Door op 5 februari 2015

1 Keer lopen = 2 Keer stemmen!!!

EENMAAL LOPEN, TWEEMAAL STEMMEN: VOOR WATERSCHAP EN PROVINCIE De verkiezingen komen er aan! Op 18 maart 2015 kan er gekozen worden, zowel voor de Provinciale Staten als voor de waterschappen. Een belangrijke dag, waarop wij met één enkele gang naar het stembureau twee keer onze invloed kunnen uitoefenen.

Wij willen met deze eerste Nieuwsbrief aandacht vragen voor de rol die de PvdA sinds 2008 speelt in het bestuur van het waterschap Hollandse Delta. In die afgelopen jaren hebben wij ons sterk gemaakt voor veiligheid in een sociaal beleid. Dat wil zeggen dat wij ons hebben ingezet voor onder meer de handhaving van het kwijtscheldingsbeleid, zo laag mogelijke belastingen door een verstandig financieel beleid te voeren en voor het gebruik van duurzame energie.

Graag willen wij ook de komende bestuursperiode ons beleid verder uitvoeren, maar daarvoor hebben wij jullie steun nodig! Sinds 2008, toen ook politieke partijen deel gingen uitmaken van het bestuur van de waterschappen, is de PvdA met drie zetels actief in het Waterschap Hollandse Delta. Zowel via het dagelijks bestuur, met PvdA heemraad Maarten van Hulst, als via het algemeen bestuur met Dorien Kickert als fractievoorzitter, hebben wij ‘werk van water’ gemaakt, ingebed in een sociaal beleid.

De PvdA heeft daarbij voortdurend op de bres gestaan voor gematigde belastingverhoging en zo laag mogelijke tarieven voor onze inwoners, door de kosten daar waar mogelijk te beperken. Diverse moties en amendementen zijn ingediend en aangenomen, onder andere op het gebied van natuurvriendelijk baggeren, de noodzaak en wijze van de inhuur van extern personeel en het instellen van een reserve voor de egalisatie belastingtarieven. Uiteraard hebben wij dit niet alleen als PvdA gedaan maar in goed overleg en samen met onze medebestuurders, want een goede samenwerking met andere partijen is noodzakelijk om de gewenste resultaten ook daadwerkelijk te bereiken.

Voor de komende bestuursperiode liggen grote uitdagingen te wachten. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin de dijkversterkingen zijn vastgelegd, wordt de komende jaren verder uitgevoerd, met stevige, robuuste en veilige dijken als resultaat. Als gevolg van de verwachte klimaatveranderingen moet met behulp van waterbergingen een overvloed aan regenwater kunnen worden opgevangen en afgevoerd. Diezelfde waterbergingen kunnen bij droogte dienen als waterreservoir.

Het toepassen van duurzame maatregelen, zoals gebruik maken van groene energie en energiebesparing, bijvoorbeeld via LED-verlichting langs de wegen, is eveneens een van onze prioriteiten. Daarnaast staan wij open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het zuiveren van afvalwater.

Wij willen in de komende periode ons beleid voortzetten. De organisatie op financieel gebied scherp houden. Een sobere uitvoering van de werkzaamheden, efficiënt werken, scherp aanbesteden en waar mogelijk werk met werk combineren is ons credo.

Uiteraard willen wij niet dat er wordt getornd aan het kwijtscheldingsbeleid. Wij wijzen voortdurend op een evenwichtige en eerlijke verdeling van de lasten. Daarnaast is goede communicatie met onze inwoners voor ons een steeds terugkerend aandachtspunt. Niet alleen vertellen wat er te gebeuren staat, maar ook serieus luisteren naar de opmerkingen en suggesties vanuit de betrokken inwoners en deze zo mogelijk toepassen.

De verkiezingen van 18 maart aanstaande zijn voor de PvdA Waterschap Hollandse Delta van groot belang. Graag vragen wij om uw stem en uw steun, zodat wij door kunnen gaan met wat wij ons in 2008 al voornamen: wij maken werk van water en gaan voor een sociaal en veilige Hollandse Delta.

Dorien Kickert, Cok Sas, Johan Verbeek, Hanneke Stengs, Theo van Straaten en Dirk Vegter