Algemene beschouwingen 2018…

Door Daan Dankaart op 6 juli 2018

Hieronder een verkorte versie van de Zomernota…
(Klik hier om de volledige tekst te lezen)

Geachte Voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

Dit is de eerste grote financiële behandeling van het nieuwe college en het is verheugend te constateren dat, na een dreigend tekort in 2016, 2017 inmiddels afgesloten werd met een positief saldo. Daarvoor moest echter een forse onttrekking aan de reserves worden gedaan, en het is dan ook de vraag of de begroting daarmee op langere termijn solide is. Daarover graag een reactie van het college.

Voorzitter,

ZEKER ZIJN van een fijne omgeving: schoon, heel en veilig, was het gevleugeld motto van de vorige coalitie. In het nieuwe samenwerkingsdocument komen wij deze lijfspreuk niet meer tegen. Waarom niet? Te moeilijk?

ZEKER ZIJN van een geschikt huis: wij begrijpen dat nieuwbouw in plan de Boomgaardhoek nog niet bevestigd kan worden. Wat ons meer zorgen baart is dat er niet of nauwelijks nieuwbouw gepland wordt van woningen voor starters en levensloopbestendige woningen voor ouderen: sociale huur en goedkope koopwoningen.

ZEKER ZIJN van volledig meedoen: vorig jaar al vroegen wij zo snel mogelijk de reeds bekende financiële effecten van onze nieuwe kern Oudenhoorn in de begroting op te nemen. Tot dusverre blijft dit uit.

ZEKER ZIJN van eerlijk beleid: onlangs kregen wij een presentatie in kader van Saluut! Marine-Kwartier. Het verbaast ons dat in deze plannen niet direct oplossingen worden geboden voor de huidige gebruikers van onze museale gebouwen.

ZEKER ZIJN van volwaardig meedoen: een aantal jaren was schraalhans onze keukenmeester. Nu is er iets meer ademruimte gekomen en willen dat dit ruim wordt ingezet voor hen – mensen maar ook instellingen – die de afgelopen crisisjaren het meest voelden. Tweetal moties ingediend.

Met betrekking tot schuldhulpverlening waarderen wij de juiste instelling van ons college, onder meer met betrekking tot preventie, vroeg signalering en -aanpak, evenals de onlangs voorgenomen aanpak bij het oplossen van problemen als gevolg van een onvoldoende functionerende bewindvoerder. Een motie ingediend.

ZEKER ZIJN van eerlijke subsidies: wij zijn van mening dat het redelijk is om subsidies weer structureel te indexeren. Daarbij speelt echter ook nog een ander aspect een rol: met het afstoten van een aantal gemeentelijke gebouwen hebben verschillende verenigingen moeten ervaren dat zij daardoor opeens geconfronteerd werden met commerciële, lees: hogere, huren. Een vorm van compensatie voor deze huurverhogingen zou ons inziens op zijn plaats zijn.

Voorzitter,

ZEKER ZIJN van spoedeisende hulp: dit laat op alle fronten te wensen over. Van nacht- en weekendapotheek, via huisartsenpost en aanrijtijden ambulances, tot de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in Spijkenisse: afbraak, sloop en verwijdering.

ZEKER ZIJN van een doelmatig afvalbeleid: momenteel bereid Hellevoetsluis de invoering van een gewijzigd afvalbeleid voor; inmiddels wordt er echter meer en meer gedaan aan industrieel scheiden van kortweg gezegd verpakkingen en restafval; vaak beter en goedkoper en zeker ook makkelijker voor de inwoner. Een motie ingediend.

Voorzitter, ter afsluiting

Kortheidshalve nog enkele aandachtspunten waar ik gezien de tijd niet in detail over zal uitweiden:

  1. Buurtaanpak mag wel een tandje bij, naar twee á drie per jaar;
  2. ZEKER ZIJN van een doeltreffende gemeente: de Werk Organisatie Voorne en Syntrophos;
  3. Verkoop van ENECO-aandelen waren, zijn en blijven wij tegen;
  4. De energietransitie gaat veel van ons vragen: reserveer voor gasloos maken van de gemeente en ontginnen van alternatieve energiebronnen als getijden en osmose;
  5. Garantiebanen vanuit de gemeente: D66 heeft daar inmiddels schriftelijke vragen over gesteld;
  6. Wij ontwikkelen op de langere termijn een plan voor een sociale supermarkt en aanverwanten.

Geachte collega fracties, voorzitter en college: Ik hoop dat u onze beschouwingen positief in overweging wilt nemen en kijk uit naar de geredere beraadslagingen. Dank u wel.

Lijst van moties:

  • Motie Minimaregelingen: Klik hier – Mede-indiener: GroenLinks – Verworpen
  • Motie Kindpakket: Klik hier – Mede-indiener: GroenLinks – Verworpen
  • Motie Afvalbeleid: Klik hier – Mede-indiener: D66 – Verworpen
  • Motie Kwaliteit Bewindvoerders: Klik hier – Mede-indieners: CDA – D66 – GL – IBH – VVD – Unaniem aangenomen en door college overgenomen
Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart