Door op 16 februari 2016

Buurtonderzoek en Wateringe…

Eind januari gingen onze vrijwilligers weer de buurt in. In verband met de acties die er momenteel lopen om de basisschool De Wateringe open te houden, werd deze keer de Bloemen- en Plantenbuurt uitgekozen.

Wij spraken daar aan de deur met zestig bewoners, terwijl uit de bredere omgeving uit Dorp & Hoonaart en uit de Vogelbuurt nog eens negentien enquêtes via internet werden ingevuld. Behalve vragen over de goede en minder goede aspecten van deze buurt en over wat de politiek hier als eerste moet aanpakken, werd in verband met de actualiteit ook gevraagd naar de wenselijkheid van het behoudt van de school De Wateringe.

De Rustige woonomgeving scoort ook in deze buurt als hoogste PLUS-punt: dit werd door 47% van de bewoners genoemd, het ligt daarmee ongeveer gelijk aan gemiddeld in de andere wijken van Hellevoetsluis. Winkelaanbod kwam met 24% als tweede uit het onderzoek, en dit is daarmee hoger dan gemiddeld in Hellevoetsluis; de nabijheid van de winkels rond de Rijksstraatweg wordt blijkbaar zeer gewaardeerd. Als derde kwam Onderwijs/Scholen uit de bus, met 22%, ruim vier maal zo hoog als gemiddeld; ongetwijfeld speelt daarbij een niet onbelangrijke rol de verontrusting over het mogelijk verdwijnen van de basisschool uit de wijk.

Levendigheid/Gezellig en Woningen kwamen als vierde en vijfde uit het onderzoek, en werden vaak geroemd vanwege de gemoedelijke sfeer van de buurt enerzijds, en de betaalbare huur van de woningen anderzijds.

Onderhoud Openbare Ruimte wordt in deze buurt relatief slecht gewaardeerd; met 25% is dat 2,5 maal zoveel als gemiddeld in de andere wijken van Hellevoetsluis, en dit aspect spant daarmee de kroon onder de MIN-punten; met name de staat van de bestrating van straten en trottoirs wordt als zeer slecht beoordeeld, maar ook over het bestrijden van onkruid is men vaak slecht te spreken.

Parkeren scoort even hoog op deze negatieve ladder. Met ook 25% is dat meer dan 2,5 maal zo hoog als gemiddeld in andere wijken. Niet verrassend in deze wijk met smalle straten uit een tijd dat men nog niet meerdere auto’s per gezin had.

Een ander MIN-punt dat het in deze buurt ‘goed’ doet, is de Verkeersveiligheid, met 22% bijna 2 keer zo hoog als gemiddeld. Dit oordeel is echter sterk afhankelijk van de exacte woonlocatie, en wordt voornamelijk genoemd in de Distelstraat en in iets mindere mate in de Helmstraat. In de Distelstraat wordt dit met name vaak gekoppeld aan het vele (vracht)verkeer voor de firma Barendrecht.

Opvallend hoog scoort de onvrede over de Hondenpoep in deze buurt; terwijl het gemiddeld in Hellevoetsluis met 6% op de zesde trede man de MIN-punten staat, is dat in deze buurt met 20% ruim 3 keer zo hoog.

Troep sluit de top-vijf van MIN-punten; dit wordt onder meer veroorzaakt door rotzooi in de brandgangen, terwijl door de wooncorporatie niet gereageerd wordt op klachten dienaangaande.

Schema plus en min 500 pixels

Opvallend was, in deze buurt met een bevolking van zeer verschillende oorsprongen, dat men Diversiteit geen onderwerp van belang vindt: een enkeling sprak zich daar positief over uit, en geen enkele keer werd dit als MIN-punt genoemd. Blijkbaar gaat dat erg goed en hoeft men er dus niet over te praten.

Vervolgens werd de bewoners gevraagd wat zij er van vinden dat basisschool de Wateringe uit de buurt dreigt te verdwijnen. Daar is men wel zeer duidelijk over: een overgrote meerderheid van 87% vindt dat de school hier moet blijven, terwijl 8% uitspreekt dat de buurt wel zonder school kan. De rij wordt gesloten met 5% van de bewoners die hier geen oordeel over hebben of deze niet willen uitspreken. De mensen die zich verzetten tegen het verdwijnen van deze school geven daarbij de volgende redenen aan: Looproute naar Sportlaan onveilig zegt 65%, Sportlaan is te ver (48%) en School is ontmoetingsplaats (44%). Ook werd verschillende keren genoemd dat verdwijnen van de school zou leiden tot vergrijzen en verpaupering van de buurt.

Schema de Wateringe

Wij zullen de minpunten aankaarten bij de instanties die daar iets aan kunnen doen. Het onderhoud van de openbare ruimte heeft onlangs al aandacht gehad van de gemeenteraad en werd toen ook door het gemeentebestuur onderkend. Verder zullen wij met name om aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in de Distelstraat.

LogoWateringeVoor wat betreft het verdwijnen van basisschool de Wateringe zijn wij volstrekt duidelijk: dit kan niet, dit mag niet, en wij zullen er alles aan doen om gemeentebestuur en schoolbestuur tot andere inzichten te brengen. Wij ondersteunen dan ook metterdaad de acties van het actiecomité “Wateringe moet blijven!”.

De bijlagen

(klik op onderstaande links om de bijlagen in te zien)