Patatweg een lijdensweg?

Door Daan Dankaart op 4 april 2019

Honderddertig mensen zaten op de publieke tribune…
Door niet minder dan 32 inwoners werd er ingesproken…

Vanaf najaar 2018 maken de gemeente Hellevoetsluis en de megapatatboer Farm Frites gemene zaak over een patatweg en een veld zonnepanelen. Tot in de vroege uurtjes vannacht spraken betrokken bewoners hierover gisteren en vannacht in de commissie Werk Wonen Recreatie. Voor Hellevoetse begrippen was de opkomst immens; met honderddertig mensen was de publieke tribune van het gemeentehuis vol en was deze voor de gelegenheid uitgebreid met een flink stuk van het foyer. Wat misschien nog wel meer zegt is dat veel van de aanwezigen alle beraadslagingen bleven volgen tot de commissie rond 1 uur vannacht de vergadering verder opschortte tot 10 april. Door 32 inwoners werd er ingesproken.

Even een stukje logistiek
Ter bespreking was de concept gebiedsvisie zuidoost (vanaf nu zal ik die kortheidshalve afkorten tot gebiedsvisie’’). Deze GEBIEDSVISIE behelst het treffen van voorzieningen voor de volgende aspecten:
• Omleiden van het veelvuldige vrachtverkeer door de Kooistee naar de fabriek van Farm Frites, via een nieuw aan te leggen weg, in de volksmond de Patatweg.;
• Het aan Farm Frites toestaan dat er 25 hectare aan zonnepanelen word gelegd tussen de Molendijk in Oudenhoorn en het Kooisteebos;
En passant gelijk een oplossing bieden aan het sluipverkeer uit Oudenhoorn richting Kanaalweg.

Op bezoek bij melkveehouder Arie Vaandrager, met v.l.n.r. Daan Dankaart PvdA, Dick Bosgieter VVD, Cilia Meerman CDA, Mieke Bakker D66 en gastheer/boer Arie Vaandrager. Bianca Verschoor GL was de fotograaf.

Op bezoek bij melkveehouder Arie Vaandrager met v.l.n.r. Daan Dankaart PvdA, Dick Bosgieter VVD, Cilia Meerman CDA, Mieke Bakker D66 en gastheer/boer Arie Vaandrager. Bianca Verschoor GL was de fotograaf.

In de aanloop was al duidelijk geworden dat de inhoud van de GEBIEDSVISIE bij de omwonenden op heel weinig applaus kon rekenen. Dat was al duidelijk geworden bij enkele werkbezoeken zoals die aan het melkveebedrijf van Arie Vaandrager en aan de naturistencamping De Brongaard, waar ook onze fractie aan deelnam.

In verband met de verwachte toeloop van belangstellenden en insprekers was op voorhand de agenda van deze commissie vergadering beperkt tot uitsluitend dit onderwerp, de GEBIEDSVISIE, en was er afgesproken dat de totale inspreektijd niet beperkt zou worden tot de gebruikelijke 30 minuten, maar voor de gelegenheid alle insprekers ieder 5 minuten te gunnen.

Eline Nobel sprak vol overtuiging in omdat zij zich zorgen maakt over de veiligheid bij haar dagelijks fietsroute over het Trambaanpad vanuit Oudenhoorn naar het Helinium

Eline Nobel sprak vol overtuiging in omdat zij zich zorgen maakt over de veiligheid bij haar dagelijkse fietsroute over het Trambaanpad vanuit Oudenhoorn naar het Helinium.

