

Over de betaalbare stad heb ik reeds bij de aanvang mijn betoog voldoende gezegd en ik zal dat hier niet herhalen.

Voorzitter:

Volgend jaar vindt in heel Nederland een referendum plaats over een handelsverdrag met de Oekraïne. Is dat niet een uitgelezen mogelijkheid om in Hellevoetsluis gelijktijdig de burger te vragen om zich uit te spreken over een eigen Hellevoets onderwerp. We willen de andere partijen vragen hoe zij hiertegenover staan. Dan zouden we als raad hier gezamenlijk de voorbereiding van op kunnen pakken.

Ik zie de reactie in eerste termijn tegemoet.

Namens PvdA Hellevoetsluis,
Henk Joosten