Door op 21 februari 2017

Aanpak kinderarmoede…

In het najaar van 2015 diende onze fractie in Hellevoetsluis in de gemeenteraad een motie ‘Kindpakket’ in. Deze motie werd vervolgens aangenomen en in het najaar van 2016 stelde staatssecretaris Klijnsma structureel 85 miljoen euro aan de gemeenten ter beschikking om als extra budget te besteden aan de bestrijding van kinderarmoede…

… om ervoor te zorgen dat deze fondsen ook werkelijk als ‘extra’ besteed zouden worden aan dit doel, stelde onze fractie in december schriftelijke vragen aan het college van B&W van Hellevoetsluis.


Enkele vragen werden echter niet concreet beantwoord, en de behandeling van de nota Minimabeleid die voor 9 februari op de rol van de commissie ZWO stond, werd tot nader order uitgesteld omdat deze commissie bij gebrek aan onderwerpen (sic!) verviel. Het gaat met name om de volgende vragen:

·        Kan het college aangeven welke partners, o.m. scholen, CJG, Stichting Leergeld Voorne-Putten, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job betrokken worden bij het ontwikkelen van dit beleid?

·        Kan het college aangeven welke verdeelsleutel(s) gehanteerd zullen worden om de initiële en extra fondsen tussen gemeentelijke instellingen (w.o. Sport- en Cultuurfonds) en bovengenoemde partners toe te wijzen?

Om onnodig pingpongen met schriftelijke vragen te voorkomen, maar ook zeker te stellen dat de extra fondsen – jaarlijks € 163.431 – ook werkelijk als extra aan dit doel besteed zullen worden, heeft onze fractie het college gevraagd de tot dusverre onbeantwoorde vragen uitdrukkelijk bij het herzien van de nota Minimabeleid op te nemen.