De insprekers
Het zal duidelijk zijn dat ik niet alle argumenten van alle insprekers voor het voetlicht kan brengen, maar hierbij wel een algemeen beeld, gevolgd door een paar specifieke opmerkelijk heden.
• Ervaren veel onduidelijkheid over de argumenten voor de ontsluiting van de Patatweg en de verschillende tracés;
• Gevaarlijke kruisingen van frequent vrachtverkeer en fietsroutes;
• Weerstand tegen beperking van het open uitzicht vanaf de Molendijk;
• Geur, licht en lawaaioverlast van de fabriek zelf, nog toenemend door de lopende uitbreiding;
• Milieu en ecologische effecten van grote zonneveld;
• Waardevermindering en (on)verkoopbaarheid van sommige huizen;
• Verkleining van de naturistencamping, in combinatie met meer lawaaioverlast;
• Weren van zwaar verkeer uit de kern van Hellevoetsluis (Kooistee);
• Niet of nauwelijks door de gemeente reageren op individuele reacties van inwoners.

Een paar punten wil ik er meer specifiek uit lichten:
• Het voorkeurstracé van de gemeente snijdt door het land van veeboer Vaandrager, waardoor hij te weinig ruimte overhoudt om zijn koeien voldoende buiten te laten lopen. Zijn vader, die dit bedrijf hier indertijd vestigde hield een emotioneel betoog welke invloed een dergelijke situatie op het gezin van de ondernemer heeft.
• De naturistencamping is niet groot, en is op aanwijzing van de gemeente eerder verhuisd van Hellevoetsluis West naar de huidige locatie. Voor velen een rustig en rustgevend paradijsje. Niet verrassend dat zowel bestuurders als gebruikers van deze camping hun zorgen uitten.
Van de tweeëndertig insprekers was een overgrote meerderheid tegen de GEBIEDSVISIE in zijn huidige vorm, terwijl er slechts enkelen het een goede visie vonden. Opvallend daarbij was dat twee daarvan een heel duidelijke relatie met de lokale IBH hebben, als voorzitter of als nauwe relatie met een IBH-raadslid. Twee aspecten vielen in het bijzonder op. Het eerste was dat de IBH-voorzitter zich aanmatigde dat hij namens de bewoners van de Kooistee sprak, terwijl later bleek dat een andere bewoners uit deze wijk absoluut niet achter zijn stellingname stond. Te grote broek aangetrokken? Het tweede was dat de IBH-fractievoorzitter net vandaag volgens Groot Hellevoet op een vraag of de GEBIEDSVISIE een moeilijk punt was, heeft gezegd: ‘Ja en nee, we zullen de gebiedsvisie als geheel goedkeuren’. Mijns inziens een vreemde uitspraak voor een politicus, voordat je klaar bent met luisteren naar de argumenten. Toen ik hem daar bij interruptie naar vroeg gaf hij als antwoord dat de krant dit er maar van gemaakt had, maar dat hij dat niet zo gezegd heeft. Als je echter zo eenduidig de krant er van beticht je woorden te verdraaien, dan wil ik van deze plaats uitspreken dat de IBH-fractievoorzitter op dezelfde dag aantoonbaar aan alle Hellevoetse fractievoorzitters ook al ondubbelzinnig had aangegeven dat hij het een goed visie vond en deze zou goedkeuren.

Inhoudelijk
De Partij van de Arbeid is al lang van mening dat er een oplossing moet komen om veelvuldig zwaar verkeer uit de woonkern te weren. Een oplossing voor de patatweg moet er komen. Het voorkeurstracé (‘tracé 1’) is echter voor de PvdA zeker geen voorkeurstracé; integendeel: voordat het perceel van veeboer Arie Vaandrager door de patatweg doorsneden kan worden, zal er nog heel erg veel geregeld moeten worden. Eigenlijk acht onze fractie dit geen levensvatbare optie. Terug naar de tekentafel dus.
Wij zijn zeker voor een energietransitie, Groningen heeft alle recht op onze inzet daarbij. Wij zijn zeker ook voor zonnepanelen en zonnevelden. Maar tussen de Molendijk en het Kooisteebos? Nee, dat is wel de slechtste keus. Volgens de portefeuillehouder zou dat – kortweg gezegd – zo moeten van de provincie. Toen ik vroeg om hard te maken dat het ECHT moet van de provincie, en dat het niet in de Noordhoek mag, kreeg ik een halfbakken antwoord van de gemeentelijke projectleider. Gelukkig hebben wij ook onze wegen naar de provincie, en PvdA statenlid Willem Minderhout heeft enkele weken geleden dan ook vragen hierover aan de gedeputeerde gesteld. Klik hier om deze vragen in te zien. Ik verwacht volgende week het antwoord van de Provincie te ontvangen.

