Door op 15 januari 2015

Sluiting huisartsenpost in ZWO

Sluiting HAP besproken in commissie ZWO.     Op initiatief van onze PvdA-fractie is, op woensdag 14 januari, in de commissie ZWO uitgebreid gesproken over de inmiddels voldongen sluiting van de huisartsenpost (HAP) in Hellevoetsluis.

Onze insteek hierbij was dat het niet zo kan zijn dat de politiek zich daar (met de opmerking: “Daar gaat de raad niet over”) bij neerlegt, terwijl de grote meerderheid van de inwoners van onze gemeente zich op gedegen gronden hebben uitgesproken tegen deze sluiting.

Wij eisen HAP en apotheekDe vergadering begon met het inspreken van een ongeruste burger, mevrouw Dijkman-Auer, die op een pakkende manier de commissie en het college, maar vooral ook directeur Prins van de Centrale HuisartsenPost Rijnmond (CHPR) een spiegel voorhield over de arrogantie en de macht om deze sluiting door te voeren op grond van de kosten, en de retorische vraag of er eerst dodelijke ongelukken moeten gebeuren. Zij legde daarbij duidelijk de vinger op de zere plek, zoals oneigenlijke argumenten als de (on)beschikbaarheid van een afdeling Spoedeisende hulp in Spijkenisse of de beperking van de vrije ziekenhuiskeuze.

In een korte inleiding gaf wethouder van der Velde een relaas van de ontwikkelingen vanaf het eerste moment dat de gemeente in oktober jongstleden van de sluiting vernam, om daarna het woord te laten aan de heer Prins voor een presentatie waarin hij probeerde uit te leggen waarom het Regionale Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en de landelijke vereniging van huisartenposten (InEen) van mening zijn dat de HAP in Hellevoetsluis wel kan sluiten. Hij werd daarbij gesecondeerd door de heer Verveer van Medisch Centrum Spijkenisse, de heer Littooij van de VeiligheidsRegio Rijnmond en de heer Machen, vertegenwoordiger van de huisartsen op Voorne; deze secondanten waren overigens in verschillende gradaties veel minder stellig of deze sluiting wel noodzakelijk was.

Handtekeningen

9170 handtekeningen!!!

De heer Verveer gaf voornamelijk aan dat zijn ziekenhuis op alle manieren een goede samenwerking beoogt met de HAP in Spijkenisse, maar ook met het ziekenhuis in Dirksland. De heer Littooij gaf onomwonden aan dat hij zich zorgen maakt dat het verdwijnen van de HAP uit Hellevoetsluis kan leiden tot een hogere belasting van de beschikbare ambulances; en de heer Machen informeerde de commissie dat niet alle huisartsen in Hellevoetsluis tegen de sluiting zijn, maar wel een meerderheid. Ook liet hij weten dat de huisartsen bereid zijn om te zoeken naar een oplossing, maar dat sluiting van de HAP door de directie van de CHPR zich zo snel voltrokken had dat zij niet tijdig een alternatief hadden weten op te zetten.

De commissie toonde met veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk dat de bevolking zich terecht zorgen maakt. Raadsbreed werd de heer Prins de maat genomen, en werden hij en zijn verdediging te licht bevonden. Vrijwel geen enkele vraag vanuit de commissie werd door hem tot voldoening beantwoord. Kortom: hij kon niet overtuigen. Commissielid van de PvdA Agnes Oosterboer vatte het treffend samen: “Bewoners tegen, college tegen, raad tegen, ambulancedienst tegen, de heer Verveer neutraal, huisartsen in meerderheid tegen, alleen de heer Prins blijft voor. Iedereen schikt maar de heer Prins beschikt.

Roos JS 250 pixelsVervolgens was het aan de fractie van de Partij van de Arbeid om ‘haar’ agendapunt in te leiden; ons fractielid Agnes Oosterboer, die samen met Marianne Kijf van GroenLinks aan de wieg had gestaan van de ruim 9000 handtekeningen tegen de sluiting, kweet zich voortreffelijk van deze taak. De eerdere discussie werd niet herhaald, maar nu werd vooral besproken of de politiek zich in deze impasse laat drukken, of dat zij haar verantwoordelijkheid neemt daar waar de gerechtvaardigde gevoelens van de bewoners zo met voeten worden getreden. De algemene teneur van de commissie was toch wel dat de politiek in actie moet komen om linksom of rechtsom tot een oplossing te komen. Het meeste duidelijk werd dit door de PvdA verwoord: “Als het onze inwoners aangaat, gaat het ons ook aan”.

Maar ook de heer Reumkens (IBH) gaf onomwonden hetzelfde signaal, evenals de heer Rijkeboer (CDA) die uitdrukkelijk uitsprak op termijn graag een themavergadering van de commissie met de huisartsen tegemoet te zien. Verbazend was het dan ook dat de fractie van de VVD, die zich bij monde van fractievoorzitter Aart-Jan Spoon zeer kritisch had uitgelaten tegen de heer Prins, nu opeens van mening was dat de politiek er verder niets meer aan kon doen, en zich maar bij de huidige feiten moest neerleggen: Citaat de heer Spoon: “Ik kan vinden wat ik er van vind, maar ik ga er niet over. Het is verschrikkelijk maar de Raad moet daar maar in berusten.”.

Op een later tijdstip mocht mevrouw Dijkman-Auer nogmaals het woord tot de commissie richten, en deed daarmee het pleidooi “Breng de HAP terug, hier in de regio”. Vervolgens kon wethouder van der Velde nogmaals bevestigen dat ook voor het college de kous hiermee niet af is, en dat zij voort zullen gaan om met de huisartsen in gesprek te blijven en te zoeken naar een aanvaardbare oplossing voor de bevolking, waarbij hij ook sprak voor zijn collega’s uit Brielle en Westvoorne.

Kortom: Brede bereidheid om samen met de huisartsen te zoeken naar aanvaardbare oplossingen, waarbij het nodig zal zijn om ‘out of the box’ te denken.

Overigens werden de beraadslagingen vanaf de publieke tribune ook gevolgd door enkele inwoners, een aantal andere raadsleden uit Hellevoetsluis die niet in de commissie zitten, maar ook uit Westvoorne, wat aantoont dat deze zaak allen zeer aangrijpt en om een betere oplossing schreeuwt.