Dat Farm Frites mee zou betalen aan sommige investeringen, zoals de patatweg, vind ik niet per se ongewenst. Waar ik mij wel heel veel zorgen over maak is dat Farm Frites ook voor een deel de kosten draagt voor de opstelling van de GEBIEDSVISIE. Volgens NRC gaf ook Jacobine van den Brink, hoogleraar bestuursrecht, aan: „Het is niet verstandig. Je wekt als gemeente de indruk dat de ene partij meer invloed op de besluitvorming heeft dan de ander.”

Gedurende de hele avond werd duidelijk dat de gemeente hinkt tussen twee ideeën: is het stuk nu een VISIE (op hoofdlijnen aangeven welke kant je met je beleid op wilt, met welke randvoorwaarden), of is het een PLAN (met specifieke uitwerkingen zoals de opties voor wegtracé’s kostenplaatjes en dergelijke? Veel insprekers wezen terecht op deze onduidelijkheid, veel commissieleden voelden deze verwarring en zelfs de wethouders hielden de twee niet consequent uit elkaar. De PvdA-fractie vindt dan ook dat dit stuk hangt tussen ‘servet en tafellaken’.

Zelfs op vragen van de bewoners op 6 maart (nog geen maand geleden) kon de gemeente niet anders antwoorden dan ‘dat weten we nog niet’ of ‘dat moeten we nog uitzoeken’

De PvdA acht deze GEBIEDSVISIE op dit moment niet rijp voor behandeling in de raad en heeft er grote twijfels over dat dit bij de aanstaande raadvergadering waar de GEBIEDSVISIE vastgesteld moet worden, wel het geval is. Het stuk is onvoldragen, heeft veel te veel open einden, belangrijke keuzes zijn niet gemaakt of juist gemaakt op ondeugdelijke gronden. Of in elk geval op gronden die ik als raadslid nu nog onvoldoende kan doorgronden.

Hoe verder?
Donderdag om 1 uur werd de behandeling na de eerste termijn van de beraadslagingen opgeschort, om de tweede termijn in te zetten in een extra zitting van de commissie op 10 april. We zullen zien of er tegen die tijd meer helderheid is verkregen op de vele vragen en onduidelijkheden. Dan zullen we ook moeten bepalen of het agendapunt dan wel rijp is voor behandeling in de raad. Voor de PvdA-fractie is dat nu nog zeker geen uitgemaakte zaak. En als het op 18 april in de raad wordt behandeld is het ook nog lang niet zeker dat wij er voor zullen stemmen. Dat zullen we alleen doen als we de overtuiging hebben gekregen dat alle betrokkenen ZEKER ZIJN van een rechtvaardige behandeling van hun individuele wensen en noden.

Laten we zorgen dat de Patatweg geen Lijdensweg blijkt, en dat een Zonneveld niet een ongewenst broeikas wordt.

Wij wensen Farm Frites en hun medewerkers een goede en vruchtbare onderneming, maar met de verzekering van behoud van de best mogelijke leef-, werk- en recreatieomstandigheden voor alle mensen in Hellevoetsluis Zuidoost.

Afsluitende verantwoording
Het was een lange zit, maar dat hoort bij dit werk dat ik gekozen heb. In elk geval heb ik heel veel respect voor het grote aantal inwoners dat er tot in de vroege uurtjes bij bleef. Maar ook voor mijn fractiegenoten Karel Winkels die na middernacht de zitting moest verlaten bij tekort aan de nodige zuurstof, en Agnes Oosterboer die de harde stoelen van de publieke tribune urenlang moest trotseren.

Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart